NAUJIENOS

PARAPIJOS GARBINGI JUBILIEJAI

Kuršėnų Šv Jono Krikštytojo parapijai labai reikšmingi šie 2023  metai

      Šiais metais švenčiant Viešpaties metus, minėsime ir Šv Jono Krikštytojo parapijos garbingus Jubiliejus, tai nuo

                               PARAPIJOS  ĮKŪRIMO  (1523 – 2023)  –  500 metų  ir

                               BAŽNYČIOS PASTATYMO  (1933 – 2023)  –  90 metų

      Bažnyčia buvo pakonsekruota (pašventinta) 1933 m rugsėjo 29 d per Šv arkangelo Mykolo šventę 

      Iškilmingas Šv Mišias (1030 val)  aukos  J E vyskupas Eugenijus Bartulis kartu su kunigais Po Sumos Šv…

skaityti toliau...
2023.09.15

ŠVČ. MERGELĖ MARIJA SOPULINGOJI

Vainikėlis („Karunka“)

 

JEI MARIJĄ MYLIME TIKRAI, * josios atminimą gerbkim kaip vaikai, * prisiminkim Motinos skausmus, * žvelkim į šventuosius jos Širdies džiaugsmus
2 Pirmas peilis smigo jai giliai * ir nekaltą Širdį žeidė sopuliai, * kai pamatė Jėzų suimtą * ir teisman tą tamsią naktį vedamą
3 Antras peilis vėrė skaudžiai ją, * kai regėjo Sūnų žiauriai plakamą; * trečias – kai vainiką dėjo jam * ir galva jo sviro sopuly skaudžiam
4 Ketvirtasis skausmas Širdyje,…

skaityti toliau...
2023.09.11

ŠVENTOJO KRYŽIAUS IŠAUKŠTINIMAS

Malda prie Šv Kryžiaus

 

O Šventasis Kryžiau, gėrio sėkla,

Sandora tarp žemės ir dangaus

Leisk pamilti Tave,

Išgelbėjusį mus nuo pikto, išpirkusį iš vergystės

 

O Šventasis Kryžiau, gelbėk savo vaikus,

Jėzų laikęs švelnus šventasis medi
Visas pasaulis giesmėmis aukština Tavo grožį,
Vieninteli mano Išganytojo drauge

 

O Šventasis Kryžiau, Tu mūsų gyvenimas

Tu šlovės sostas, kur mirė Karalius

Visas pasaulis trokšta Tave pagerbti

Mūsų išganyme, mano vienintele meile

 

O Šventasis Kryžiau,

Ant Tavęs suskambės Jėzaus pradėta pergalės giesmė

Per Tave visa atlikta Ir visa gyvens Tavyje,

O nuolat švytinti grožio prošvaiste

 

O Šventasis Kryžiau, šviesa…

skaityti toliau...
2023.09.11

ŠIAULIUOSE IR LIETUVOJE 30 METŲ JUBILIEJUS…

Popiežius JONAS PAULIUS II

Prieš maldą „Viešpaties Angelas“

Vilnius, 1993 m rugsėjo 5 d (sekmadienis)

Angelus Domini!
Brangūs Broliai ir Seserys!

  1. Šiandien pirmą kartą Romos vyskupas įprastinei „Viešpaties Angelo“ maldai kviečia iš vieno Baltijos šalies miesto – Lietuvos sostinės Vilniaus Čia atvyko į savo apaštalinę kelionę – aplankyti kilnių ir senų tautų, išgyvenusių sunkų savo istorijos tarpsnį

Po pusę amžiaus trukusios politinės ir kultūrinės priespaudos, kai skaudžiai buvo laužoma netgi svarbiausia žmogaus teisė pažinti Dievą ir viešai išpažinti savo tikėjimą, Lietuva, Latvija ir Estija…

skaityti toliau...
2023.09.7

XXI TARPTAUTINIS PILIGRIMINIS ŽYGIS… 2023

Kryžiaus kelias „Eime!”

 

VIEŠPATS dar nepradėjo savo kruvinos Kančios JIS dar yra Gerasis Ganytojas JIS rūpinasi savaisiais Nė vienas JAM nėra per menkas „Ir jeigu tu toli pabėgsi, AŠ eisiu tavęs ieškoti Ir jeigu tu giliai įkrisi, AŠ tave ištrauksiu Ir jeigu tavo nuodėmės būtų raudonos kaip purpuras, AŠ jas vėl išbalinsiu Ir jei tavo širdį suspaudė sielvartas, AŠ tave pašauksiu – ir tavo širdis šokinės, nes ji priklauso MAN”

 

Pirmoji stotis:

VIEŠPATS stovi tarp mūsų JIS lūkuriuodamas žvelgia į tave, tik…

skaityti toliau...
2023.09.7

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ – ŽOLINĖ

Rugpjūčio 15-tąją Bažnyčia iškilmingai švenčia Švč Mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmes Paprastai ta proga tikintieji, pasipuošę įvairiaspalvėmis gėlių bei žolynų puokštėmis, taip pat nešdamiesi sodo ir daržo gėrybių krepšelius, skuba į bažnyčią, kad visas šias Dievo suteiktas gėrybes kunigas palaimintų Ši tradicija kyla iš to, kad mirus Švč Mergelei Marijai susirinko apaštalai prie Jos karsto ir jį pravėrę nerado jos kūno, bet krūvą gėlių Taip pat atsinešimas žemės vaisių primena, kad Švč Mergelė Marija yra geriausiai ir saldžiausiai…

skaityti toliau...
2023.08.11

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ ŠVENTĖ – ŽOLINĖ 2023

Šiandien Bažnyčia švenčia vieną seniausių ir garbingiausių Mergelės Marijos švenčių Bizantijos tradicijoje ji vadinama Marijos Užmigimu, o lotyniškoje – Marijos Ėmimu į dangų Nors ir skirtingi pavadinimai, tačiau kalbama apie tą patį įvykį – Dievo Gimdytojos mirtį ir Jos išaukštinimą Šventė gimė V a Jeruzalės Bažnyčioje, o pasakojimai apie Marijos pomirtinį likimą siekia II amžių

Nuo pat pirmųjų amžių, persekiojimų ir išbandymų metu, Jėzaus mokiniai šaukėsi Marijos užtarimo bei apsaugos, taip liudydami tikėjimą, jog Ji turi…

skaityti toliau...
2023.08.11

KRYŽIŲ KALNO ATLAIDAI – 2023

Kryžiaus kelio apmąstymas „Dykuma“

 

VIEŠPATS priglaudė tave prie Savo Širdies, kaip Gerasis Ganytojas pražuvusią avelę Tačiau JIS patraukia su tavimi ne į gimtąjį židinį, bet į dykumą

Į dykumą VIEŠPATS eina kaip į pačią sutvėrimo gelmę Juk dykumoje tu nematai viso to grožio, kuriuo tave apsupo DIEVAS Dykumoje negirdi garsų, kuriais DIEVAS pagyvino pasaulį Dykumoje tu nieko negali apčiuopti, tiktai dykumą, smėlį, smėlį, negyvas akmenų nuolaužas ir vėl smėlį Dykuma yra be gyvybės – priešingybė gyvybės pertekliui gamtoje Šiai dykumai VIEŠPATS…

skaityti toliau...
2023.07.31

BIRŽELINĖS PAMALDOS

ŠVENTAS  DIEVE

  1. ŠVENTAS DIEVE, * šventas galingasis, * šventas amžinasis,

    * pasigailėk mūsų!
2  Nuo maro, bado, ugnies ir karo

     * gelbėk mus, Viešpatie!
3  Nuo staigios ir netikėtos mirties

     * saugok mus, Viešpatie!
4  Savo šventąją Bažnyčią valdyti ir laikyti teikis,

     * meldžiam Tave, Viešpatie!
5  Visai žmonijai taiką ir vienybę duoti teikis,

     * meldžiam Tave, Viešpatie!
6  Mūsų Tėvynę krikščioniškoje doroje išlaikyti teikis,

     * meldžiam Tave, Viešpatie!
7  Mūsų Tėvynę nuo visų pavojų išgelbėti teikis,

     * meldžiam…

skaityti toliau...
2023.06.2

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt