NAUJIENOS

KOVO 11- OJI

Pirmasis skaitinys (Ez 18, 21–28)

    Štai ką sako Viešpats:
    „Jeigu kaltasis nusigręš nuo savo darytųjų nuodėmių, pradės laikytis mano įsakymų, elgsis dorai ir teisingai, tada jis liks gyvas, nemirs Nė vienas iš nusižengimų, kuriais nusikalto, nebus jam įskaitytas Dėl savo teisiųjų darbų jis liks gyvas Nejaugi aš trokštu, kad mirtų kaltasis? – tai sako Viešpats – Ar jis neliks gyvas, jeigu pames piktuosius kelius ir atsivers?
    O jeigu teisusis nustos sąžiningai gyvenęs, pradės neteisingai…

skaityti toliau...
2022.03.9

ŠV. KAZIMIERAS

,,Ne jūs mane išrinkote, bet aš jus išsirinkau ir paskyriau,

kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų“ (Jn 15,16)

 

Kazimieras (1458-1484) – karalaitis, Lietuvos globėjas Kazimieras yra kilęs iš Lietuvos valdovų Gediminaičių giminės, kurios pradžia siekia XIII a; Jogailos anūkas Kazimiero tėvai – Lietuvos ir Lenkijos karalius Kazimieras Jogailaitis (1427-1492) ir Austrijos kunigaikštytė Elzbieta Habsburgaitė, o dėdė Vladislovas (1424-1444) – Lenkijos karalius, žuvęs popiežiaus Eugenijaus IV paskelbtame kryžiaus žygyje prieš turkus Varnos…

skaityti toliau...
2022.03.1

GAVĖNIA – 2022

Gavėnia susitaikinimo viltis, į tai mus aistringai ragina šventasis Paulius:

 

„Susitaikinkite su Dievu“ (2 Kor 5, 20)

 

Gavėnia trunka nuo Pelenų Trečiadienio (kovo 2  d) ,  iki Paskutinės Vakarienės Šv Mišių pradžios Didžiojo Ketvirtadienio, kuomet prasideda Didysis Velykų Tridienis

Gavėnia, tai 40 dienų pasirengimo Šv Velykoms laikotarpis prisimenant savo Krikštą bei atgailaujant, tai tarsi Bažnyčios kelionė į Šv Velykų viršūnę Tai ypatinga dvasinė kelionė, kurios metu prisimename Dievo Gailestingumą ir Jo begalinę meilę žmonėms Pelenų…

skaityti toliau...
2022.03.1

KVIETIMAS MELSTI TAIKOS

Taikos išsaugojimas – vienas svarbiausių Bažnyčios rūpesčių Nuo pat pirmųjų savo veiklos akimirkų Bažnyčia kvietė gerbti žmogaus gyvybę, puoselėti taikų valstybių ir tautų sambūvį Tai ji nenuilsdama daro ir šiandien Karas nėra ir negali būti politinių ginčų sprendimo priemonė Kaip moko popiežius Pranciškus, «reikia pabrėžti „būtinybę laikytis prisiimtų įsipareigojimų“, kad būtų išvengta „pagundos apeliuoti į jėgos teisę, o ne į teisės jėgą“» (enciklika Fratelli tutti, 174)

Šią naktį prasidėjus plataus masto kariniams veiksmams Ukrainoje, kviečiame visus tikinčiuosius jungtis į maldą…

skaityti toliau...
2022.02.25

PELENŲ DIENA

Atsiverskite ir tikėkite Evangelija“ (Mk 1,15)

 

Pirmasis skaitinys (Jl 2, 12–18)

    Dabar, sako Viešpats, – iš visos širdies atsiverskite į mane pasninku, verksmu ir raudojimu Persiplėškite širdis, o ne drabužius Atsiverskite į Viešpatį, savo Dievą, nes jis maloningas ir gailestingas, atlaidus ir geraširdis, jautrus dėl nelaimės Galbūt jis atsigręš, galbūt ir pagailės – sugrąžins palaimą valgių ir gėrimų atnašoms, kurias jūs aukojate Viešpačiui, savo Dievui
    Ant Siono kalno pūskite ragą, paskelbkite šventą pasninką, suruoškite…

skaityti toliau...
2022.02.22

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA

Vasario 16-oji mūsų tautai suteikė laisvę gyventi laisvai, kad, tapę didžiosios Dievo Tautos, Bažnyčios dalimi, galėtume sąžiningai bei sąmoningai savo gebėjimais prisidėti prie mūsų valstybės visuotinio gėrio kūrimo ir ilgėtis antrosios Tėvynės, nes tik joje bus pilnai patenkinti visi mūsų egzistenciniai lūkesčiai

Taigi, mūsų kojos tvirtai stovi ant gimtinės žemės, o mūsų širdis bei mintys dėkingai kyla aukštyn, nes dangus mums dovanoja viską, kas teikia vidinę ramybę (kartais net kančioje) prasmingai gyventi 

Nepakanka minėti Lietuvos Valstybės atkūrimo 104-asias metines ir džiaugtis…

skaityti toliau...
2022.02.15

PASAULINĖ LIGONIŲ DIENA

2022 m vasario 11 d, penktadienis

LURDO ŠVČ MERGELĖ MARIJA 

Lurdo Švč Mergelė Marija, kurią ketvirtaisiais (1858 m) po Švč Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo dogmos paskelbimo metais, Pirenėjų kalnuose prie Gavės upės netoli Lurdo miestelio paprasta mergaitė  Šv Bernadeta Subiru (Soubirous) ne kartą matė Masabielio (Massabielle) uolose, save įvardijo: Aš esu Nekaltasis Prasidėjimas“ Šiandien Lurdo šventovę kasmet aplanko milijonai maldininkų ir sveikatos Marijos užtarimu prašančių ligonių

skaityti toliau...
2022.02.7

ŠV. AGOTA, MERGELĖ, KANKINĖ

Pirmasis skaitinys (1 Kor 1, 26–31)

    Tik pažvelkite, broliai, kas gi jūs, pašauktieji, esate? Žmonių akimis žiūrint, nedaug tarp jūsų tėra išmintingų, nedaug galingų, nedaug kilmingų
    Bet Dievas pasirinko, kas pasauliui atrodo kvaila, kad sugėdintų išminčius Dievas pasirinko, kas pasauliui silpna, kad sugėdintų galiūnus Ir tai, kas pasaulio akimis žemos kilmės, kas paniekinta, ko nėra, Dievas pasirinko, kad niekais paverstų tai, kas laikoma kažin kuo,– kad joks žmogus negalėtų didžiuotis prieš Dievą
    Jo…

skaityti toliau...
2022.02.4

ŠV. BLAŽIEJUS, VYSKUPAS, KANKINYS

Visagali gerasis Dieve, Tu vienu žodžiu sukūrei visus įvairius pasaulio daiktus ir panorėjai, kad tas Žodis, per kurį visa padaryta, įsikūnytų žmonių išganymui Tu esi didis ir begalinis, baisingas ir šlovingas, Tu darai nuostabius darbus Išpažindamas tikėjimą į Tave,  kankinys ir vyskupas Blažiejus nepabūgo jokių kankinimų ir laimingai pelnė kankinio garbę Be kitų malonių, Tu jam suteikei ypatingą dovaną Tavo galia pagydyti bet kurias gerklės ligas Todėl nuolankiai maldaujame Tavo didybę: nežiūrėk mūsų kalčių, bet būk permaldautas jo nuopelnų…

skaityti toliau...
2022.02.3

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt