NAUJIENOS

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS – 2022

Sutvirtinimo sakramentas –

tai krikščioniškosios brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal Katalikų Bažnyčios tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia

 

Himnas „Dvasia, Viešpatie, ateik“ (Veni Sancte Spiritus)

 

„Veni Sancte Spiritus“ yra tradicinė krikščionių malda, viena iš penkių sekvencijų, sutinkamų iškilmingoje liturgijoje Sekvencija – tai giedamas rimuotas pasakojimas, kuriam pradžią davė 9 a Prancūzijos vienuolynai Tokia rimuota forma padėjo vienuoliams geriau įsiminti liturginį tekstą

 

Viduramžiais sekvencijos labai išpopuliarėjo, jų buvo sukurta tūkstančiai Šiandien katalikų Bažnyčioje oficialiai…

skaityti toliau...
2022.06.17

ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS (DEVINTINĖS) – 2022

Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė buvo įvesta 1264 m Tai buvo reakcija į tuo metu Vakarų krikščionijoje ėmusį svyruoti tikėjimą realiu, tikrovišku Kristaus buvimu Eucharistijoje Tais laikais įvyko ir garsusis Bolsenos stebuklas Pasakojama, kad čekų kunigas, vardu Petras 1263 metais keliavo iš Prahos į Romą Pakeliui, jau netoli Romos, Bolsenos miestelyje jis aukojęs Mišias ir jų metu įvykęs stebuklas: iš konsekruojamos ostijos pradėjęs lašėti kraujas Tuo metu Bažnyčią valdęs popiežius Urbonas IV 1264 m paskelbė bulę “Transiturus de…

skaityti toliau...
2022.06.17

ŠVENČIAUSIOJI TREJYBĖ

Jėzus kalbėjo Nikodemui: „Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki viengimio Dievo Sūnaus“ (Jn 3, 16–18)

MEILĖS  BENDRYSTĖ

 

Švenčiausiosios Trejybės dogma gali mums atrodyti tarsi visiškai su realiu gyvenimu nesusiję teologų išvedžiojimai Iš tikrųjų taip…

skaityti toliau...
2022.06.10

ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS-SEKMINĖS

    EVANGELIJA  Jn 14

 

 

 

15 Jei mane mylite, –

jūs laikysitės mano įsakymų;

16 aš paprašysiu Tėvą,

ir jis duos jums kitą Globėją,[i2]

kuris liktų su jumis per amžius, –

23 Jėzus jam atsakė:

„Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio,

ir mano Tėvas jį mylės;

mes pas jį ateisime ir apsigyvensime

24 Kas manęs nemyli, mano žodžių nelaiko

O žodis, kurį girdite, ne mano,

bet Tėvo, kuris yra mane siuntęs

25 Aš jums tai pasakiau, būdamas pas jus,

26 o Globėjas – Šventoji Dvasia,

kurį mano vardu Tėvas atsiųs, –

jis išmokys jus visko ir…

skaityti toliau...
2022.06.4

BIRŽELINĖS PAMALDOS

MIELASIS JĖZAU, žmonijos Atpirkėjau, pažvelk į mus, nuolankiai suklaupusius prieš Tavo altorių Mes Tavo esame ir norime tavo būti Kad dar tvirčiau galėtume su Tavimi susijungti, šiandien visi ir kiekvienas pasiaukojame Švenčiausiajai Tavo Širdžiai

 

      Gerasis Jėzau! Daugelis Tavęs visiškai nepažįsta, daugelis, paniekinę Tavo įsakymus nuo Tavęs nusigręžė Pasigailėk jų ir visus patrauk prie savo Švenčiausios Širdies Būk, Viešpatie, Valdovas ne vien ištikimųjų, kurie niekada nuo Tavęs nepasitraukia, bet ir sūnų palaidūnų, kurie Tave paliko Padėk jiems greitai sugrįžti į…

skaityti toliau...
2022.05.28

KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ – ŠEŠTINĖS

Vargu ar galima būtų tvirtinti, jog Šeštinės yra visiems suprantama šventė Panašu, kad jos prasmės nerado jau apaštalai, likę stovėti, žvelgdami į dangų po to, kai Jėzus dingo iš jų akių

         Jeruzalėje, Alyvų kalno viršūnėje, toje vietoje, kur, pagal tradiciją, Viešpats Jėzus žengė į dangų, yra akmuo, kuriame, turint bent kiek geros valios, nesunkiai galima įžvelgti žmogaus kojų atspaudą Paprastai turistai, aikčiodami iš nuostabos, žvelgia į tą akmenį

         „Vyrai galilėjiečiai, ko stovite, žiūrėdami į dangų?“- šios šventės Mišių liturgijos…

skaityti toliau...
2022.05.28

PIRMOJI ŠV. KOMUNIJA – 2022

Dieve, tu savo Bažnyčią turtini dangaus dovanomis; išsaugok duotąsias malones,

kad joje visuomet būtų gyva Šventosios Dvasios veikla ir dvasinis valgis brandintų

amžinojo atpirkimo vaisius

Kuršėnų Šv Jono Krikštytojo parapijos vaikučiai visus metus ruošėsi Pirmajai Šv Komunijai

Ir pagaliau sulaukę gegužės mėnesio, gražiausio pavasario laiko, su virpančiom širdelėmis, pasipuošę, su žvake, rožiniu ir škapleriu įžengs į savo parapijos pasipuošusią Bažnyčią

Bažnyčia kviečia vaikučių Šventėje dalyvauti tėvelius, broliukus, sesutes…

skaityti toliau...
2022.05.12

MOTINOS DIENA

Motinos dienos šventė neįsivaizduojama be Tos, kuri sutiko leistis į nepaprasto ir svarbiausio žmonijoje įvykio išsipildymą – mus perkeičiantį Dievo Sūnaus apsireiškimą Kukli žydų mergaitė netikėtai atsidūrė prie žemės vaikų išganymo ištakų, ir savuoju fiat tapo žemiškoji Jėzaus Gimdytoja Ji nesiekdama garbės būti ir vadintis Dievo Sūnaus Motina, bet, stovėdama prie Jo kryžiaus ir nelinkėdama savo Sūnaus žudikams nieko blogo, dargi už juos aukodama maldą ir Jos širdį plėšiantį skausmą, iš Merdinčiojo išgirdo, kad Ji nuo šiol priklauso apaštalui Jonui ir…

skaityti toliau...
2022.04.28

GEGUŽĖ – ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS MĖNUO

MALDA  Į  DIEVO  MOTINĄ

 

Švenčiausioji Marija, didi Užtarėja, Tavo motiniška meilė priglaudžia visas sielas, atpirktas Tavo Sūnaus Jėzaus Krauju Liūdesio prisipildo mūsų širdys, kai pagalvojame apie savo mirtį Tačiau mes visiškai pasitikime Tavo užtarimu ir einame pas Tave, kilnioji Karaliene! Mirtis nutraukia žemiškus ryšius, bet ji neužgesina meilės, kuri mus vienija su visais, gyvenusiais mūsų tikėjime Marija, daugybė vėlių skaistykloje nekantriai laukia, kad joms padėtume savo malda ir nuopelningais darbais Dėl Jėzaus Kristaus meilės jų vardu mes keliame savo akis…

skaityti toliau...
2022.04.28

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt