NAUJIENOS

KRYŽIŲ KALNO ATLAIDAI – 2023

Kryžiaus kelio apmąstymas „Dykuma“

 

VIEŠPATS priglaudė tave prie Savo Širdies, kaip Gerasis Ganytojas pražuvusią avelę Tačiau JIS patraukia su tavimi ne į gimtąjį židinį, bet į dykumą

Į dykumą VIEŠPATS eina kaip į pačią sutvėrimo gelmę Juk dykumoje tu nematai viso to grožio, kuriuo tave apsupo DIEVAS Dykumoje negirdi garsų, kuriais DIEVAS pagyvino pasaulį Dykumoje tu nieko negali apčiuopti, tiktai dykumą, smėlį, smėlį, negyvas akmenų nuolaužas ir vėl smėlį Dykuma yra be gyvybės – priešingybė gyvybės pertekliui gamtoje Šiai dykumai VIEŠPATS…

skaityti toliau...
2023.07.31

BIRŽELINĖS PAMALDOS

ŠVENTAS  DIEVE

  1. ŠVENTAS DIEVE, * šventas galingasis, * šventas amžinasis,

    * pasigailėk mūsų!
2  Nuo maro, bado, ugnies ir karo

     * gelbėk mus, Viešpatie!
3  Nuo staigios ir netikėtos mirties

     * saugok mus, Viešpatie!
4  Savo šventąją Bažnyčią valdyti ir laikyti teikis,

     * meldžiam Tave, Viešpatie!
5  Visai žmonijai taiką ir vienybę duoti teikis,

     * meldžiam Tave, Viešpatie!
6  Mūsų Tėvynę krikščioniškoje doroje išlaikyti teikis,

     * meldžiam Tave, Viešpatie!
7  Mūsų Tėvynę nuo visų pavojų išgelbėti teikis,

     * meldžiam…

skaityti toliau...
2023.06.2

TARPTAUTINĖ VAIKŲ GYNIMO DIENA

Vaikų žemė

Išdykauja, žaidžia, liūdi, siaučia,
nesvarstydami – kodėl ir kam
Jeigu šita žemė kam priklauso,
tai pirmiausia, žinoma, vaikams

Mes gi esam tie, kurie jų laukia,
laukdavo ir lauks visais laikais
Tik su jais mes esame suaugę,
o vieni mes irgi kaip vaikai

 

Autorius: Justinas Marcinkevičius

~~~~~~~

 

BIRŽELIO 1-OJI – TARPTAUTINĖ VAIKŲ GYNIMO DIENA

 

Daugybė pasaulio šalių mini Tarptautinę Vaikų Gynimo dieną Jos istorija yra…

skaityti toliau...
2023.05.31

MOTINOS DIENA

MARIJA, MOTINA BRANGI, * palaiminta dangaus! * Kas mels Tave su viltimi, * gailestingumo gaus
Maloninga ir skaisti, grožio nuostabaus, * pas save visus kvieti, Motina dangaus!
2 O Motina, užtarki mus! * Neleiski niekados, * kad nepaguostas būt žmogus, * kurio klausei maldos – Maloninga ir skaisti
3 Kaip gailestinga ir gera, * o Motin, melsk už mus, * kol vaiko širdimi Tave * pamils kiekviens žmogus – Maloninga ir skaisti
4 Ir žemė…

skaityti toliau...
2023.05.5

GEGUŽĖ – ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS MĖNUO

PAVASARIO ŽALIO TAKAIS VĖL ŽENGI * žiedais vainikuota, didinga, žavi, * per žydinčias pievas, per kalnus, šilus, * eini, Motinėle, ir vėl Tu pas mus

2 Koks džiaugsmas žmonijai sutikti Tave * pavasario saulės auksiniam tvane * su vyturio giesme, melsva žibute, * pražydusia ieva kiekvienam šlaite!

3 Kaip gera, Marija, mums šiais vakarais * suklupt prieš altorių, papuoštą žiedais, * tarp mirgančių žvakių, kvapių smilkalų, * aukot Tau ugningą jaunystę širdžių!

4 Težydi dorybėm mūs širdys gražiau, * nei šiandien pasaulis…

skaityti toliau...
2023.05.4

DIEVO GAILESTINGUMO SEKMADIENIS

Evangelija     Jn 20, 19–31

Palaiminti, kurie tiki nematę
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną
Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“ Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“ Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią Kam atleisite nuodėmes, tiems jos…

skaityti toliau...
2023.04.14

VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS

Broliai! Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje  Rūpinkitės tuo, kas aukštybėse, o ne tuo, kas žemėje Jūs juk esate mirę, ir jūsų gyvenimas su Kristumi yra paslėptas Dieve Kai apsireikš Kristus – mūsų gyvastis, tuomet su juo ir jūs pasirodysite šlovingi Kol 3, 1– 4

 

Šv Velykos

Balandžio 9 d, Sekmadienis 

800 val 

Prisikėlimo procesija, Šv Mišios 

Kitos Šv Mišios aukojamos  1030 val

 

 

skaityti toliau...
2023.04.7

DIDŽIOJI SAVAITĖ

Viešpatie, tu visuomet gailestingas, tad nuolat globok ir šventink savuosius žmones, kuriems tavo Sūnus Jėzus Kristus, praliedamas savo kraują, įsteigė Velykų paslaptį Jis gyvena ir viešpatauja per amžius

PAMALDŲ  TVARKA

Balandžio 3 d  –  DIDYSIS  PIRMADIENIS
Šv Mišios aukojamos  1000 val
 Balandžio 4 d  –  DIDYSIS  ANTRADIENIS
Šv Mišios aukojamos  1000 val
   Balandžio 5 d  –  DIDYSIS  TREČIADIENIS
Šv Mišios aukojamos  1700 val

DIDYSIS  VELYKINIS  TRIDIENIS

 

 

skaityti toliau...
2023.04.7

GAVĖNIOS ŠV. REKOLEKCIJOS

„ Prašykite, ir gausite Ieškokite, ir rasite

Belskite, ir jums bus atidaryta“  (Mt 7, 7–12)

 

2023 m balandžio 2 d,

VERBŲ  SEKMADIENĮ,

GAVĖNIOS  ŠV REKOLEKCIJOS,

kurias ves svečias

Paulių kapucinų vienuolyno 

BROLIS MYKOLAS OFM Cap

 

Skaityti:  

skaityti toliau...
2023.03.30

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt