NAUJIENOS

,,24 valandos Viešpačiui“ – 2024

Ateik, Viešpats laukia tavęs!

 

2024 m

kovo 8 d, penktadienis – kovo 9 d, šeštadienis

,,24 valandos Viešpačiui“ – atgailos pamaldos ir visą parą vykstanti Švenčiausiojo Sakramento adoracija

Maldos ir atgailos vigilija

 

 

,,24 valandos Viešpačiui“ – atgailos pamaldos ir visą parą trūkstanti Švenčiausiojo Sakramento adoracija

Šią tradiciją prieš dešimt metų įvedė popiežius Pranciškus Pirmą kartą „24…

skaityti toliau...
2024.02.29

ŠV. KAZIMIERAS

PIRMASIS LIETUVOS IR VISO PASAULIO
LIETUVIŲ JAUNIMO GLOBĖJAS

2024 m kovo 4 d, pirmadienis, iškilmės

Šv Mišios aukojamos
1000 val

Šv Kazimieras – šventasis, dangiškasis Lietuvos globėjas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos karalaitis Dėl savo pamaldumo ir doro gyvenimo 1602 m paskelbtas šventuoju

Atminimo diena – kovo 4 d

 

 

Garsiame „Trirankio Kazimiero“ paveiksle (tapytas apie 1520 m) yra užrašas, skirtas Šv Kazimierui: „Iustus ut…

skaityti toliau...
2024.02.23

GAVĖNIA – 2024

Posmelis prieš Evangeliją     Mt 4, 4b

Žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų

Evangelija     Mk 1, 12–15

Jis buvo šėtono gundomas, ir angelai jam tarnavo
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų
Dvasia Jėzų paakino nukeliauti į dykumą Jis praleido dykumoje keturiasdešimt dienų ir buvo šėtono gundomas, buvojo kartu su žvėrimis, ir angelai jam tarnavo Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti gerąją Dievo naujieną: „Atėjo metas, prisiartino Dievo karalystė…

skaityti toliau...
2024.02.13

PELENŲ TREČIADIENIS

Evangelija     Mt 6, 1–6 16–18

Tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą
Jėzus bylojo savo mokiniams: „Venkite daryti savo geruosius darbus žmonių akyse, kad būtumėte jų matomi, kitaip negausite užmokesčio iš savo Tėvo danguje Todėl, dalydamas išmaldą, netrimituok sinagogose ir gatvėse, kaip daro veidmainiai, kad būtų žmonių giriami Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė užmokestį Kai tu daliji išmaldą, tenežino tavo kairė, ką daro dešinė, kad tavo išmalda liktų slaptoje, o tavo Tėvas,…

skaityti toliau...
2024.02.9

XXXII PASAULINĖ LIGONIŲ DIENA

,,Dieve, šiandien, minėdami Pasaulinę ligonių dieną, tave meldžiame:
stiprink ligonius, kad jie savo kentėjimus aukotų kenčiančiam Kristui
Tegu mūsų maldos išprašo jiems kantrybės ir sveikatos“

2024 m vasario 11 d, VI EILINIO LAIKO SEKMADIENIS

     Šv Mišios aukojamos Sekmadienio tvarka:

     900 val  ir 1030 val 

   Bus teikiamas Ligonių Sakramentas

    Atraskime galimybę ligoniams atvykti į bažnyčią

 

Kaip ir visi sakramentai, Ligonių patepimas yra liturginė ir bendruomeninė apeiga,…

skaityti toliau...
2024.02.8

ŠV. AGOTA, MERGELĖ, KANKINĖ

Evangelija pagal Luką  Lk 9

Jėzaus sekimas

Jėzus pasakė visiems: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teneša savo kryžių ir teseka manimi Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras, o kas pražudys dėl manęs savo gyvybę, tas ją išgelbės Kokia būtų nauda, jei žmogus laimėtų visą pasaulį, o save pražudytų ar sau pakenktų?! Jei kas gėdysis manęs ir mano žodžių, to gėdysis ir Žmogaus Sūnus, kai ateis su savąja bei Tėvo ir šventųjų angelų šlove

 

skaityti toliau...
2024.02.2

ŠV. BLAŽIEJUS, VYSKUPAS, KANKINYS

Evangelija pagal Morkų  Mk 16

Ir jis tarė jiems: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas Kurie įtikės, tuos lydės ženklai: mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvates ir, jei išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks Jie dės rankas ant ligonių, ir tie pasveiks“ Baigęs jiems kalbėti, Viešpats Jėzus buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje O jie iškeliavę visur skelbė žodį,…

skaityti toliau...
2024.02.2

KRISTAUS PAAUKOJIMAS – GRABNYČIOS

Evangelija (Lk 2, 22–40)

    Pasibaigus Mozės Įstatymo numatytoms apsivalymo dienoms, Juozapas ir Marija nunešė kūdikį į Jeruzalę paaukoti Viešpačiui, – kaip parašyta Viešpaties Įstatyme: „Kiekvienas pirmgimis berniukas bus pašvęstas Viešpačiui“, – ir duoti auką, kaip pasakyta Viešpaties Įstatyme: „Porą purplelių arba du balandžiukus“
    Jeruzalėje gyveno žmogus, vardu Simeonas Jis buvo teisus ir dievobaimingas vyras, laukiantis Izraelio paguodos, ir Šventoji Dvasia buvo su juo Jam buvo Šventosios Dvasios apreikšta, kad jis nemirsiąs, kol pamatysiąs Viešpaties Mesiją
    Šventosios Dvasios…

skaityti toliau...
2024.02.2

KRIKŠČIONIŲ VIENYBĖS SAVAITĖ

VIEŠPATIE JĖZAU KRISTAU, Tu meldeisi: “Tegu visi būna viena, kaip Tu, Tėve, esi manyje, o aš – Tavyje” Mes meldžiame Tavęs vienybės Bažnyčiai Sugriauk mus skiriančias sienas Sustiprink tai, kas mus vienija, ir sugriauk tai, kas mus skiria Suteik mums jėgų, kad ieškotume mus suartinančių kelių Teateis ta diena, kai galėsime Tave aukštinti ir šlovinti visų tikinčiųjų bendrijoje

VISAGALI AMŽINASIS DIEVE,
tu išsklaidytus surenki ir surinktus saugai;
pažvelk į savo Sūnaus kaimenę
ir suvienyk tikėjimo pilnybe ir…

skaityti toliau...
2024.01.17

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt