ŠVENČIAUSIOJI TREJYBĖ

ŠVENČIAUSIOS TREJYBĖS  PAGARBINIMAS 

Garbė Dievui Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.

Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius.

Amen.

2024 m. gegužės 26 d.

VIII EILINIO LAIKO SEKMADIENIS, IŠKILMĖS

Šv. Mišios aukojamos

9.00 val. ir 10.30 val. (Suma)

Trejybė – kas tai?

        Kaip suvokti Švč. Trejybę? Ką ji reiškia? Sąvokos „Trejybė“ tiesiogiai Biblijoje nerandame, bet ji puikiai apibūdina mūsų Dievą. Šventajame Rašte Dievas pristatomas kaip Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia ir kartu visuomet pabrėžiama, kad egzistuoja tik vienas ir vienintelis Dievas.  

       Sūnus (Jėzus) yra Dievas. Tėvas yra Dievas. Šventoji Dvasia yra Dievas. Tai jokiu būdu nereiškia, kad egzistuoja trys Dievai. Trejybė – tai vienas Dievas trijuose asmenyse. Dėl mūsų netobulumo ir ribotumo kartais pasidaro sunku tai suvokti. Pati Trejybės esmė neprieinama žmogiškam supratimui, o tuo labiau paaiškinimui. Dievas yra žymiai didesnis nei mes, neaprėpiamas, todėl mes negalime tikėtis, kad galėsim iki galo Jį suprasti.

Galime pabandyti netradiciškai paaiškinti Trejybę. Kaip pavyzdį pasitelkime vandenį (H2O). Juk egzistuoja kelios vandens būsenos: vanduo, ledas ir garai. Išorinės jo formos labai skiriasi, bet esmė ir formulė ta pati – H2O.  

       Trejybės asmenys neužsisklendę savyje; kiekvienas jų visiškai atsigręžęs į kitus du. Gailestingumo ir begalinės meilės Tėvas yra nelygstamai pirminė versmė, iš kurios trykšta visa dievystė. Sūnus yra atvaizdas arba Žodis, atspindintis ir tobulai išreiškiantis Tėvą. Šventoji Dvasia yra ryšys, jungiantis Tėvą ir Sūnų. Asmuo, išreiškiantis abipusę jų meilę. Tokia bendrystė turėtų egzistuoti tarp visų protingųjų būtybių, angelų ar žmonių. 

   Yra tik vienas Dievas:

      –  „Aš esu VIEŠPATS, ir nėra kito; be manęs nėra dievo!“ (Iz 45,5)

      –  „Nėra jokių dievų, tik vienas Dievas“ (1 Kor 8,4)

   Jėzus yra Dievas vienybėje su Tėvu:

      –  Jėzus sakė: „Aš ir Tėvas esame viena.“ (Jn 10,30)

      –  „Kas yra matęs mane, yra matęs Tėvą!“ (Jn 14,9)

      –  „Ir kas mane mato, mato tą, kuris mane siuntė.“ (Jn 12,45)

   Šventoji Dvasia:

      –  „O kas neturi Kristaus Dvasios, tas nėra jo.“ (Rom 8,9)

      –  „Aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą Globėją, kuris liktų su jumis per amžius. Tiesos Dvasią.

         (Jn 14,16-17)

  Visų Trijų bendras veikimas:

       –  Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs, ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu; todėl ir tavo  

           kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo Sūnumi. (Lk 1,35)

       –  Pakrikštytas Jėzus tuoj išbrido iš vandens. Staiga jam atsivėrė dangus, ir jis pamatė Dievo Dvasią,

          sklendžiančią žemyn it balandį ir nusileidžiančią ant jo. O balsas iš dangaus prabilo: „Šitas yra mano

          mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi.“ (Mt 3, 16-17)

Tai tik labai trumpos ištraukos iš Šventojo rašto. Jei skaitysime daugiau, pamatysime, kad Trejybės paveikslas atsiskleidžia žingsnis po žingsnio. Trejybė nėra matematinė lygtis, turinti nežinomuosius ir teisingą atsakymą, bet atskleidžia Dievo visapusiškumą ir tobulumą.

 

Švč. Trejybės litanija

Kýrie, eléison! Christe, eléison! Kýrie, eléison!
Kristau išgirsk mus! Kristau išklausyk mus!

Visagali Tėve, pasaulio Sutvėrėjau Dieve, pasigailėk mūsų!
Amžinasis Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Švenčiausioji Dvasia, pasaulio Pašventintoja, Dieve, pasigailėk mūsų!
Švenčiausioji Trejybe, Amžinasis Tėve, Vienatini Sūnau, Šventoji Dvasia, kylanti iš Tėvo ir Sūnaus, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Švenčiausioji Trejybe, Tėve, Sūnau ir Šventoji Dvasia, trijuose Švenčiausiuose Asmenyse vienas Dieve, garbės lygybę ir didybės visumą turintis amžinasis Dieve,
Švenčiausioji Trejybe, kurioje nėra nei pirmo, nei paskutinio, nei aukščiausio, nei žemiausio,
Švenčiausioji Trejybe, kurios Asmenų Trejybę vienoje dievystėje, o vieną dievystę Asmenų Trejybėje tikime ir garbiname,
Švenčiausioji Trejybe, nedalomas Dieve, per kurį ir kuriame yra visa,
Švenčiausioji Trejybe, kurios vardan esame pakrikštyti,
Švenčiausioji Trejybe, kurią išpažįstame šventojo kryžiaus ženklu,
Švenčiausioji Trejybe, mūsų krikščioniško tikėjimo giliausia paslaptie,
Švenčiausioji Trejybe, kurią pažinti, mylėti ir garbinti yra didžiausia laimė,
Švenčiausioji Trejybe, vienas trijuose Asmenyse nesuvokiamas ir neišreiškiamas Dieve,
Švenčiausioji Trejybe, vienas Dieve, kurio garbę skelbia dangus,
Švenčiausioji Trejybe, vienas Dieve, kurio žemė ir dangus apimti negali,
Švenčiausioji Trejybe, vienas Dieve, kurio didybę atspindi kiekvienas kūrinys,
Švenčiausioji Trejybe, vienas Dieve, kuris prieš amžius buvai, esi ir būsi be pabaigos,
Švenčiausioji Trejybe, vienas Dieve, kuris pats vienas darai stebuklus žemėje,
Švenčiausioji Trejybe, vienas Dieve, kuriame gyvename, judame ir esame,
Švenčiausioji Trejybe, vienas Dieve, kuris kaip Tėvas savo Apvaizda visa valdai,
Švenčiausioji Trejybe, vienas Dieve, karalių Karalius ir viešpataujančių Viešpatie,
Švenčiausioji Trejybe, vienas Dieve, savo karaliavime nuostabus ir šlovingas,
Švenčiausioji Trejybe, vienas Dieve, kuris mus kaip sūnus myli,
Švenčiausioji Trejybe, vienas Dieve, atlaidus, kantrus ir didžiai gailestingas,
Švenčiausioji Trejybe, vienas Dieve, teisme teisingas ir teisus,
Švenčiausioji Trejybe, vienas Dieve, kuriam sava visada rodyti gailestingumą,
Švenčiausioji Trejybe, vienas Dieve, kuris nenori nuodėmingo žmogaus pražūties,
Švenčiausioji Trejybe, vienas Dieve, kuris atgailaujančius maloningai priimi,
Švenčiausioji Trejybe, vienas Dieve, kuris mus guodi kančiose,
Švenčiausioji Trejybe, vienas Dieve, mūsų apsauga ir didis mūsų atlygi,
Švenčiausioji Trejybe, vienas Dieve, begaline Išmintie,
Švenčiausioji Trejybe, vienas Dieve, kuriam tik vienam garbė ir šlovė priklauso,
Švenčiausioji Trejybe, vienas Dieve, prieš kurio sostą, puldami ant kelių angelai amžinai gieda: „Šventas, šventas, šventas!“,
Švnčiausioji Trejybe, vienas Dieve, kurį žmogus garbina,
Švenčiausioji Trejybe, vienas Dieve, kuriam yra paklusni Jo sukurtoji Žemė,
Būk mums gailestingas, atleisk mums Viešpatie!
Būk mums gailestingas, išklausyk mus Viešpatie!
Nuo visokio blogio, (iš)gelbėk mus, Viešpatie!
Nuo visokių nuodėmių,
Nuo blogo oro, bado, ugnies ir karo,
Nuo staigios ir netikėtos mirties,
Tavo įsakymų nepaisymo,
Tavo dovanų paniekinimo, visokios tinginystės Tau tarnaujant,
Tavo visagalybę Tave, Dieve, mūsų Tėve, prašome,
Tavo Sūnaus, mūsų Išganytojo, įsikūnijimą, kančią ir mirtį prašome,
Šventosios Dvasios, mūsų Guodėjos, apšvietimą, prašome,
Begalinį Tavo gerumą, prašome,
Per Švenčiausios Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos ir Tavo šventųjų užtarimą, prašome,
Mes, nusidėjėliai, Tave meldžiame, išklausyk mus!
Kad Tave, tikrąjį Dievą, tiesoje ir dvasioje visada ir visur išpažintume,
Tave, mūsų Dievą, visa širdimi, visa siela, ir visomis savo jėgomis garbintume ir mylėtume,
Tavo įsakymų ir pamokymų ištikimai laikytumės,
Šventąją Bažnyčią valdyti ir vienybėje išlaikyti teikis,
Šventąjį Tėvą … ir visus dvasininkus šventame tikėjime išlaikyti teikis,
Visai žmonijai taiką ir vienybę duoti teikis,
Žmones, ištikimus Tavo šventajam Vardui, išganyti teikis,
Šį miestą (šią vietovę) ir jo (-os) gyventojus, nuo visų Tavo teisingumo bausmių išgelbėti teikis,
Nuodėmes mums gailestingai atleisti ir į Savo garbės karalystę priimti teikis,
Šventas Dieve, Šventas galingasis, Šventas amžinasis,
atleisk mums Viešpatie!
Šventas Dieve, Šventas galingasis, Šventas amžinasis,
išklausyk mus Viešpatie!
Šventas Dieve, Šventas galingasis, Šventas amžinasis,
pasigailėk mūsų!

Šventoji Trejybe, išgirsk mus! Šventoji Trejybe, išklausyk mus!

Kýrie, eléison! Christe, eléison! Kýrie, eléison!
MMV, p. 412–414.

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt