KRISTAUS PAAUKOJIMAS – GRABNYČIOS

Evangelija (Lk 2, 22–40)

    Pasibaigus Mozės Įstatymo numatytoms apsivalymo dienoms, Juozapas ir Marija nunešė kūdikį į Jeruzalę paaukoti Viešpačiui, – kaip parašyta Viešpaties Įstatyme: „Kiekvienas pirmgimis berniukas bus pašvęstas Viešpačiui“, – ir duoti auką, kaip pasakyta Viešpaties Įstatyme: „Porą purplelių arba du balandžiukus“.
    Jeruzalėje gyveno žmogus, vardu Simeonas. Jis buvo teisus ir dievobaimingas vyras, laukiantis Izraelio paguodos, ir Šventoji Dvasia buvo su juo. Jam buvo Šventosios Dvasios apreikšta, kad jis nemirsiąs, kol pamatysiąs Viešpaties Mesiją.
    Šventosios Dvasios paragintas, jis atėjo dabar į šventyklą. Įnešant gimdytojams kūdikį Jėzų, kad pasielgtų, kaip Įstatymas reikalauja, Simeonas jį paėmė į rankas, šlovino Dievą ir sakė: „Dabar gali, Valdove, kaip buvai žadėjęs, leisti savo tarnui ramiai iškeliauti, nes mano akys išvydo tavo išgelbėjimą, kurį tu parengei visų tautų akivaizdoje: šviesą pagonims apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbę“.
    [Kūdikio tėvas ir motina stebėjosi tuo, kas buvo apie jį kalbama.
    O Simeonas palaimino juos ir tarė motinai Marijai: „Štai šis skirtas daugelio Izraelyje nupuolimui ir atsikėlimui. Jis bus prieštaravimo ženklas, – ir tavo pačios sielą pervers kalavijas, – kad būtų atskleistos daugelio širdžių mintys“.
    Ten buvo ir pranašė Ona, Fanuelio duktė iš Asero giminės. Ji buvo visiškai susenusi. Po mergystės ji išgyveno septynerius metus su vyru, o paskui našlaudama sulaukė aštuoniasdešimt ketverių metų. Ji nesitraukdavo iš šventyklos, tarnaudama Dievui per dienas ir naktis pasninkais bei maldomis. Ir ji, tuo pat metu priėjusi, šlovino Dievą ir kalbėjo apie kūdikį visiems, kurie laukė Jeruzalės išvadavimo.
    Atlikę visa, ko reikalavo Viešpaties Įstatymas, jie sugrįžo į Galilėją, į savo miestą Nazaretą.
    Vaikelis augo ir stiprėjo; jis darėsi pilnas išminties ir Dievo malonė buvo su juo.]

 

KRISTAUS PAAUKOJIMAS
 GRABNYČIOS

 

Keturiasdešimta diena po Jėzaus gimimo.

2024 m. vasario 2 d., penktadienis, šventė

Šv. Mišios aukojamos  10.00 val.

Vasario 2-ąją bažnyčiose laiminamos žvakės, vadinamas grabnyčiomis.

Po žvakių palaiminimo vyks procesija su žvakėmis.

Pirmas mėnesio penktadienis. Prie išstatyto Švč. Sakramento kalbame

Švč. Jėzaus Širdies litaniją ir Atsiteisimo maldą.

 

2023 m. vasario 2 d. šventės akimirkos…

 

 

XXVIII PASAULINĖ PAŠVĘSTOJO GYVENIMO DIENA.

 

Pasaulinė pašvęstojo gyvenimo diena, minima vasario 2-ąją.

Ji sutampa su Kristaus Paaukojimo (Grabnyčių) švente.

Pašvęstojo gyvenimo diena, meldžiamės už vienuolius, vienuoles ir naujus

pašaukimus į vienuolijas.

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt