ŠV. JONAS KRIKŠTYTOJAS

O birželio 22 d., šeštadienį 20.00  val., kviečiame į koncertą iš ciklo ,,Muzikinės bažnyčių naktys Šiaulių rajone“. Mūsų šventovėje koncertuos Lietuvos nacionalinės filharmonijos kamerinis ansamblis ,,Musica Humana“.  (https://siauliuvyskupija.lt/muzikines-baznyciu-naktys-2/)

 

2024 m. birželio 23 d., XII EILINIO LAIKO SEKMADIENIS.

Maloniai kviečiami į Šv. Jono Krikštytojo atlaidus.

Šv. Mišios aukojamos  9.00 val. ir 10.30 val.

IŠKILMĖ.

Po 10.30 val. Šv. Mišių procesija ir iškilmingas palaiminimas.

 

2024 m. birželio 24 d., pirmadienis

 

Apd 13

22 Pašalinęs Saulių, jis pakėlė jiems karaliumi Dovydą, apie kurį pasakė: Radau Dovydą, Jesės sūnų, vyrą pagal savo širdį, kuris įvykdys visus mano norus.

23 Iš jo palikuonių, kaip buvo žadėjęs, Dievas išvedė Izraeliui gelbėtoją Jėzų.

24 Prieš jam ateinant, Jonas paskelbė atsivertimo krikštą visai Izraelio tautai.

25 Baigdamas gyvenimo kelionę, Jonas pareiškė: ‘Aš nesu tas, kuo mane laikote. Štai po manęs ateina tasai, kuriam aš nevertas atrišti kurpių dirželio’.[i5]

26 Broliai, Abraomo giminės sūnūs ir čia esantys Dievo baimingieji žmonės! Tai jums atsiųstas šis išganymo žodis.

 

ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMAS.

 

                Birželio 24 dieną Romos Katalikų liturgijoje švenčiama Šv. Jono Krikštytojo, kurio gyvenimas buvo nukreiptas į Kristų, gimimo iškilmė. Paprastai Bažnyčia prisimena šventųjų mirties dieną, kai jie gimsta danguje, tačiau yra dvi išimtys: Švč. Mergelės Marijos (rugsėjo 8 d.) ir Šv. Jono Krikštytojo gimimo žemėje iškilmingas minėjimas.

 

„ Jo vardas – Jonas“ (Lk 1, 63)

MALDA Į ŠV. JONĄ KRIKŠTYTOJĄ

  1. Garbingas Šventasis Jonai Krikštytojau, didžiausias pranašas tarp gimusiųjų iš moters (Lk 7, 28), nors tu buvai pašventintas dar motinos įsčiose ir gyvenai labiausiai nekaltą gyvenimą, vis tiek savo valia pasitraukei į dykumą, kad ten pasišvęstum griežtos atgailos vykdymui. Išmelsk mus savo Viešpatį malonės, kad būtume visiškai neprisirišę, bent savo širdyse, prie žemiškųjų gėrybių ir imtumės krikščioniško apsimarinimo, kartu su vidiniu susikaupimu ir šventosios maldos dvasia.

„Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“, „Garbė Dievui Tėvui“

  1. Uoliausias apaštale, tu nedarydamas jokių stebuklų kitiems, vien savo atgailos gyvenimo pavyzdžiu ir savojo žodžio galia patraukei prie savęs minias, kad parengtum jas vertam Mesijo priėmimui ir jo dangiškojo mokymo klausymui. Suteik, kad dėl tavo švento gyvenimo pavyzdžio ir darant gerus darbus mes galėtume atvesti daug sielų pas Dievą, bet ypač visas tas sielas, kurias gaubia klaidos ir nežinojimo tamsa, ar kurios nuklydo paskui ydas.

„Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“, „Garbė Dievui Tėvui“

III. O nenugalimas kankiny, tu dėl Dievo garbės ir sielų išganymo tvirtai ir ištvermingai atsilaikei prieš Erodo nedorumą, tu net atiduodamas savo gyvybę viešai jį sudraudei dėl jo nedoro ir palaido gyvenimo. Dėl tavo maldų gauk mums drąsią ir kilnią širdį, kad mes nežiūrėtume į žmonių nuomonę ir atvirai išpažintume savo tikėjimą, ištikimai paklusdami mūsų dieviškojo Mokytojo Jėzaus Kristaus mokymui.

„Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“, „Garbė Dievui Tėvui“

  1. Melski už mus, šventasis Jonai Krikštytojau. R. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės. Dieve, kuris šią dieną padarei mums šlovingą Šventojo Jono gimimu (arba atminimu), suteik savo tautoms dvasinių džiaugsmų malonę ir visų tikinčiųjų sielas nukreipk amžinojo išganymo keliu. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

Šv. Jonas Krikštytojas Kuršėnų  parapijos ir bažnyčios globėjas.

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt