Namų palaiminimai

Vienas iš gražiausių parapijos kunigo pastoracinių darbų yra parapijiečių lankymas jų namuose. Atvykęs į tikinčiųjų namus kunigas patikslina parapijiečių sąrašą “Status animarum”, bendrauja su šeimos nariais, palaimina jų namus. Laukiant kunigo namų palaiminimui ypatingo pasiruošimo nereikia, nebent, laikantis senų tradicijų, galima ant stalo užtiesti baltą iškilmingą staltiesę, pastatyti kryželį, susirinkti visiems šeimos nariams, susipykusiems – susitaikyti.

Namų palaiminimai
Melskimės.
Viešpatie Jėzaus Kristau, su Tavo tarno kunigo apsilankymu teateina į šiuos namus pastovi laimė, dieviška sėkmė, giedra nuotaika, veikli meilė, patvari sveikata. Tepasišalina iš čia piktosios dvasios įtaka, tenekyla šiuose namuose piktų nesutarimų, bet gyvena juose taikos ir ramybės angelai.
Pasireikšk mumyse, Viešpatie, savo didžia galybe; palaimink U mūsų patarnavimus ir pašventink mūsų apsilankymus Tu, kuris būdamas šventas ir geras, gyveni su Dievu Tėvu ir Šventąja Dvasia per amžius.
Amen.

Angelo prašymas
Melskimės.
Išklausyk mus, šventasis Viešpatie, visagalis Tėve, amžinasis Dieve, ir atsiusk iš dangaus šventą savo angelą, kad jis saugotų, globotų, užtartų, lankytų ir gintų visus šių namų gyventojus. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.
Amen.

Naujo namo palaiminimas
Melskimės.
Į Tave, Dieve, visagalis Tėve, nuolankiai kreipiamės dėl šio namo ir jo gyventojų bei jame esančių daiktų: namą Tu, Viešpatie, palaimink U ir pripildyk visokių gėrybių, o jame gyvenantiem suteik dangaus dovanų gausą, žemės vaisių apstumą ir maloningai išklausyk jų troškimų. Mums tarpininkaujant, palaimink šiuos namus, kaip palaiminai šventųjų patriarchų Abraomo, Izaoko ir Jokūbo namus. Tarp šių sienų tegyvena Tavo šviesieji angelai, saugodami šiuos namus ir jų gyventojus. To prašome per Kristų mūsų Viešpatį.
Amen.

Buto palaiminimas
Ramybė šiems namams
Ir visiems jų gyventojams

Melskimės
Palaimink, U visagalis Viešpatie Dieve, šį namą (butą), kad jame klestėtų sveikata, tyrumas, dorybių jėga, nuolankumas, gerumas ir malonumas, Tavo įsakymų vykdymas ir kad visuomet jame būtų dėkojama Dievui: Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Toji palaima tepasilieka šioje vietoje ir su jos gyventojais dabar ir visados.
Amen.

Paženklink, Viešpatie, šiuos namus išganymo ženklu ir saugok nuo viso pikto per Kristų, mūsų Viešpatį, kuris savo mirtimi ant kryžiaus mus atpirko.
Amen.

Bendras palaiminimas
Dieve, Tavo žodžiu viskas pašventinama, palaimink U šį (…), kad kiekvienas, kuris Tavo vardu juo dėkingai naudosis, šaukdamasis Tavo Vardo, gautų iš Tavęs sveikatą ir dvasinę globą. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.
Amen.

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt