ŠVENTOJO KRYŽIAUS IŠAUKŠTINIMAS

Malda prie Šv. Kryžiaus

 

O Šventasis Kryžiau, gėrio sėkla,

Sandora tarp žemės ir dangaus.

Leisk pamilti Tave,

Išgelbėjusį mus nuo pikto, išpirkusį iš vergystės.

 

O Šventasis Kryžiau, gelbėk savo vaikus,

Jėzų laikęs švelnus šventasis medi.
Visas pasaulis giesmėmis aukština Tavo grožį,
Vieninteli mano Išganytojo drauge.

 

O Šventasis Kryžiau, Tu mūsų gyvenimas

Tu šlovės sostas, kur mirė Karalius.

Visas pasaulis trokšta Tave pagerbti

Mūsų išganyme, mano vienintele meile.

 

O Šventasis Kryžiau,

Ant Tavęs suskambės Jėzaus pradėta pergalės giesmė.

Per Tave visa atlikta Ir visa gyvens Tavyje,

O nuolat švytinti grožio prošvaiste.

 

O Šventasis Kryžiau, šviesa ir tiesa,
Vienintele kenčiančiųjų viltie,

Tavo papėdėje

Stovėjo ištikimoji Mergelė, tapusi žmonijos Motina.

 

O Šventasis Kryžiau, Amžinoji atleidimo šventykla,

Tavyje visa gyvena.

Tavy gimė Bažnyčia – Mistinė tikrovė –
Tikrasis meilės sakramentas.

 

O Šventasis Kryžiau, vienybės šaltini,

Jėzaus dovanotas ramybės saite!

 

Garbė ir šlovė Tėvui,

Šlovė mūsų Karaliui,
Meilės Dvasia, ateik pas mus.

 

Amen.

 

 

2023 m. rugsėjo 14 d., ketvirtadienis

ŠVENTOJO KRYŽIAUS IŠAUKŠTINIMAS

Liturginė šventė

Šv. Mišios aukojamos  10.00 val.

Kryžiaus Išaukštinimo šventė ar kitaip Kryžiaus triumfas pagal Romos katalikų liturginį kalendorių yra švenčiama rugsėjo 14 d. Šios liturginės šventės istorija yra labai įdomi ir įvairi savo apeigomis bei netgi regionais, kuriuose ji minima kitu laiku.

Pasak kai kurių legendų, šio minėjimo kilmė siekia 326 metus, kai šventoji Elena, romėnų imperatoriaus Konstantino motina, išėjo į piligrimystę į Šventąją Žemę ir paruošiamojo kasinėjimo naujos bažnyčios statybai Šventojo kapo vietoje metu atrado Kristaus Kryžių. Kai kas šventės datą priskiria šios bažnyčios pašventinimui 335 m.

Kryžiaus Išaukštinimo šventimas primena mums, jog esame atpirkti ir kad mums buvo atleista dėl Kristaus kančios, mirties ant kryžiaus ir prisikėlimo. Kryžius, bausmės ir kankinimo įrankis, tapo mums, krikščionims, išskirtiniu Dievo meilės visai žmonijai ženklu ir stipriausia Jėzaus gailestingumo mums bei ištikimybės savajam Tėvui išraiška. Tai yra begalinės vilties ženklas, metantis iššūkį pasaulio jėgoms ir guodžiantis kenčiančiuosius, kuris atskleidžia žmogaus didybės trapumą ir neapsakomą Dievo meilės jėgą kiekvienam iš mūsų.

Dabartiniame sekuliarizmo ir moralinio bei dvasinio reliatyvizmo kontekste Kristaus Kryžius yra stiprus pareiškimas, kurio daugelis negali suprasti ar priimti.

Jau savo laikais apaštalas Paulius rašė: Mat žodis apie kryžių tiems, kurie eina į pražūtį, yra kvailystė, o mums, einantiems į išganymą, jis yra Dievo galybė. (1Kor 1, 18). Kristaus Kryžiaus Išaukštinimas yra mūsų dėkingumo išraiška, garbinimas asmeninėje maldoje, liturginių švenčių minėjimuose, bet labiausiai kasdieniame gyvenime.

Mes esame pašaukti apkabinti nukryžiuotąjį Kristų kaip mūsų vienintelį Išganytoją ir nešti savo kasdienį kryžių, idant sektume Juo ir dalyvautume Jo Prisikėlimo galybėje, veikiančioje šiame pasaulyje.

Kai kurie įstatymai gali drausti viešai rodyti kryžiaus ženklą, bet niekas negali užkirsti kelio krikščionims rodyti meilę Dievui bei artimui. Kristaus Kryžius apšviečia širdis ir mintis tų, kurie ieško tikrosios gyvenimo ir mirties, meilės ir kančios prasmės.

Išaukštinkime Kristaus Kryžių! Ir tuomet evangelizuokime pasaulį visomis keturiomis kryptimis, kurias nurodo pats Kryžius, lygiai kaip Šv. Pranciškus išsiuntė savo brolius skelbti Gerąją Naujieną visai Žemei.

 

 

 

„Kryžius, – sakė popiežius, – yra Dievo meilės ženklas, tos meilės, dėl kurios Jėzus už mus atidavė gyvybę“. Dėl to svarbu, kad šį ženklą turėtume namuose, kad į jį žvelgdami pamąstytume apie mūsų išganymo kainą. „Kryžius tai ne papuošalas, – sakė Pranciškus, – bet religinis simbolis, prie kurio medituojame ir meldžiamės“.

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt