NAUJIENOS

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTASIS PRASIDĖJIMAS

Nuo VII-VIII a Rytuose, likus lygiai devyniems mėnesiams iki Gimimo šventės (rugsėjo 8 d), buvo švenčiama Marijos ,,pradėjimo“ šventė Nuo XI a ši šventė pradėta švęsti Vakaruose ir tapo Advento-Kalėdų laikotarpio dalimi, sujungta su Mesijo laukimu ir Kristaus šlovingu sugrįžimu, taip pat atmenant ir jo Motiną Todėl pastarasis liturginis laikas turi būti skirtinas ir Viešpaties Motinos kultui (plg Paulius VI, Marialis cultus, 4) Marija yra visiškai šventa ir jokios nuodėmės sutepimo nepaliesta; laikytina tarsi šventosios Dvasios sukurta nauja būtybe…

skaityti toliau...
2023.12.5

I ADVENTO SEKMADIENIS – 2023

Evangelija     Mk 13, 33–37

Budėkite, nes nežinote, kada grįš namų šeimininkas
Iš šventosios Evangelijos pagal Morkų
Jėzus pasakė savo mokiniams: „Žiūrėkite, budėkite, nes nežinote, kada ateis tas laikas! Bus kaip su žmogumi, kuris iškeliavo svetur, paliko namus ir davė tarnams įgaliojimus, kiekvienam paskyręs darbą, o durininkui įsakė budėti Taigi budėkite, nes nežinote, kada grįš namų šeimininkas: ar vakare, ar vidurnaktyje, ar gaidgystėje, ar rytmety, kad, netikėtai sugrįžęs, nerastų jūsų miegant Ką sakau jums, sakau ir visiems: budėkite!“

 

I ADVENTO  SEKMADIENIS

2023…

skaityti toliau...
2023.11.28

ADVENTAS – 2023

Advento dvasia  –  Dievo viešpatavimo išsipildymo ir jo atėjimo į kiekvieną tautą laukimas

      Advento sąvoka yra pamatinė visoje Biblijoje Melsdamiesi mes ne tik stipriname savo dvasines

nuostatas, bet ir patvirtiname savo įsitikinimus, kurie lemia mūsų pasirinkimus; mes rūpinamės tik tais

dalykais, kuriais esame įsitikinę Mums stinga ne drąsos ar valios, bet veikiau gilaus įsitikinimo, valdančio  mūsų drąsą Iš tikrųjų netgi tingiausi žmonės, ko nors trokšdami, parodo turį nepaprastus drąsos ir netgi  didvyriškumo išteklius 

      Mūsų  amžius stulbina gilių  įsitikinimų stoka Geros valios…

skaityti toliau...
2023.11.27

KRISTUS, VISATOS VALDOVAS

Evangelija    Mt 25, 31–46

Jis atsisės savo garbės soste ir perskirs juos
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą
Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Kai ateis Žmogaus Sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės, ir jis perskirs juos, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių Avis jis pastatys dešinėje; ožius – kairėje
Ir tars karalius, stovintiems dešinėje: ‘Ateikite, mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę!…

skaityti toliau...
2023.11.27

MIRUSIŲJŲ MINĖJIMO DIENA (VĖLINĖS)

      Lapkričio 2-ąją Vėlinėse  siūsime savo karštas maldas mūsų prisikėlimo ir amžinojo gyvenimo Dievui už savo brangiuosius mirusius, gal dar nepasiekusius dangaus laimės, gal dar nedalyvaujančius šventųjų garbės spindėjime

      Jau nuo šiandien meldžiamės už visus mirusiuosius, kurių vėlės dar tebeatgailoja skaistykloje, kurie tebelaukia mūsų dvasinės pagalbos, kuriems gali padėti mūsų malda, jų naudai pelnyti atlaidai, ypač visas mūsų gerais darbais įprasmintas gyvenimas

      Nesuklysime visą žmoniją padaliję į dvi atskiras dalis: į mirusius ir mirsiančius, į tuos, kurie tebegyvena šioje…

skaityti toliau...
2023.10.31

VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠKILMĖ – 2023

      Lapkričio 1-ąją dieną švenčiama visų Šventųjų šventę Tai šventieji, kurie su Kristumi yra garbėje, kurių visų draugija džiaugiasi dangus, kurių atminimą garbina dar šioje žemėje keliaujanti Bažnyčia, kad jų pavyzdžiu būtų įkvepiama, jų globa ir triumfu džiuginama, dieviškosios didybės akivaizdoje per amžius būtų vainikuojama 

         Šios dienos pirmasis skaitinys iš Apreiškimo Jonui knygos kviečia mus kelti akis į dangų ir kalba apie milžinišką minią, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti, iš visų giminių, genčių ir kalbų (Apr 7,9) Tai šventieji Ką jie…

skaityti toliau...
2023.10.31

SPALIS – MISIJŲ MĖNUO

Degančios širdys, keliu žengiančios kojos (plg Lk 24, 13–35)

 

Žinia 97-osios Pasaulinės misijų dienos proga

 

Brangūs broliai ir seserys!

Šių metų Pasaulinei misijų dienai pasirinkau temą, įkvėptą Luko evangelijos pasakojimo apie Emauso mokinius (plg 24, 13–35), „Degančios širdys, keliu žengiančios kojos“ Tie du mokiniai buvo sutrikę ir nusivylę, tačiau susitikimas su Kristumi Žodyje ir laužomoje Duonoje uždegė entuziazmą vėl keliauti į Jeruzalę ir skelbti, kad Viešpats tikrai prisikėlė Evangelijos pasakojime mokinių pasikeitimą fiksuoja keli ryškūs vaizdai: užsidegusios širdys Jėzaus aiškinamų Raštų akivaizdoje, atsivėrusios akys, kai…

skaityti toliau...
2023.10.18

SPALIS – ROŽINIO MALDOS MĖNUO

Pop Jonas Paulius II sakė :

          „Kalbėti rožinį yra ne kas kita, kaip kartu su Marija įsižiūrėti į Kristaus veidą“

     Spalio mėnuo (nuo spalio 1 iki 31 d imtinai) skiriamas Švč Mergelės Marijos Rožiniui, t y Švč Mergelės Marijos Rožinio maldai

     Tikintieji kviečiami kasdien kalbėti Rožinį Kas negali ateiti į bažnyčią, galite melstis rožinio maldą namuose Suteikiami visuotiniai atlaidai visiems, kurie bažnyčioje, šeimoje ar maldingoje draugijoje pamaldžiai kalba Rožinį

      Rožinis (arba rožančius) – meditacinė kartotinė malda, skirta apmąstyti Kristaus…

skaityti toliau...
2023.10.18

GARBINGŲ JUBILIEJŲ PAMINĖJIMAS

Viešpatie,

Bažnyčios globėjo Šv Jono Krikštytojo užtarimu padėk, kad Tavo garbei ir žmonių gerovei šioje bažnyčioje tebūna šlovinamas Dievas, o tikintieji tešvenčia savo krikščionišką gyvenimą Amen

Kuršėnų Šv Jono Krikštytojo  parapijos  bažnyčia 2023 m rugsėjo 17 d, Sekmadienį, paminėjo du svarbius Jubiliejus, tai parapijos įkūrimo 500-tų metų  sukaktį  (1523 – 2023) ir bažnyčiai 90 metų nuo jos  pastatymo      Tą Sekmadienį buvo aukojamos Šv Mišios 900 val ir iškilmingos Šv Mišios 1030 val

Į…

skaityti toliau...
2023.10.11

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt