NAUJIENOS

XXXII PASAULINĖ LIGONIŲ DIENA

,,Dieve, šiandien, minėdami Pasaulinę ligonių dieną, tave meldžiame:
stiprink ligonius, kad jie savo kentėjimus aukotų kenčiančiam Kristui
Tegu mūsų maldos išprašo jiems kantrybės ir sveikatos“

2024 m vasario 11 d, VI EILINIO LAIKO SEKMADIENIS

     Šv Mišios aukojamos Sekmadienio tvarka:

     900 val  ir 1030 val 

   Bus teikiamas Ligonių Sakramentas

    Atraskime galimybę ligoniams atvykti į bažnyčią

 

Kaip ir visi sakramentai, Ligonių patepimas yra liturginė ir bendruomeninė apeiga,…

skaityti toliau...
2024.02.8

ŠV. AGOTA, MERGELĖ, KANKINĖ

Evangelija pagal Luką  Lk 9

Jėzaus sekimas

Jėzus pasakė visiems: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teneša savo kryžių ir teseka manimi Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras, o kas pražudys dėl manęs savo gyvybę, tas ją išgelbės Kokia būtų nauda, jei žmogus laimėtų visą pasaulį, o save pražudytų ar sau pakenktų?! Jei kas gėdysis manęs ir mano žodžių, to gėdysis ir Žmogaus Sūnus, kai ateis su savąja bei Tėvo ir šventųjų angelų šlove

 

skaityti toliau...
2024.02.2

ŠV. BLAŽIEJUS, VYSKUPAS, KANKINYS

Evangelija pagal Morkų  Mk 16

Ir jis tarė jiems: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas Kurie įtikės, tuos lydės ženklai: mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvates ir, jei išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks Jie dės rankas ant ligonių, ir tie pasveiks“ Baigęs jiems kalbėti, Viešpats Jėzus buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje O jie iškeliavę visur skelbė žodį,…

skaityti toliau...
2024.02.2

KRISTAUS PAAUKOJIMAS – GRABNYČIOS

Evangelija (Lk 2, 22–40)

    Pasibaigus Mozės Įstatymo numatytoms apsivalymo dienoms, Juozapas ir Marija nunešė kūdikį į Jeruzalę paaukoti Viešpačiui, – kaip parašyta Viešpaties Įstatyme: „Kiekvienas pirmgimis berniukas bus pašvęstas Viešpačiui“, – ir duoti auką, kaip pasakyta Viešpaties Įstatyme: „Porą purplelių arba du balandžiukus“
    Jeruzalėje gyveno žmogus, vardu Simeonas Jis buvo teisus ir dievobaimingas vyras, laukiantis Izraelio paguodos, ir Šventoji Dvasia buvo su juo Jam buvo Šventosios Dvasios apreikšta, kad jis nemirsiąs, kol pamatysiąs Viešpaties Mesiją
    Šventosios Dvasios…

skaityti toliau...
2024.02.2

KRIKŠČIONIŲ VIENYBĖS SAVAITĖ

VIEŠPATIE JĖZAU KRISTAU, Tu meldeisi: “Tegu visi būna viena, kaip Tu, Tėve, esi manyje, o aš – Tavyje” Mes meldžiame Tavęs vienybės Bažnyčiai Sugriauk mus skiriančias sienas Sustiprink tai, kas mus vienija, ir sugriauk tai, kas mus skiria Suteik mums jėgų, kad ieškotume mus suartinančių kelių Teateis ta diena, kai galėsime Tave aukštinti ir šlovinti visų tikinčiųjų bendrijoje

VISAGALI AMŽINASIS DIEVE,
tu išsklaidytus surenki ir surinktus saugai;
pažvelk į savo Sūnaus kaimenę
ir suvienyk tikėjimo pilnybe ir…

skaityti toliau...
2024.01.17

KŪČIŲ IR KALĖDINIO LAIKOTARPIO ŠVENTIMO TVARKA

Viešpaties gimimo šventė neturėtų prasmės,

Jei iš tiesų Viešpats negimtų šiandien mūsų širdyse

Kalėdų stebuklas – tai mumyse gyvenantis Dievas,

Šventosios nakties palaima teužlieja mūsų visų širdis,

                        Kad savo gyvenimu skelbtume pasauliui Amžinojo Tėvo meilę 

KŪČIOS 

 

                               2023 m gruodžio 24 d, Sekmadienis

 

Šiandien susilaikoma nuo mėsiškų valgių, vakare krikščioniškose šeimose valgoma       Kūčių vakarienė, kuri pradedama bendra šeimos malda:

krikščioniškos tarpusavio meilės ženklan…

skaityti toliau...
2023.12.20

IV ADVENTO SEKMADIENIS – 2023

Evangelija     Lk 1, 26–38

Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų
Iš šventosios Evangelijos pagal Luką
Angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę, sužadėtą su vyru, vardu Juozapas, iš Dovydo namų; o mergelės vardas buvo Marija Atėjęs pas ją, angelas tarė: „Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!“ Išgirdusi šiuos žodžius, ji sumišo ir galvojo sau, ką reiškia toks sveikinimas O angelas jai tarė: „Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą! Štai tu…

skaityti toliau...
2023.12.19

III ADVENTO SEKMADIENIS (GAUDETE) – 2023

Evangelija     Jn 1, 6–8 19–28

Jūsų tarpe stovi tas, kurio jūs nepažįstate
Iš šventosios Evangelijos pagal Joną
Buvo atėjęs Dievo siųstas žmogus, kurio vardas Jonas Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą ir kad visi jo dėka įtikėtų Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą Toks buvo Jono liudijimas, kai žydai iš Jeruzalės atsiuntė pas jį kunigų ir levitų paklausti: „Kas tu esi?“ Jis prisipažino nesigindamas Jis prisipažino: „Aš nesu Mesijas!“ Jie ir vėl klausė: „Tai kas…

skaityti toliau...
2023.12.14

II ADVENTO SEKMADIENIS – 2023

Evangelija     Mk 1, 1–8

Ištiesinkite Viešpačiui takus!
Iš šventosios Evangelijos pagal Morkų
Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus, gerosios naujienos pradžia, kaip pranašo Izaijo parašyta: „Štai aš siunčiu pirma tavęs savo pasiuntinį, kuris nuties tau kelią Dykumoje šaukiančiojo balsas: ‘Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus!“ Taip pasirodė dykumoje Jonas Jis krikštijo ir skelbė atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti Pas jį traukė visa Judėjos šalis ir visi Jeruzalės gyventojai Jie išpažindavo nuodėmes ir buvo jo krikštijami Jordano upėje Jonas vilkėjo kupranugario vilnų apdaru,…

skaityti toliau...
2023.12.5

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt