NAUJIENOS

SPALIS – ROŽINIO MALDOS BEI MISIJŲ MĖNUO

Atverk, Viešpatie,
mūsų lūpas,
kad garbintume
Tavo šventąjį vardą;
apšviesk mūsų protus,
kad tinkamai mąstytume šventąsias paslaptis;
nuskaidrink mūsų širdis,
kad stropiai ir nuoširdžiai kalbėtume šventąjį rožinį

Amen 

2022 m

Spalio mėnuo – Rožinio maldos mėnuo

Visas mėnuo (nuo spalio 1 iki 31 d imtinai) skiriamas

Švč Mergelės Marijos Rožinio maldai

 

Tikintieji kviečiami kasdien kalbėti Rožinį

Mūsų parapijos Bažnyčioje Rožinis kalbamas prie Švč Mergelės Marijos altoriaus:

Pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais…

skaityti toliau...
2022.09.28

ŠV. MYKOLAS, GABRIELIUS IR RAPOLAS

Šv arkangele Mykolai, padėki mums kovoje; kiekvienas mūsų žino kokią kovą šiandien gyvenime kovoja Kiekvienas iš mūsų žinome kokia yra pagrindinė kova, kurioje rizikuojame išganymu

Padėki mums Šv arkangele  Gabrieliau, atneški mums žinias, atneški Gerąją išganymo žinią, kad Jėzus yra su mumis, kad Jėzus mus išgelbėjo ir suteikė viltį

Šv arkangele Rapolai, paėmęs už rankos palydėki mus, kad nepamestume kelio, kad neliktume vietoje Kad visuomet eitume, tavo padedami

 

 

skaityti toliau...
2022.09.28

ŠVČ. MERGELĖ MARIJA SOPULINGOJI

Vainikėlis („Karunka“)

 

JEI MARIJĄ MYLIME TIKRAI, * josios atminimą gerbkim kaip vaikai, * prisiminkim Motinos skausmus, * žvelkim į šventuosius jos Širdies džiaugsmus
2 Pirmas peilis smigo jai giliai * ir nekaltą Širdį žeidė sopuliai, * kai pamatė Jėzų suimtą * ir teisman tą tamsią naktį vedamą
3 Antras peilis vėrė skaudžiai ją, * kai regėjo Sūnų žiauriai plakamą; * trečias – kai vainiką dėjo jam * ir galva jo sviro sopuly skaudžiam
4 Ketvirtasis skausmas Širdyje,…

skaityti toliau...
2022.09.15

MALDOS UŽ UKRAINĄ DIENA

POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS MALDA

Išklausyk mūsų maldavimą, Viešpatie, taikos Dieve!
Mes tiek daug kartų ir tiek daug metų
bandėme išspręsti savo konfliktus savo jėgomis ir netgi savo ginklais
Gausybė priešiškumo ir tamsos atvejų;
daug pralieto kraujo; daug sulaužytų gyvybių;
daug palaidotų vilčių
Tačiau mūsų pastangos buvo bergždžios

Dabar, Viešpatie, Tu padėk mums!
Tu duok mums taiką,
Tu išmokyk mus taikos,
Tu vesk mus į taiką
Atverk mūsų akis ir širdis,
ir suteik drąsos pasakyti: „Daugiau niekada karo! „Karas viską naikina!“

skaityti toliau...
2022.09.14

ŠVENTOJO KRYŽIAUS IŠAUKŠTINIMAS

Malda prie Šv Kryžiaus

O šventasis Kryžiau, gėrio sėkla,
Sandora tarp žemės ir dangaus
Leisk pamilti Tave,
Išgelbėjusį mus nuo pikto, išpirkusį iš vergystės

O šventasis Kryžiau, gelbėk savo vaikus,
Jėzų laikęs švelnus šventasis medi
Visas pasaulis giesmėmis aukština Tavo grožį,
Vieninteli mano Išganytojo drauge

O šventasis Kryžiau, Tu mūsų gyvenimas
Tu šlovės sostas, kur mirė Karalius
Visas pasaulis trokšta Tave pagerbti
Mūsų išganyme, mano vienintele meile

O šventasis Kryžiau,
Ant Tavęs suskambės Jėzaus pradėta pergalės giesmė
Per Tave visa atlikta Ir visa…

skaityti toliau...
2022.09.14

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ – ŽOLINĖ

Ir pasirodė danguje didingas ženklas:
moteris, apsisiautusi saule,
po jos kojų mėnulis,
o ant galvos dvylikos žvaigždžių vainikas
(Apr 12, 1)

Marijos žemiškoji kelionė baigėsi pagerbimu, išaukštinimu, pašlovinimu…

        Galime sakyti, kad tai atitinka kiekvieno mūsų lūkesčius Sakytume, mūsų prigimtyje yra įrašytas noras, kad mūsų geri darbai būtų pastebėti ir įvertinti Kuo didesnis įvertinimas, tuo mes patys jaučiamės geriau Galvojame – ir siekiame – būti išaukštintais dėl savo gabumų, sumanumo,…

skaityti toliau...
2022.08.14

MALONĖ TELYDI JŪS VISUS…

Kreipiuosi  į geros valios žmones, buvusius ir esamus kuršėniečius bei verslininkus, ir kviečiu VISUS į pagalbą atnaujinti šią didingą A†A kunigo klebono kanauninko kankinio Vaclovo Dambrausko rūpesčiu pastatytą šventovę Tai mūsų visų dvasinis bei istorinis turtas

     Nuoširdžiai dėkoju Tiems, kurie jau savo auka prisidėjo prie šių darbų

     Tikiuosi, kad  susitelkus mūsų bendruomenei, su Dievo palaima sugebėsime įveikti visus  sunkumus ir kartu švęsti didingus savo parapijos Jubiliejus

     Mielieji, su užsidegimu visi kartu kvieskime Šventąją Dvasią į bendruomenės, nes Ji mums…

skaityti toliau...
2022.07.15

PARAPIJIEČIŲ DĖMESIUI DĖL ŠV. MIŠIŲ

Šiuo metu Kuršėnų Šv Jono Krikštytojo bažnyčioje vyksta remonto darbai

Šv Mišios aukojamos (Bažnyčioje):

Šeštadieniais 1030 val

Sekmadieniais 900 val ir 1030 val

 

Šiokiadieniais (Nuo pirmadienio iki penktadienio prie Liurdo arba Parapijos namuose) aukojamos tik laidotuvių Šv Mišios

 

Pagarbiai

Parapijos klebonas

Mob tel Nr: 8 612 93085

 

skaityti toliau...
2022.07.14

„Jo vardas – Jonas“

Elzbietai atėjo metas gimdyti, ir ji susilaukė sūnaus Jos kaimynai ir giminės, išgirdę, kokią didžią malonę buvo suteikęs jai Viešpats, džiaugėsi kartu su ja Aštuntą dieną jie susirinko berniuko apipjaustyti ir norėjo jį pavadinti tėvo vardu – Zachariju 
Motina pasipriešino: „O, ne! Jis vadinsis Jonas“ 
      Kiti jai sakė: „Betgi niekas tavo giminėje neturi šito vardo“ Jie ženklais paklausė tėvą, kaip jis norėtų pavadinti kūdikį 
      Šis, pareikalavęs rašomosios lentelės, užrašė: „Jo vardas – Jonas“ Visi stebėjosi Tuoj pat…

skaityti toliau...
2022.06.23

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt