ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIS

2024 m. birželio 7 d.

Penktadienis, iškilmės.

Šv. Mišios aukojamos 10.00 val.

Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, per Švč. Jėzaus Širdies iškilmę viešai

kalbančiam maldą ,,Gerasis Jėzau“.

Birželio mėnuo skiriamas garbinti Švč. Jėzaus Širdį. Šį mėnesį, trečiąjį penktadienį po Sekminių, esti minima Švč. Jėzaus Širdies diena, taip pat kasdien laikomos šiam tikslui skirtos pamaldos.

Birželinių pamaldų turinį sudaro Švč. Jėzaus Širdies litanija ir Žmonijos pasiaukojimo aktas. Mūsų bažnyčioje šios pamaldos laikomos prie išstatyto Švč. Sakramento.

Negalintiems birželinių pamaldų atvykti į bažnyčią dera jas atlikinėti namie, prie Švč. Jėzaus Širdies paveikslo.

 

Jėzaus Širdie Švenčiausia, dėl mūsų atverta, *
Širdie, kuri liepsnoji mums meile amžina. *
Tu vargstančiai žmonijai šviesi viltis esi, *
Tu sielą nelaimingą paguodi gaivini.

Pasaulyje tiek vargo, nėr laimės pastovios; *
dažnai nyku ir šalta, ir daug, oi daug kančios! *
Į Tavo Širdį, Jėzau, mus nuveda viltis, *
kad prašymus išgirsi, nuskaidrinsi mintis.

Tu supranti mūs maldą, Tu mūs kančias matai, *
net ko Tau nepasakom, ir šitai Tu žinai. *
Tavos Širdies Švenčiausios gerumas nuostabus, *
gailestingumas Tavo mums daro stebuklus.

​Kelionėje šios žemės leisk mums mylėt Tave, *
kai žemę šią apleisim, pašauki pas save; *
ten su dangaus šventaisiais giedosim amžinai: *
“Garbė Švenčiausiai Širdžiai, mums meile degančiai

 

MIELASIS JĖZAU, žmonijos Atpirkėjau, pažvelk į mus, nuolankiai suklaupusius prieš Tavo altorių. Mes Tavo esame ir norime tavo būti. Kad dar tvirčiau galėtume su Tavimi susijungti, šiandien visi ir kiekvienas pasiaukojame Švenčiausiajai Tavo Širdžiai.

Gerasis Jėzau! Daugelis Tavęs visiškai nepažįsta, daugelis, paniekinę Tavo įsakymus nuo Tavęs nusigręžė. Pasigailėk jų ir visus patrauk prie savo Švenčiausios Širdies. Būk, Viešpatie, Valdovas ne vien ištikimųjų, kurie niekada nuo Tavęs nepasitraukia, bet ir sūnų palaidūnų, kurie Tave paliko. Padėk jiems greitai sugrįžti į Tėvo namus, kad nežūtų dvasios skurde.   

Būki Valdovas tų brolių, kurie yra nuo mūsų atsiskyrę dėl klaidų ar nesantaikos. Pašauk juos į tiesos pilnatvę ir tikėjimo vienybę, kad būtų viena kaimenė ir vienas ganytojas. Taip pat visus Tavęs dar nepažįstančius atvesk į savo tikinčiųjų šeimą. 

Suteik, Viešpatie, savo Bažnyčiai tikrą klestėjimą, duok visoms tautoms taiką ir ramybę. Padaryk, kad visoje žemėje skambėtų vienas balsas: 

Garbė ir šlovė mūsų Išganytojo dieviškajai Širdžiai per amžius!

Amen.

 

ŠIANDIEN PASAULINĖ MALDOS UŽ KUNIGŲ ŠVENTĖJIMĄ DIENA.

Pasaulinė maldos už kunigų šventėjimą diena, švenčiama per artėjančią Švč. Jėzaus Širdies iškilmę.

Dievo žmogus – misijos žmogus. Nešti Dievą žmonijai – štai esminė kunigo misija. Šventasis tarnautojas įgalintas vykdyti šią misiją, nes, pasirinktas Dievo, gyvena su Dievu ir Dievui.

~*~

 „Kunigams labai naudinga žinoti, kad jų žmogišką silpnumą kažkas lydi maldoje, kad yra dėkingas už jų tarnystę ir juos drąsina nepasiduoti išbandyme bei sunkumuose. Ši Pasaulinė kunigų šventėjimo diena tebūnie proga maldai, kad Švenčiausioji Jėzaus Širdis, kiekvieno kunigo egzistencijos versmė ir prieglobstis, lydėtų kunigų žingsnius dieviškosios malonės galia“, – sakė kardinolas Stella. (RK / Vatican News

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt