GAVĖNIA – 2024

Posmelis prieš Evangeliją     Mt 4, 4b

Žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų.

Evangelija     Mk 1, 12–15

Jis buvo šėtono gundomas, ir angelai jam tarnavo
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų.
Dvasia Jėzų paakino nukeliauti į dykumą. Jis praleido dykumoje keturiasdešimt dienų ir buvo šėtono gundomas, buvojo kartu su žvėrimis, ir angelai jam tarnavo. Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti gerąją Dievo naujieną: „Atėjo metas, prisiartino Dievo karalystė. Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“

GAVĖNIA

 

Šiemet Gavėnios liturginis laikotarpis prasidės

 Pelenų Trečiadieniu vasario 14 d. ir pasibaigs Didžiąja Savaite ir Šv. Velykomis,

 kurios šiemet bus švenčiamos kovo 31 d.

 

Įžengę  į Gavėnios – Kristaus kančios ir mirties apmąstymo laiką, maloniai kviečiame

GAVĖNIOS LAIKOTARPYJE,

išlaikyti santūrumą ir rimtį, o taip pat dalyvauti  bažnyčioje:

 

PENKTADIENIAIS
Po 10.00 val. Šv. Mišių einamas Jėzaus kančios Kryžiaus kelias.

SEKMADIENIAIS
10.00 val. einamas Jėzaus Kančios Kryžiaus kelias.

10.30 val. giedami Graudūs verksmai, apmąstant  Jėzaus Kančią.

 

Tai gražios tikinčiųjų maldingos praktikos, nepriklausančios liturgijai, tačiau kylančios iš liturgijos ir į ją vedančios, ją paryškinančios. Tos maldingos praktikos, padėdamos įsimąstyti į Kristaus Kančią dėl mūsų išganymo, dėl mūsų laimės, žadina atgailos dvasią ir taip pat veda į Prisikėlimo šventimą, ruošia Šv. Velykoms.

GAVĖNIA – tai keturiasdešimties dienų pasiruošimo laikotarpis prieš didžiausią katalikų šventę – Šv. Velykas. Malda, pasninkas ir išmalda padeda mums gerai praleisti šį laiką. Gavėnios Sekmadieniais giedami GRAUDŪS VERKSMAI, o penktadieniais yra KRYŽIAUS  KELIO pamaldos. Šiuo liturginiu laikotarpiu nekalbamas himnas ,,Garbė Dievui aukštybėse” , ,,Tave, Dieve, garbiname” ir aklamacija ,,Aleliuja”.
Gavėnia – tai dvasinio atnaujinimo ir atsivertimo laikas. Pradžioje tai buvo vos 40 valandų – tik Didysis Penktadienis ir Didysis Šeštadienis. Vėliau šis pasiruošimas truko visą savaitę, o maždaug nuo V-to amžiaus pasiruošimo Šv. Velykoms laikotarpis buvo pratęstas iki 40-ties dienų. Gavėnios metu Bažnyčia mini: 40 dienų visuotinio tvano; 40 metų Izraelitų kelionės į pažadėtąją žemę; 40 dienų, kurias Mozė praleido ant Sinajaus kalno, kur gavo iš Jahvės 10 įsakymų.

PASNINKAS, MALDA IR IŠMALDA. Gavėnios laikas – tai ypatingas laikas, skirtas dvasiniam susitelkimui, atgailai, laisvanoriškiems atsižadėjimams – tokiems kaip pasninkas, malda ir išmalda. Malda, ypač Viešpaties Jėzaus Kančios apmąstymas, leidžia savarankiškai darbuotis, tobulinant savo gyvenimą. Pasninkas sutramdo mūsų kūną. Žmogus, atsisakydamas saldumynų ar kokio kito skanaus maisto, mokosi save valdyti. Pasninko vaisiumi turėtų būti išmalda – pasidalinimas su stokojančiais.

GAVĖNIOS LITURGIJA. Iš šio laikotarpio liturgijos dingsta džiaugsmingas ,,Aleliuja”, Sekmadieniais negiedamas himnas ,,Garbė Dievui aukštybėse”, o Šv. Mišių rūbai yra fioletiniai. Altoriai nepuošiami gėlėmis, o muzikiniai instrumentai naudojami tik giedojimo palaikymui. Pagrindinės gavėnios liturgijos temos: atgaila ir atsivertimas ( Pelenų Trečiadienis ir dauguma šiokiadienių), krikštas ir jo reikalavimai ( Sekmadienis, ypač II, IV ir V ), Kristaus Kančia ( Verbų Sekmadienis ir dvi paskutinės savaitės).
Dar yra specialios Gavėnios pamaldos – Kryžiaus Kelias ir Graudūs Verksmai.

GRAUDŪS VERKSMAI. Tai populiarios Lenkijoje Viešpaties Kančios apmąstymo pamaldos, dažniausiai prie išstatyto Švč. Sakramento ir su pamokslu kančios tema. Tradicija kilo XVIII a. pradžioje, pirmą kartą atliktos 1707 m. Tekstas originalus, senoviškas.

Graudžių Verksmų giesmės neapsiriboja vien biblijinių įvykių pristatymu. Jos nori pažadinti mūsų jausmus. Šis naujas Kristaus Kančios apmąstymo būdas ypač greitai paplito po visą kraštą. Pamaldas propagavo Kunigai Misijonieriai liaudiškų misijų ir dvasinių seminarų, kuriuos patys vedė, metu. Tekstas du kartus buvo verstas į lietuvių k. (pirmą kartą dar XVIII a. ), o taip pat į vokiečių, anglų ir rusų kalbas.

Taigi Graudūs Verksmai, greta Kryžiaus Kelio, yra labai svarbios Gavėnios pamaldos, žadinančios apmąstymus apie Kančios esmę, o taip pat apie savo gyvenimą ir elgesį, kadangi esame atpirkti labai didele kaina.

KRYŽIAUS KELIAS. Tai adoracinio pobūdžio Gavėnios pamaldos, simboliškai atkartojančios Jėzaus Kristaus Kančios kelią, Jo mirtį ir palaidojimą.

Ši tradicija atsirado Jeruzalėje. Viduramžiais ją išplatino pranciškonai, kurie lydėdami maldininkus sustodavo prie stočių, vaizduojančių Jėzaus mirties istoriją. Keturiolikos stočių skaičius buvo nustatytas XVII a. Katalikų bažnyčiose Kryžiaus Kelias vaizduojamas paveikslais, patalpintais ant šoninių šventovės sienų. Kryžiaus Kelio stotys – tai ne tik Kristaus paskutiniųjų dienų įvykių atvaizdavimas. Jos turi savo turtingą simboliką, o taip pat duoda pagrindą meditacijoms apie tiesą, meilę ir pan.

 

Šventoji Dvasia mums padeda suprasti Kristaus Prisikėlimo slėpinį.

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt