ŠV. JUOZAPAS – 2024

Būk pasveikintas, šventasis Juozapai, neišmatuojamų dangaus bei žemės lobių valdytojau ir maitintojau to, kuris maitina visus pasaulio kūrinius.
Po Marijos tu esi labiausiai vertas mūsų pagarbos ir meilės.
Tarp visų šventųjų tu vienintelis turėjai garbę auklėti, vesti, maitinti bei globoti Mesiją – tą, kurį pranašai ir karaliai taip troško bent pamatyti.

Šventasis Juozapai,

 išgelbėk mano sielą ir gauk man iš Gailestingojo Dievo malonę …

ŠV. JUOZAPAS,

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS SUŽADĖTINIS

(Kaišiadorių vyskupijos globėjas)

2024 m. kovo 19 d., antradienis

Šv. Mišios aukojamos 10.00 val. (Iškilmė)

Iš evangelijų žinome, kad Šv. Juozapas kilęs iš Dovydo giminės (Mt 1, 1-17; Lk 3, 23-38) ir gyveno Nazarete. Neabejotina, kad Juozapas buvo itin skaistus, dvasingas žmogus, nes tik tokiam galėjo būti patikėta Dievo Sūnaus globa ir tik toks galėjo išgirsti angelo nurodymus. Šv. Juozapo kultas prasidėjo Rytuose IV a., Šv. Sabo vienuolyne (netoli Jeruzalės). Vakaruose jo kultas ėmė plisti nuo VIII a.

Šv. Juozapas, kaip ir Šv. Antanas, yra vienas iš didžiųjų stebukladarių, tik pas mus žmonės nėra labai pratę šauktis to ištikimojo Šv. Šeimos Sargo užtarymo sunkiuose gyvenimo reikaluose. O jis mielai išklauso kiekvieną, kas tik į jį kreipiasi ir patiria daug  malonių. 

Septyni  Šv. Juozapo džiaugsmai ir skausmai

  1. Skaistusis Marijos Sužadėtini, malonus Šv. Juozapai, koks didis buvo tavo širdies nerimas ir abejonė nutarus, kad  turi atleisti  savo mylimiausią sužadėtinę, kai ji dėl slėpiningo Dievo sumanymo tapo nėščia; bet ir koks neišsakomas  buvo tavo džiaugsmas, kai Angelas tau apreiškė šį dievišką planą.

Dėl šito skausmo ir dėl tavo džiaugsmo, meldžiame tave, padėk mums dabar gero gyvenimo malone, o vieną dieną šventos mirties paguoda.

Tėve mūsų, Sveika, Marija, Garbė Dievui.

  1. Garbingas Šv. Juozapai, kuris buvai skirtas kilniausiai pareigai būti įsikūnijusio Žodžio „tėvu“, skausmas, kurį patyrei, būdamas šalia Jėzaus, gimusio tokiame neturte ir žmonių abejingume, pavirto džiaugsmu, kai išgirdai giedančius angelus ir pamatei kilnius svetimšalius, garbinančius Kūdikėlį.

Dėl tos kančios ir dėl tavo džiaugsmo, padaryk, kad po visų šio mūsų žemiško gyvenimo vargų galėtume amžinai džiaugtis dangiško gyvenimo šviesybe.

Tėve Mūsų, Sveika, Marija, Garbė Dievui.

  1. Garbingas Šv. Juozapai, kuris buvai toks ištikimas išrinktosios tautos dieviškajam įstatymui, kraujas, kurį Kūdikėlis Jėzus praliejo apipjaustymo apeigose, sukėlė tavo sielai begalinį skausmą, bet tave paguodė  „tėvo“ pareiga  duoti Kūdikiui tą paslaptingą vardą „Jėzus“, kurį nurodė  Angelas ir kuris reiškė žmonių atpirkimo misiją.

Dėl  tavo skausmo ir to džiaugsmo padaryk, kad mes, nuo visų nuodėmių nuvalyti, galėtume gyventi su Jėzaus vardu lūpose ir širdyje.

Tėve Mūsų, Sveika, Marija, Garbė Dievui

  1. O maloniausias Šv. Juozapai, nors nedalyvavai atpirkimo paslaptyse, bet Simeono pranašystė apie Jėzų ir Mariją pervėrė ir tavo mylinčią širdį. Tačiau tave paguodė mintis, kad per Jėzaus Kančią ir Marijos skausmus daugybė sielų bus išgelbėta.

Dėl tavo skausmo ir tavo džiaugsmo išmelsk, kad ir mes priklausytume išrinktiesiems.

Tėve Mūsų, Sveika, Marija, Garbė Dievui

  1. O Šv. Juozapai, rūpestingiausias Dievo Sūnaus globėjau, kaip tu kentėjai, turėdamas gelbėti Kūdikėlį, Aukščiausiojo Sūnų, nuo karaliaus Erodo kėslų jį nužudyti, ir keltis į svetimą šalį. Tačiau kaip džiaugeisi, kad su tavimi nuolat yra Dievas ir Marija, tavo mylimiausia sužadėtinė.

Dėl tavo skausmo ir džiaugsmo, išmelsk mums, kad, vengdami kiekvienos nusidėjimo progos, galėtume gyventi šventai, tarnaudami Viešpačiui ir vargingiausiam artimui.

Tėve Mūsų, Sveika, Marija, Garbė Dievui

  1. O Šventosios Šeimos angele globėjau, Šv. Juozapai, grįžtant iš Egipto tave labai vargino liūdni būgštavimai, nes, norėdamas apsigyventi Betliejuje, sužinojai, kad ten karaliauja dar už  Erodą žiauresnis karalius. Vis dėlto netrukus Angelas paragino tave nuvykti į Nazaretą, ir tu su didžiausiu džiaugsmu šalia Jėzaus ir Marijos pragyvenai iki savo dienų pabaigos.

Dėl to skausmo ir  ilgai trukusio džiaugsmo  išmelsk mums, kad,  nuo visokio nerimo apsaugoti, galėtume ramiai gyventi ir Jėzaus bei Marijos globojami šventai numirti.

Tėve Mūsų,  Sveika, Marija, Garbė Dievui

  1. O garbingas Šv. Juozapai, pavyzdinga šeimos galva, be savo kaltės praradęs vaiką Jėzų, su nerimu ir skausmu tris dienas drauge su Marija jo ieškojai, kol su didžiausiu džiaugsmu suradai jį Šventykloje tarp  Rašto aiškintojų.

Dėl to skausmo ir didžio tavo džiaugsmo, meldžiame tave, tegu niekada neprarasime Jėzaus dėl savo nuodėmių, ir kuo greičiau jo ieškosime, jei taip atsitiktų.

Tėve Mūsų, Sveika, Marija, Garbė Dievui

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt