DIDŽIOJI SAVAITĖ – 2024

Verbų sekmadieniu prasideda Didžioji savaitė – svarbiausios krikščioniškųjų metų dienos, kuriomis minime paskutiniąsias Kristaus žemiškojo gyvenimo akimirkas, jo kančią, mirtį ir prisikėlimą.

Savaitė, kurią pradedame, yra tiek didinga, kad Bažnyčios liturgija nesivaržė ją pavadindama Šventąja. Tai liturginių metų brangakmenis, nuostabus perlas, kurį taip dažnai mes, krikščionys, pamirštame, daugiau dėmesio suteikdami, galbūt, daugiau jausmų žadinančioms, bet kur kas naudingesnėms ekonomine prasme šventėms, kaip pavyzdžiui, atsitinka su Šv. Kalėdomis…

Šiuo atveju tokia pažiūra yra netinkama. Ant kryžiaus mirusio žmogaus paveikslas nedaug duoda pelno ir nesukelia gerų sentimentų…

Dar daugiau: krikščionims nelabai norisi kalbėti apie Dievą, užžengiantį ant kryžiaus ir ten mirštantį. Sunku suvokti tuščio kapo slėpinį ir gilią žodžio „prisikėlimas“ prasmę. Bažnyčia apstulbusi nutyla, kad apmąstytų Dievo meilės didybę… Paprastai Bažnyčios liturgija sutraukia išganymo istoriją į trumpą laikotarpį: per dvylika mėnesių gana skubotai prabėgame Izraelio tautos istoriją, Jėzaus gyvenimą, Bažnyčios pradžią ir skubame pirmyn, į laikų pabaigą.

Didžiosios Savaitės metu, atrodo, viskas sustoja. Diena iš dienos, valanda po valandos, reguliuojame mūsų laikrodžius pagal tą, reikšmingiausią žmonijos istorijos valandą ir laukiame, kada išvysime Dievo Veidą.

Laukiame… tylūs… susikaupę… nes Dievas rengiasi mirčiai… Kristus švenčia paskutines Velykas, kad galėtų pats tapti naujomis Velykomis, suimtas, pasmerktas, nužudytas, palaidotas ir garbingai Prisikėlęs.

Tą nuostabią savaitę, nežiūrint, ką veiktume, galime akimirkai stabtelėti, užmerkti  akis ir pagalvoti apie Kristų, Jo jausmus, skausmą ir ilgesį, Jo troškimą padėti žmonėms.

Mums leidžiama žiūrėti į Dievą, kuris miršta iš meilės mums…

__________

PAMALDŲ  TVARKA

Kovo 25 d.  –  DIDYSIS  PIRMADIENIS
Šv. Mišios aukojamos  10.00 val.
 Kovo 26 d.  –  DIDYSIS  ANTRADIENIS
Šv. Mišios aukojamos  10.00 val.
   Kovo 27 d.  –  DIDYSIS  TREČIADIENIS
Šv. Mišios aukojamos  17.00 val.

DIDYSIS  VELYKINIS  TRIDIENIS

 

,,Kristus atpirko žmones ir tobulai pagarbino Dievą labiausiai savo velykine paslaptimi, mirtimi sunaikindamas mūsų mirtį ir prisikėlimu grąžindamas mums gyvenimą. Todėl velykinis Kristaus Kančios ir Prisikėlimo tridienis yra visų liturginių metų vainikas. Kas yra sekmadienis savaitėje, tas Velykų iškilmė liturginiuose metuose. Velykinis Viešpaties Kančios ir Prisikėlimo tridienis prasideda vakarinėmis Didžiojo ketvirtadienio Šv. Mišiomis ir baigiasi Velykų sekmadienio Vakarine. Jo centras – Velyknaktis. Didįjį penktadienį ir, jei įprasta, Didįjį šeštadienį iki Velyknakčio pamaldų visur laikomasi šventojo prieš velykinio pasninko. Velykų vigilija (Velyknaktis) – ta šventa naktis, kurią Viešpats Prisikėlė, – yra ,,visų šventųjų vigilijų motina“. Joje Bažnyčia budėdama laukia Kristaus Prisikėlimo ir sakramentiniu būdu jį jau švenčia.

 

Kovo 28 d.  –  DIDYSIS  KETVIRTADIENIS

 

11.00 val.

Šiaulių Vyskupas  J. E. Eugenijus Bartulis su Šiaulių vyskupijos kunigais

Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje aukos Krizmos  Šv. Mišias, kurių  metų  pašventinami Ligonių,  Katechumenų  ir Krizmos aliejai.

Kunigai atnaujins kunigystės įsteigimo dieną.

______________

Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje

 

PASKUTINĖS VAKARIENĖS ŠV. MIŠIOS

AUKOJAMOS  18.00 val.

Po Šv. Mišių  Švč. Sakramentas nunešamas į garbinimo altorių.

Šią  dieną,  už giesmės ,,Prieš taip didį…“ giedojimą prieš išstatytą Švč. Sakramentą, įprastinėmis  sąlygomis gali pelnyti visuotinius atlaidus.

 

 

Kovo 29 d.  –  DIDYSIS  PENKTADIENIS

 

Šią dieną prisimenama Kristaus Kančia ir mirtis ant kryžiaus.

Katalikai  yra  įpareigoti  laikytis  sauso  pasninko  ir  visiškos  rimties.      

 

16.00 val. giedami Kalvarijos Kalnai.

            

KRISTAUS  KANČIOS  PAMALDOS   18.00 val.

 

Šią dieną  neaukojamos  Šv. Mišios, tačiau atliekamos Kristaus  Kančios  pamaldos.

Kunigas puola kniūbsčias ir gulasi kryžiumi prieš altorių, melsdamas Dievą atleidimo savo bendruomenei ir visam  pasauliui, atsiprašydamas  už  visų  nuodėmes. Dalyvaujantys  pamaldose  tuo  metu  atsiklaupia ir jungiasi su kunigu savo malda ir atgaila už asmeninės, šeimos  ir visuomenės nuodėmes.

 

Po pamaldų einamas Kryžiaus kelias. Po Kryžiaus kelio priklaupimu ir pabučiavimu pagarbinamas kryžius. Kryžiaus pagarbinimu įprastinėmis sąlygomis pelnomi visuotiniai atlaidai.

Visame pasaulyje daroma rinkliava Šventosios Žemės bažnyčioms išlaikyti.

 

 

Kovo 30 d.  –  DIDYSIS  ŠEŠTADIENIS

8.00  –  18.00 val.

Maldos budėjimas prie Kristaus kapo, apmąstant Jo kančią ir mirtį.

 

 

VELYKNAKČIO LITURGIJA PRASIDĖS  18.00 val.

 

Šventinama ugnis, vanduo, atnaujinami Krikšto įžadai.

Krikšto pažadų atnaujinimui atsineškime žvakes.

Šventintą vandenį bus galima pasiimti tik pasibaigus pamaldoms.

Šią dieną už Krikšto įžadų atnaujinimą įprastinėmis sąlygomis pelnomi visuotiniai atlaidai.

Yra senas paprotys šventinti Velykinio stalo valgius.

Mūsų bažnyčioje Velykiniai  valgiai  šventinami po vakarinių Šv. Mišių.

Šv. Velykų dienoje – po Prisikėlimo  Šv. Mišių.

 

 

Viešpatie, tu visuomet gailestingas,

tad nuolat globok ir šventink savuosius žmones, kuriems tavo Sūnus Jėzus Kristus, praliedamas savo kraują, įsteigė Velykų paslaptį. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius.

Sveiki sulaukę Šv. Velykų! Aleliuja, Aleliuja!

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt