BENDRUOMENĖ

Dvasininkai

Klebonas mons. Vytautas Kadys 1953 03 08*1977 05 22*2016 06 23
V. Dambrausko g. 5, Kuršėnai, LT-81184 Šiaulių r., Raštinės tel. (8 41) 58 15 39,
Mob. +370 612 93 085, el. p. kadysv@gmail.com

Vikaras altarista jubiliatas Julijonas Miškinis 1935 01 18*1962 04 18*1999 04 10
V. Dambrausko g. 1, Kuršėnai, LT-81184 Šiaulių r., tel. (8 41) 58 58 22, mob. +370 611 60 266

 

Choras

Nuo 2011 metų rudens, atėjus naujam vargonininkui, buvo atnaujintas ir sustiprintas sakralinės muzikos giedojimas. Šiuo metu yra vaikų ir mišrūs chorai: vaikų chorą sudaro apie 10 vaikų, o mišrų apie 23 choristai. Choro repertuaras stiprėja, darosi vis brandesnis ir spalvingesnis. Kiekvienais metais jie vyksta į turiningas keliones į kitas parapijas, bendradarbiauja su kitais bažnytiniais chorais.

Grupės

2011 m. birželio 26 d. Šv. Jono Krikštytojo atlaidų metu,  Klebono Sauliaus Paliūno dėka,  buvo įkurta grupė „Motinos meldžiasi“. Šios grupės motinos renkasi vieną kartą per savaitę ir meldžiasi bendroje Šv. Mišių aukoje. Po Šv. Mišių jos meldžiasi parapijos namuose už savo vaikus ir kitas intencijas. Šitaip stiprėja moterų tikėjimas ir dorinis vaikų auklėjimas.

OFS brolija

Kuršėnų Švento Jono Krikštytojo OFS brolija įkurta 1983 metais. Šiuo metu Kuršėnų OFS brolijoje yra 14 narių. Tai meilės Dievui bendruomenė. Pagal ordino Konstituciją brolijai vadovauja taryba, kuri renkama kas treji metai. Ji susideda iš 5 asmenų: vyresnysis(-ioji) sekretorius (-ė), iždininkas, magistras. Brolija moka nario mokestį, kurio dalis atitenka vyskupijai ir nacionalinei brolijai, o likusi dalis lieka OFS brolijos kasoje. Kartą metuose mokamas mokestis Tarptautinei brolijai.

Taryba sprendžia brolių priėmimą ir leidimą duoti įžadus, skiria įpareigojimus tarybos nariams ir kitiems įžadus davusiems. Sekretorius šaukia brolijos ir tarybos susirinkimus. Kuršėnų OFS brolijos susirinkimai šaukiami kiekvieno mėnesio pirmą sekmadienį. Tą sekmadienį adoruojama prie Švenčiausio Sakramento.

Kas treji metai šaukiami brolijos tarybos susirinkimai metų ataskaitai parengti. Ji nusiunčiama aukštesnio lygmens tarybai.

OFS brolijos nariai, pagal jų pageidavimą, lanko vienišus senelius, perka jiems maisto produktus, vaistus ir atlieka namų ruošos darbus.

Brolija, maldų metu, meldžiasi už tikėjimo dovanas, pašaukimus į kunigystę, vienuolynus, visą dvasininkiją, parapijos kunigus, Tėvynę, ligonius, darbo netekusį jaunimą, už kalinius ar asmenis, turinčius priklausomybę alkoholiui, narkotikams ir kt.

Kai kurie brolijos nariai dalyvauja Carito organizacijos veikloje. Švenčių dienomis jie padeda puošti bažnyčią, pina vainikus, kartu su Caritu ir klebonu vienišiems seneliams organizuoja Kūčių vakarienę.

OFS brolija siekia tobulos meilės, įžadais įsipareigodama Šv. Pranciškaus pavyzdžiu gyventi pagal Evangeliją ir laikytis bažnyčios patvirtintos regulos.

Caritas

Caritas Kuršėnuose įkurtas 1990 m. Tuo metu Kuršėnai priklausė Telšių Vyskupijai. Bažnyčioje po pamaldų buvo paskelbta pirmojo susirinkimo data. Per susirinkimą į Carito organizaciją įstojo 40 narių. Po daugiau kaip 6 mėnesių Caritas įsigijo patalpas ir pradėjo savo veiklą. Keitėsi žmonių skaičius organizacijoje, patalpos, veiklos pobūdis.  Jau keliolika metų organizacija Caritas aktyviai vykdo savo veiklą: padeda ir rūpinasi socialine, dvasine, materialine žmonių gerove.

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt