NAUJIENOS

TARPTAUTINĖ VAIKŲ GYNIMO DIENA

Vaikų žemė

Išdykauja, žaidžia, liūdi, siaučia,
nesvarstydami – kodėl ir kam
Jeigu šita žemė kam priklauso,
tai pirmiausia, žinoma, vaikams

Mes gi esam tie, kurie jų laukia,
laukdavo ir lauks visais laikais
Tik su jais mes esame suaugę,
o vieni mes irgi kaip vaikai

 

Autorius: Justinas Marcinkevičius

~~~~~~~

 

BIRŽELIO 1-OJI – TARPTAUTINĖ VAIKŲ GYNIMO DIENA

 

Daugybė pasaulio šalių mini Tarptautinę Vaikų Gynimo dieną Jos istorija yra…

skaityti toliau...
2023.05.31

MOTINOS DIENA

MARIJA, MOTINA BRANGI, * palaiminta dangaus! * Kas mels Tave su viltimi, * gailestingumo gaus
Maloninga ir skaisti, grožio nuostabaus, * pas save visus kvieti, Motina dangaus!
2 O Motina, užtarki mus! * Neleiski niekados, * kad nepaguostas būt žmogus, * kurio klausei maldos – Maloninga ir skaisti
3 Kaip gailestinga ir gera, * o Motin, melsk už mus, * kol vaiko širdimi Tave * pamils kiekviens žmogus – Maloninga ir skaisti
4 Ir žemė…

skaityti toliau...
2023.05.5

GEGUŽĖ – ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS MĖNUO

PAVASARIO ŽALIO TAKAIS VĖL ŽENGI * žiedais vainikuota, didinga, žavi, * per žydinčias pievas, per kalnus, šilus, * eini, Motinėle, ir vėl Tu pas mus

2 Koks džiaugsmas žmonijai sutikti Tave * pavasario saulės auksiniam tvane * su vyturio giesme, melsva žibute, * pražydusia ieva kiekvienam šlaite!

3 Kaip gera, Marija, mums šiais vakarais * suklupt prieš altorių, papuoštą žiedais, * tarp mirgančių žvakių, kvapių smilkalų, * aukot Tau ugningą jaunystę širdžių!

4 Težydi dorybėm mūs širdys gražiau, * nei šiandien pasaulis…

skaityti toliau...
2023.05.4

DIEVO GAILESTINGUMO SEKMADIENIS

Evangelija     Jn 20, 19–31

Palaiminti, kurie tiki nematę
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną
Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“ Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“ Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią Kam atleisite nuodėmes, tiems jos…

skaityti toliau...
2023.04.14

VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS

Broliai! Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje  Rūpinkitės tuo, kas aukštybėse, o ne tuo, kas žemėje Jūs juk esate mirę, ir jūsų gyvenimas su Kristumi yra paslėptas Dieve Kai apsireikš Kristus – mūsų gyvastis, tuomet su juo ir jūs pasirodysite šlovingi Kol 3, 1– 4

 

Šv Velykos

Balandžio 9 d, Sekmadienis 

800 val 

Prisikėlimo procesija, Šv Mišios 

Kitos Šv Mišios aukojamos  1030 val

 

 

skaityti toliau...
2023.04.7

DIDŽIOJI SAVAITĖ

Viešpatie, tu visuomet gailestingas, tad nuolat globok ir šventink savuosius žmones, kuriems tavo Sūnus Jėzus Kristus, praliedamas savo kraują, įsteigė Velykų paslaptį Jis gyvena ir viešpatauja per amžius

PAMALDŲ  TVARKA

Balandžio 3 d  –  DIDYSIS  PIRMADIENIS
Šv Mišios aukojamos  1000 val
 Balandžio 4 d  –  DIDYSIS  ANTRADIENIS
Šv Mišios aukojamos  1000 val
   Balandžio 5 d  –  DIDYSIS  TREČIADIENIS
Šv Mišios aukojamos  1700 val

DIDYSIS  VELYKINIS  TRIDIENIS

 

 

skaityti toliau...
2023.04.7

GAVĖNIOS ŠV. REKOLEKCIJOS

„ Prašykite, ir gausite Ieškokite, ir rasite

Belskite, ir jums bus atidaryta“  (Mt 7, 7–12)

 

2023 m balandžio 2 d,

VERBŲ  SEKMADIENĮ,

GAVĖNIOS  ŠV REKOLEKCIJOS,

kurias ves svečias

Paulių kapucinų vienuolyno 

BROLIS MYKOLAS OFM Cap

 

Skaityti:  

skaityti toliau...
2023.03.30

VIEŠPATIES KANČIOS SEKMADIENIS – VERBOS

Brangūs broliai ir seserys!

Nuo gavėnios pradžios atgaila ir artimo meilės darbais rengėme savo širdis Kristaus kančiai ir prisikėlimui minėti Šiandien kartu su visa Bažnyčia jau pradedame švęsti tą didžią velykinę paslaptį Šią dieną Jėzus Kristus įžengė į savo miestą – Jeruzalę, kur turės mirti ir prisikels Su nuoširdžiu tikėjimu minėdami tą išganingą jo atvykimą, ženkime paskui Viešpatį kančios ir kryžiaus keliu, kad, malonės remiami, gautume dalį ir jo prisikėlime bei amžinajame gyvenime

 

Tai sekmadienis prieš Šv Velykas, kuriame paminimas iškilmingas Kristaus…

skaityti toliau...
2023.03.30

PELENŲ DIENA – PELENŲ TREČIADIENIS

Atmink, žmogau, jog dulkė esi ir dulkėmis virsi

(plg Pr 3,19)

 

Pelenų dieną, prasideda Gavėnia – septynių savaičių (40-ies dienų) didžiojo pasninko, susikaupimo ir tylos metas kelyje į pagrindinę krikščionių šventę – Šv Velykas (2023 – 04 – 09)

 

Įžengsime į Gavėnios – Kristaus kančios ir mirties apmąstymo laiką Tai ypatinga dvasinė kelionė, kurios metu prisimename Dievo gailestingumą ir Jo begalinę meilę žmonėms, tai 40 dienų pasirengimo                           Šv Velykoms laikotarpis

Pelenų dienos atsiradimo istorija

Pelenų diena, kaip gavėnios pradžia, pirmą kartą paminėta VI a, o…

skaityti toliau...
2023.02.21

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt