,,24 valandos Viešpačiui“ – 2024

Ateik, Viešpats laukia tavęs!

 

2024 m.

kovo 8 d., penktadienis – kovo 9 d., šeštadienis

,,24 valandos Viešpačiui“ – atgailos pamaldos ir visą parą vykstanti Švenčiausiojo Sakramento adoracija.

Maldos ir atgailos vigilija.

 

 

,,24 valandos Viešpačiui“ – atgailos pamaldos ir visą parą trūkstanti Švenčiausiojo Sakramento adoracija.

Šią tradiciją prieš dešimt metų įvedė popiežius Pranciškus. Pirmą kartą „24 valandos Viešpačiui“ vyko per 2014 metų Gavėnią. Nuo to laiko kasmet penktadienį prieš IV Gavėnios Sekmadienį 24 valandų maldos laikas skirtas Švenčiausiojo Sakramento adoracijai, Atgailos sakramentui ir susitaikymui su Dievu.

 

Įvesdamas „24 valandų Viešpačiui“ tradiciją popiežius Pranciškus paragino prie jos prisijungti visas pasaulio vyskupijas, paprašė vyskupų, kad tokios pat pamaldos penktadienį ir šeštadienį prieš IV Gavėnios Sekmadienį būtų rengiamos visose vyskupijose.

 

 

„Aš žvel­giu į jį, o Jis žvel­gia į ma­nę“

 

Adorãcija [lot. adoratio], garbinimas, dievinimas.

Melstis mes mokomės tam tikrais momentais, klausydamiesi Viešpaties žodžio ir dalyvaudami Jo velykinėje paslaptyje, tačiau visą laiką, kiekvienos dienos įvykiuose mums yra dovanojama Šventoji Dvasia kaip maldos šaltinis. Jėzaus mokymo apie maldą mūsų Tėvui ir apie Jo apvaizdą prasmė yra ta pati: laikas yra Tėvo rankose; mes su Juo susitinkame dabar, ne vakar ir ne rytoj, bet šiandien: „O, kad šiandien išgirstumėte, ką Jis sako! Nebūkite kietaširdžiai“ (Ps 95, 7–8). (KBK 2659)

„Aš žiūriu į Jį, o Jis žiūri į mane“, pasakė prieš tabernakulį besimeldžiantis Arso kaimietis jo šventojo klebono laikais. Tas dėmesys Jėzui yra savojo „aš“ atsižadėjimas. Jėzaus žvilgsnis nuvalo širdį. Jo šviesa apšviečia mūsų širdies akis ir moko viską matyti Jo tiesos ir užuojautos visiems žmonėms šviesoje. Be to, kontempliacija [„įsižiūrėjimas“] kreipia žvilgsnį į Kristaus gyvenimo paslaptis. Taip mokomės „vidinio Viešpaties pažinimo“, kad vis labiau Jį mylėtume ir Juo sektume. (KBK 2715)

Kontempliatyvi malda yra Dievo žodžio klausymasis. Anaiptol nebūdamas pasyvus, šis klausymasis yra tikėjimo klusnumas, besąlygiškas tarno paslaugumas, kupinas meilės vaiko pritarimas. Kas taip paklūsta, taria „Taip“ drauge su Sūnumi, kuris tapo Tarnu, taria „Fiat“ drauge su Jo nuolankiąja tarnaite. (KBK 2716)

Ps. KBK – Katalikų Bažnyčios Katekizmas

 

Maloniai kviečiame jungtis prie Švč. Sakramento adoracijos pavadinta

 

„24 valandos Viešpačiui“

 

Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje

penktadienį (kovo 8 d.) nuo 10.00 val. iki šeštadienio (kovo 9 d.) 10.00 val.

 

Kovo 8 d., penktadienis

10.00 val. aukojamos Šv. Mišios.

Po Šv. Mišių einamas Jėzaus Kristaus Kančios Kryžiaus kelias.

Po Kryžiaus Kelio.. Švč. Sakramento išstatymas, t. y. prasidės  adoracija…

Maldos…  bei garbinimas tyloje.

17.00 val. aukojamos Šv. Mišios…

Maldos…  bei garbinimas tyloje.

 

Kovo 9 d., šeštadienis

 

Švč. Sakramento adoracija tęsis iki 10.00 val. su Švč. Sakramentu palaiminimu.

10.30 val. aukojamos Šv. Mišios.

Švč. Sakramento adoracija – tai asmeniškas ir bendruomeninis susitikimas su Eucharistiniu Jėzumi ir Jo garbinimas tyloje ar bendrais liturginiais veiksmais. Tai ypatinga dėkojimo mūsų Išganytojui šventė, kurioje aktyviausia parapijos bendruomenės dalis vienijasi maldos budėjime. Švč. Sakramento adoracija mums leidžia regimu būdu išgyventi Dievo artumą ir suprasti, kad Dievas visada su mumis.

Eucharistinėje adoracijoje kiekvienas galime ateiti į asmeninį susitikimą su Viešpačiu, pabūti jo artumoje.     Galime Jėzui išsakyti savus rūpesčius, sunkumus bei tikėtis, kad gyvasis Viešpats savo gydančia malone prisilies prie mūsų žaizdų ir suteiks naujo dvasinio bei fizinio gyvybingumo. Galime padėkoti už globą ir palaimą asmeniniame ir šeimos gyvenime.

Ateikime visi, kurie ieškome tiesos ir gėrio, supratimo ir atleidimo, gyvenimo prasmės ir vilties. Ateikime visi, kurie turime tikėjimo abejonių, išgyvename nusivylimą ar artimo žmogaus atstūmimą. Viešpaties artumoje būsime pripildyti Dievo dovanojama viltimi, ramybe ir meile.

Ateikime melstis už Lietuvos dvasinį prisikėlimą. Adoracijos metu išsakykime Viešpačiui kas mus šiandien labiausiai neramina ir ko mes labiausiai norėtume sau ir visiems Lietuvos žmonėms, pradedant tais, kurie vadovauja šaliai ir baigiant pačiais silpniausiais mūsų visuomenės nariais.

Ši vigilija – tai laikas atverti širdis maldai ir atgailai, ypač susitaikyti su Dievu rengiantis Kristaus Prisikėlimo šventei. Tai – ir laikas padėkoti Dievui už 106 – uosius mūsų laisvės ir nepriklausomybės metus, prašyti taikos pasaulyje, ypač Ukrainoje ir tuose kraštuose, kur liejasi krikščionių kraujas.

Nebūkime abejingi, ateikime sau patogiu metu pabudėti maldoje.

 

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt