NAUJIENOS

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA

Vasario 16 d

Lietuvos himnas – Tautiška giesmė

Lietuva, Tėvyne mūsų
Tu didvyrių žeme,
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia

Tegul Tavo vaikai eina
Vien takais dorybės,
Tegul dirba Tavo naudai
Ir žmonių gėrybei

Tegul saulė Lietuvoj
Tamsumas prašalina,
Ir šviesa, ir tiesa
Mūs…

skaityti toliau...
2017.02.15

MALDŲ UŽ KRIKŠČIONIŲ VIENYBĘ SAVAITĖ

 

MALDŲ UŽ KRIKŠČIONIŲ VIENYBĘ SAVAITĖ

Maldų savaitė už krikščionių vienybę, kasmet pradedama sausio 18-ąją ir užbaigiama sausio 25-ąją, kai Bažnyčios liturginis kalendorius mini apaštalo šv Pauliaus atsivertimo šventę Šiemet jos tema:

„Susitaikinimas Kristaus meilė mus verčia pasiskubinti“

Tradicija kasmet kartu melstis už krikščionių vienybę dar palyginti nesena, turi tik kiek daugiau nei šimtą metų Pirmąją maldos už krikščionių vienybę savaitę 1908 m sausio…

skaityti toliau...
2017.01.20

KRISTAUS PAAUKOJIMAS

KRISTAUS  PAAUKOJIMAS
GRABNYČIOS
2017 m vasario 2 d (Ketvirtadienis)

Viešpaties Paaukojimo šventė, graikų pavadinta Hypapante, nes keturiasdešimtą dieną po gimimo Jėzus buvo Juozapo ir Marijos nuneštas į šventyklą, vykdant Mozės Įstatymą Tikinti ir džiūgaujanti tauta pasitinka Išganytoją – ,,šviesą pagonims apšviesti ir Izraelio tautos garbę“

skaityti toliau...
2017.01.19

ŠV. BLAŽIEJUS, VYSKUPAS – KANKINYS

ŠV BLAŽIEJUS, VYSKUPAS – KANKINYS

2017 m vasario  3 d
(Penktadienis)

Pasak legendos, mirti nuteistas šv Blažiejus pakeliui į egzekucijos vietą pagydė žuvies ašaka užspringusį berniuką Dėl šio stebuklo šv Blažiejaus palaiminimas mena kankinių užtarimą, prašant ir kūniškos sveikatos

Šv Mišių metu tikintieji bus laiminami Šv Blažiejaus žvakėmis, kurios naudojamos kaip sakramentaliją nuo gerklės,…

skaityti toliau...
2017.01.18

ŠV. AGOTA, MERGELĖ KANKINĖ

ŠV AGOTA, MERGELĖ KANKINĖ

2017 m vasario 5 d (Sekmadienis)

Šv Agotos, mergelės, kankinės liturginė šventė katalikų ir stačiatikių bažnyčiose yra vasario 5 d Tai Si­ci­li­jos, ypač Ka­ta­ni­jos, gy­ven­to­jų šven­to­ji Jie ją va­di­na sau­go­to­ja nuo karš­tos ir grės­min­go srau­to ug­ni­kal­nio la­vos, ku­ri pe­ri­odiš­kai iš­si­ver­žia iš vi­sai ne­to­li mies­to stūk­san­čios Et­nos, ku­rios kon­tū­rai aiš­kiai įsi­rė­žę žyd­ra­me dan­gu­je Šio var­do ji iš tie­sų nu­si­pel­nė: pa­sa­ko­ja­ma, kad…

skaityti toliau...
2017.01.17

PASAULINĖ LIGONIŲ DIENA

PASAULINĖ LIGONIŲ DIENA
Vasario 11 – oji (Šeštadienis)

Popiežius Jonas Paulius II 1992 metais vasario 11-tąją paskelbė Pasauline ligonių diena
Nuo šios datos šią dieną mini visas krikščioniškasis pasaulis

 

           Dieve, šiandien, minėdami Pasaulinę ligonių dieną, tave meldžiame:
 stiprink ligonius, kad jie savo kentėjimus aukotų kenčiančiam Kristui;

skaityti toliau...
2017.01.16

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt