ŠIAULIŲ VYSKUPIJOJE SVARBI NAUJIENA

VYSKUPAS DARIUS TRIJONIS PASKIRTAS

ŠIAULIŲ VYSKUPIJOS VYSKUPO J. E. EUGENIJAUS BARTULIO

VYSKUPU KOADJUTORIUMI.

2024 m. birželio 29 d., šeštadienis

Nuoširdžiai kviečiame atvykti į Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedrą pasitikti vyskupą koadjutorių DARIŲ TRIJONĮ ir dalyvauti iškilmingose Šv. Mišiose

12.00 val.

Tai vyskupo koadjutoriaus DARIAUS TRIJONIO naujo kelio pradžia…

 

Darius Trijonis gimė 1973 m. balandžio 21 d. Telšiuose.

1991–1996 m. studijavo Telšių kunigų seminarijoje.

1996 m. gegužės 25 d. priėmė diakonystės šventimus. Diakonu tarnavo Palangos parapijoje. Mokė tikybos trijose Palangos vidurinėse mokyklose.

1997 m. gegužės 18 d., baigęs vyskupijos kunigų seminariją, priėmė kunigystės šventimus.

1999–2002 m. – Telšių kunigų seminarijos dėstytojas ir prefektas.

1999 m. Romos Popiežiškajame Laterano universitete įgijo pastoracinės teologijos licenciato laipsnį. Trejus metus darbavosi kaip Telšių kunigų seminarijos klierikų ugdytojas ir dėstytojas.

2002 m. išvyko tęsti teologijos studijų į Romą.

2002–2006 m. studijavo ir baigė (Magna cum laude) moralinės teologijos studijas Alfonsianumo moralinės teologijos akademijoje. Tuo pat metu tarnavo Romos Švč. Jėzaus Veido parapijos pastoracijoje.

2006 m. Popiežiškojoje Šv. Alfonso moralinės teologijos akademijoje apsigynė daktaro disertaciją. Grįžęs į Lietuvą ėjo Telšių kunigų seminarijos vicerektoriaus pareigas ir dėstė moralinę teologiją.

2005–2007 m. – Telšių kunigų seminarijos dėstytojas ir vicerektorius.
2007 m. – Gargždų parapijos rezidentas ir Klaipėdos universiteto Katechetikos katedros dėstytojas.
2007–2008 m. – Telšių kunigų seminarijos studijų prefektas ir dėstytojas.
2008–2012 m. – Plikių Šv. Šeimos parapijos klebonas.

2012–2015 m. Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriate Vilniuje generalinio sekretoriaus pavaduotoju, Vilniaus kunigų seminarijoje dėstė moralinę teologiją, leidyklos „Katalikų  pasaulio leidiniai“ administracinės tarybos narys, moralinės teologijos dėstytojas Vilniaus kunigų seminarijoje. Savo tarnyste prisidėjo Vilniaus katedros pastoracinėje veikloje.
2015 m. grįžo į Telšių vyskupiją ir buvo paskirtas Telšių katedros parapijos administratoriumi.

2015–2017 m. – Telšių katedros administratorius ir Telšių kunigų seminarijos bei kurijos ekonomas.

2017 m. rugsėjo 29 d. popiežius Pranciškus nominavo Vilniaus arkivyskupijos vyskupu augziliaru ir suteikė jam Fisijanos vyskupo titulą.

2017 m. lapkričio 20 d. išrinktas Lietuvos vyskupų konferencijos Ekumeninių reikalų ir Jaunimo reikalų tarybų pirmininku.

2017 gruodžio 16 d. Vilniaus katedroje arkivyskupo Gintaro Grušo konsekruotas vyskupu.

Nuo 2018 m. – Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas Maltos ordino tarnybai.
Nuo 2022 m. – Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos moralinės teologijos dėstytojas.

2024 m. birželio 6 d. popiežius Pranciškus Vilniaus arkivyskupijos vyskupą augziliarą paskyrė Šiaulių vyskupijos vyskupo J. E. Eugenijaus Bartulio vyskupu koadjutoriumi.

 

Dievo palaimos Jūsų tarnystėje…

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt