NAUJIENOS

GEGUŽĖ – ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS MĖNUO

MALDA  Į  DIEVO  MOTINĄ

 

Švenčiausioji Marija, didi Užtarėja, Tavo motiniška meilė priglaudžia visas sielas, atpirktas Tavo Sūnaus Jėzaus Krauju Liūdesio prisipildo mūsų širdys, kai pagalvojame apie savo mirtį Tačiau mes visiškai pasitikime Tavo užtarimu ir einame pas Tave, kilnioji Karaliene! Mirtis nutraukia žemiškus ryšius, bet ji neužgesina meilės, kuri mus vienija su visais, gyvenusiais mūsų tikėjime Marija, daugybė vėlių skaistykloje nekantriai laukia, kad joms padėtume savo malda ir nuopelningais darbais Dėl Jėzaus Kristaus meilės jų vardu mes keliame savo akis…

skaityti toliau...
2022.04.28

KRISTAUS PRISIKĖLIMAS – ŠV. VELYKOS

Evangelija     Jn 20, 1–9

Jis turėjo prisikelti iš numirusių
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną
Pirmąją savaitės dieną, labai anksti, dar neišaušus, Marija Magdalietė atėjo pas kapą ir pamatė, kad akmuo nuverstas nuo rūsio angos Ji nubėgo pas Simoną Petrą ir kitą mokinį, kurį Jėzus mylėjo, ir pranešė jiems: „Paėmė Viešpatį iš kapo, ir mes nežinome, kur jį padėjo“ Petras ir tas kitas mokinys nuskubėjo prie kapo Bėgo abu kartu, bet tasai kitas mokinys pralenkė Petrą ir pirmas pasiekė kapo…

skaityti toliau...
2022.04.14

DIDŽIOJI SAVAITĖ

Šv Velykos – tai mūsų Viešpaties Jėzaus kančia, mirtis ir prisikėlimas Todėl Šv Velykų švenčiamos nuo Didžiojo Ketvirtadienio iki Sekmadienio ryto Taip pat  Šv Velykų įvykį švenčiame kiekvienose Šv Mišiose, kurios yra šio Didžiojo Tridienio – Šv Velykų atkartojimas Velykiniame šventime tikintieji kviečiami apmąstyti Jėzaus įvykį, suprasti, priimti Jo kančią ir mirtį, ir kartu triumfuojamai, džiaugsmingai švęsti Prisikėlimą Juk Kristaus įvykis,  Šv Velykų slėpinys, yra mūsų tikėjimo, mūsų buvimo krikščionimis versmė, esmė ir pagrindas, kurį verta priimti, švęsti atvira…

skaityti toliau...
2022.04.12

VIEŠPATIES KANČIOS SEKMADIENIS – VERBOS

Evangelija (Lk 19, 28–40)

Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu!
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką
Jėzus visų priekyje leidosi į Jeruzalę Prisiartinęs prie Betfagės ir Betanijos, ties vadinamuoju Alyvų kalnu, jis pasiuntė du mokinius ir jiems pasakė: „Eikite į kaimą, kurį štai matote, ir, vos įėję, rasite pririštą asilaitį, kuriuo dar joks žmogus nėra jojęs Atriškite jį ir atveskite O jeigu kas paklaustų: ‘Kam jį atrišate?’, atsakykite: ‘Jo reikia Viešpačiui’“ Pasiųstieji nuėjo ir rado, kaip jiems buvo nurodyta Atrišant asilaitį,…

skaityti toliau...
2022.04.8

RUSIJOS IR UKRAINOS PAAUKOJIMO NEKALTAJAI MARIJOS ŠIRDŽIAI AKTAS

 

Kovo 25-ąją, penktadienį, per atgailos pamaldas Šv Petro bazilikoje popiežius Pranciškus paaukos Ukrainą ir Rusiją Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai Pamaldos Vatikano Šv Petro bazilikoje prasidės 1700 val Romos laiku (Lietuvos laiku – 1800 val) Tiesioginė transliacija iš Vatikano – per LRT Plius televiziją ir jutūbo Vatican Media Live kanale

***

O Marija, Dievo Motina ir mūsų Motina, kreipiamės į tave šią sielvarto valandą Tu esi mūsų Motina, tu mus myli ir pažįsti: niekas, kas mums svarbu, nėra nuo tavęs paslėpta Gailestingumo Motina, daug…

skaityti toliau...
2022.03.25

2022 M. KOVO 25 – OJI

VIEŠPATIES  APREIŠKIMAS, iškilmės

 

Nazareto miestelyje Viešpaties angelas pranešė Marijai: „Štai tu pradėsi ir pagimdysi Sūnų, kuris bus vadinamas Aukščiausiojo Sūnumi“ Marija atsakė: „Štai aš Viešpaties tarnaitė; teesie man pagal tavo žodį“ Ir taip atėjus laikų pilnatvei, dėl mūsų, žmonių, ir dėl mūsų išganymo Vienatinis Dievo Sūnus Šventosios Dvasios veikimu priėmė kūną iš Mergelės Marijos ir tapo žmogumi

,,24 VALANDOS…

skaityti toliau...
2022.03.22

MALDOS 9 – DIENIS

NOVENA

RUOŠIANTIS POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS MALDAI

2022 M KOVO 25-ĄJĄ DIENĄ, PAAUKOJANT RUSIJĄ IR UKRAINĄ NEKALČIAUSIAJAI MARIJOS ŠIRDŽIAI

 

O Nekalčiausioji Marijos Širdie, Šventoji Dievo Motina ir švelniausioji mūsų Motina Pažvelk į nelaimę, kuri ištiko Bažnyčią ir visą žmoniją dėl bedievystės plitimo, materializmo, katalikų tikėjimo persekiojimo ir dėl klaidų, apie kurias įspėjai Fatimoje

Tu esi visų malonių Tarpininkė, išmelsk mums malonę, kad kovo 25 d viso pasaulio vyskupai, vienybėje su Popiežiumi, paaukotų Rusiją…

skaityti toliau...
2022.03.22

ŠIAULIŲ VYSKUPIJAI – 25

Mieli kunigai, vienuoliai ir vienuolės, brangūs broliai ir seserys!
1997 metų gegužės 28 dieną šventasis Tėvas Jonas Paulius II įsteigė Šiaulių vyskupiją
Tai pranašiškas popiežiaus žvilgsnis į Lietuvą, trokštant artimesnio bendradarbiavimo su visomis parapijomis Šiaulių vyskupijoje yra 68 parapijos ir darbuojasi 53 dieceziniai kunigai Eidami Sinodo keliu, norime kartu švęsti vyskupijos 25-erių metų jubiliejų
Gegužės 29 dieną 12:00 val Šiaulių katedroje aukosime Šv Mišias, dėkodami Dievui už nueitą 25 metų kelionę
Birželio 29 dieną, 12:00 valandą Kauno arkikatedroje bazilikoje, su Lietuvos vyskupais, aukosime…

skaityti toliau...
2022.03.15

ŠV. JUOZAPAS

Į Tave, palaimintasis Juozapai,
kreipiamės vargų spaudžiami
Melsdami Tavo švenčiausiąją Sužadėtinę pagalbos
su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum
Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele,
Dievo gimdytoja,
ir dėl to tėviško džiaugsmo,
su kuriuo glaudei prie savęs kūdikėlį Jėzų,
maloningai pažvelk į visus,
kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo krauju,
ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu

Rūpestingasis Šventosios Šeimos Sarge,
saugok Jėzaus Kristaus žmones
Mylimasis Tėve, padėk mums…

skaityti toliau...
2022.03.14

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt