NAUJIENOS

ŠVENČIAUSIOJI TREJYBĖ

ŠVENČIAUSIOS TREJYBĖS  PAGARBINIMAS 

Garbė Dievui Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai

Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius

Amen

2024 m gegužės 26 d

VIII EILINIO LAIKO SEKMADIENIS, IŠKILMĖS

Šv Mišios aukojamos

900 val ir 1030 val (Suma)

Trejybė – kas tai?

        Kaip suvokti Švč Trejybę? Ką ji reiškia? Sąvokos „Trejybė“ tiesiogiai Biblijoje nerandame, bet ji puikiai apibūdina mūsų Dievą Šventajame Rašte Dievas pristatomas kaip Tėvas, Sūnus…

skaityti toliau...
2024.05.21

ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS – SEKMINĖS

,,O Dvasia, Viešpatie, ateik“

 

Dvasia, Viešpatie, ateik, spindulių dangaus mums teik,
žemės klystkelius nušviesk

Tėve vargstančių, nuženk, savo dovanas dalink,
mūsų dvasią atgaivink

Sielų Tu ramintojas, svečias atlankytojas,
mielas atgaivintojas

Darbuose Tu – poilsis, kaitroje Tu – atvėsis,
Tu paguoda liūdesy

O šviesybe amžina, skaidrink sielos gilumą,
stiprinki tikėjimą

Be tavųjų dovanų viskas žmoguje skurdu,
viskas – atvira žaizda

Nuvalyk, kas sutepta, * laistyk, kas išdeginta, *
gydyk tai, kas sužeista

 

Atitrauk mus nuo klaidų, * dvasios šalty duok jėgų, *
tiesink vingius mūs takų

 

Duok mums, mylintiems Tave, * tikintiems…

skaityti toliau...
2024.05.15

PIRMOJI ŠV. KOMUNIJA – 2024

Eucharistija yra „viso krikščioniško gyvenimo versmė ir viršūnė” „Visi kiti sakramentai, kaip ir visos bažnytinės tarnystės bei apaštalavimo darbai, yra susiję su šventąja Eucharistija ir į ją nukreipti Juk šventojoje Eucharistijoje sutelktas visas dvasinis Bažnyčios gėris – pats Kristus, mūsų Velykų Avinėlis” (Katalikų Bažnyčios Katekizmas, 1324)

„Kodėl privalau kas Sekmadienį eiti į bažnyčią, jeigu Dievas yra visur, taip pat ir mano širdyje?” – toks ar panašus klausimas užduodamas dažnai Atsakymo reikėtų ieškoti pirmiausia Šventajame Rašte Paskutinės vakarienės metu Jėzus suburia…

skaityti toliau...
2024.05.13

KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ – ŠEŠTINĖS

Žengęs į dangų stebuklingai, Dievo Sūnau, atleidi mums gailestingai Tikime tave prisikėlusį, mums dangų atvėrusį, nuo amžinosios mirties mus išgelbėjusį, aleliuja, aleliuja

 

2024 m gegužės 12 d, VII VELYKŲ SEKMADIENIS

Iškilmės

Šv Mišios aukojamos   900 val  ir  1030  val

Prieš Sumos Šv Mišias daroma procesija

Evangelija     Mk 16, 15–20

Jis buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal…

skaityti toliau...
2024.05.8

MOTINOS DIENA

2024 m gegužės 5 d, VI VELYKŲ SEKMADIENIS

 

PIRMĄJĮ  GEGUŽĖS  SEKMADIENĮ ŠVENČIAME

 

MOTINOS  DIENĄ

 

Kiekvienam iš mūsų iškyla motinos didybė, kaip artimiausio žmogus pasaulyje, suteikusio gyvybę ir gyvenimo pradmenis, kurioje susijungia kančia ir meilė, nerimas ir pasiaukojimas Mūsų gi pareiga yra visa tai suvokti ir įvertinti Tad pagarba motinystei yra pagarba žmonijai, pagarba Kūrėjui, pagarba ir sau patiems, nes visi esame motinų vaikai ir joms daug kuo skolingi

skaityti toliau...
2024.04.29

GEGUŽĖ – ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS MĖNUO

Maloniai kviečiame parapijiečius dalyvauti GEGUŽINĖSE  PAMALDOSE 2024 m gegužės 1 – 31 d Švč Mergelės Marijos garbei,  kurios mūsų šventovėje vyksta:               

Pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais

po 1000 val Šv Mišių;

Trečiadieniais  16 40 val;

Šeštadieniais 1000 val;

Sekmadieniais po 900 val Šv Mišių:

        ŠVČ SAKRAMENTO ADORACIJA

Litanija  į Dievo Gailestingumą

Švč M Marijos litanija ir Šv Bernardo malda
Po litanijos giedama giesmė ,,Sveika Marija Motina Dievo“

 

 

skaityti toliau...
2024.04.26

PASAULINĖ GYVYBĖS DIENA

Broliai ir seserys, minėdami Pasaulinę Gyvybės dieną,

melskime Dievą taikos pasauliui, mums reikalingų malonių ir pagalbos,

kad galėtume tinkamai rūpintis Tavo Dieve mums

patikėta kūrinija

IŠKLAUSYK MUS, VIEŠPATIE!

Paskutinį balandžio Sekmadienį, 2024 m balandžio 28 d, minime

PASAULINĘ  GYVYBĖS  DIENĄ

 

Pasaulinės Gyvybės dienos tikslas – paskatinti visuomenę susimąstyti apie žmogaus gyvybės slėpinį, skirti daugiau dėmesio žmogaus gyvybės prasmei ir vertei

 

Gyvybės diena – tai diena, kalbanti apie…

skaityti toliau...
2024.04.25

ŠV. JURGIS, KANKINYS

Antrasis Lietuvos globėjas

 

2024 m balandžio 23 d, antradienis

 

Šv Mišios  aukojamos  1000 val

Šventasis Jurgi, didysis Bažnyčios kankiny, kareivių, ūkininkų ir visų prislėgtųjų galingas Globėjau, kuris nepaprasta krikščioniška drąsa, ištverme ir teisingumu, savo dvasios stiprybe ir gailestingumu sužavėjai tautas, užtark mus, nuolankiai tave prašome, pas visagalį Dievą, išmelsk mums malonę, kad drąsiai nugalėdami visus mūsų išganymo priešus, skaisčia ir tyra širdimi įtiktume galybių Viešpačiui ir apsisaugotume nuo visų nelaimių

 

Dieve, kuris mus džiugini šventojo Jurgio, savo kankinio, nuopelnais ir užtarimu, maloningai suteik,…

skaityti toliau...
2024.04.22

PAŠAUKTI SĖTI VILTĮ IR KURTI TAIKĄ

Popiežius Pranciškus
Žinia 61-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga

2024 m balandžio 21 d

Pašaukti sėti viltį ir kurti taiką

Brangūs broliai ir seserys!

Pasaulinė maldos už pašaukimus diena kasmet kviečia mus apmąstyti brangią pašaukimo dovaną, kurią Viešpats skiria kiekvienam iš mūsų, savo ištikimai keliaujančiai tautai, kad galėtume dalyvauti jo meilės plane ir įkūnyti Evangelijos grožį pagal skirtingą savo gyvenimo statusą Įsiklausyti į dieviškąjį kvietimą toli gražu nėra išoriškai, galbūt siekiant religinio idealo, primesta pareiga; tai patikimiausias būdas puoselėti mumyse…

skaityti toliau...
2024.04.18

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt