Eucharistija

„Dieną, vadinamą saulės diena, toje pačioje vietoje susirenka visi, gyvenantys miestuose bei kaimuose. Kiek leidžia laikas, skaitomi apaštalų ir pranašų raštai. Lektoriui baigus skaityti, prabyla vadovas, primindamas girdėtus gražius dalykus ir ragindamas jais sekti. Paskui visi drauge atsistojame ir meldžiamės už save (…) ir už visus kitus, kad ir kur jie būtų (…), idant būtume rasti teisūs savo gyvenimu ir darbais, ištikimi įsakymams ir tuo būdu pasiektume amžinąjį išganymą. Baigę melstis, sveikiname vieni kitus pasibučiuodami. Tada tam, kuris vadovauja broliams, atnešama duona ir taurė vyno, atmiešto vandeniu. Juos paėmęs, jis garbina ir šlovina visatos Tėvą Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu ir kalba ilgą padėkos maldą už gautas iš Jo dovanas. Vadovui baigus maldas ir dėkojimą, visi susirinkusieji pritardami sako: Amen. Kai vadovas baigia dėkoti ir visi susirikusieji jam atsako, tie, kuriuos mes vadiname diakonais, padalija visiems čia esantiems „eucharistinę“ (už kurią buvo dėkota) duoną ir vyną su vandeniu, o nesantiems nuneša į namus.“ (iš šv. Justino paaiškinimo imperatoriui pagoniui Antonijui Pijui (138 – 161m.) apie tai, ką daro krikščionys).

Mūsų parapijoje Eucharistijos sakramentui ruošia parapijos katechetai.

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt