BIRŽELINĖS PAMALDOS

ŠVENTAS  DIEVE

  1. ŠVENTAS DIEVE, * šventas galingasis, * šventas amžinasis,

    * pasigailėk mūsų!
2.  Nuo maro, bado, ugnies ir karo

     * gelbėk mus, Viešpatie!
3.  Nuo staigios ir netikėtos mirties

     * saugok mus, Viešpatie!
4.  Savo šventąją Bažnyčią valdyti ir laikyti teikis,

     * meldžiam Tave, Viešpatie!
5.  Visai žmonijai taiką ir vienybę duoti teikis,

     * meldžiam Tave, Viešpatie!
6.  Mūsų Tėvynę krikščioniškoje doroje išlaikyti teikis,

     * meldžiam Tave, Viešpatie!
7.  Mūsų Tėvynę nuo visų pavojų išgelbėti teikis,

     * meldžiam Tave, Viešpatie!
8.  Mus į tikrąją atgailą atvesti teikis,

     * meldžiam Tave, Viešpatie!
9.  Nuodėmes mums atleisti teikis,

     * meldžiam Tave, Viešpatie!
10.  Žemei vaisių duoti ir išlaikyti teikis,

       * meldžiam Tave, Viešpatie!
11.  O Jėzau, Jėzau, Jėzau,

       * pasigailėk mūsų!
12.
  O Marija, Marija Dievo Motina,

 

MIELASIS JĖZAU, žmonijos Atpirkėjau, pažvelk į mus, nuolankiai suklaupusius prieš Tavo altorių. Mes Tavo esame ir norime tavo būti. Kad dar tvirčiau galėtume su Tavimi susijungti, šiandien visi ir kiekvienas pasiaukojame Švenčiausiajai Tavo Širdžiai.

 

Gerasis Jėzau! Daugelis Tavęs visiškai nepažįsta, daugelis, paniekinę Tavo įsakymus nuo Tavęs nusigręžė. Pasigailėk jų ir visus patrauk prie savo Švenčiausios Širdies. Būk, Viešpatie, Valdovas ne vien ištikimųjų, kurie niekada nuo Tavęs nepasitraukia, bet ir sūnų palaidūnų, kurie Tave paliko. Padėk jiems greitai sugrįžti į Tėvo namus, kad nežūtų dvasios skurde.   

 

Būki Valdovas tų brolių, kurie yra nuo mūsų atsiskyrę dėl klaidų ar nesantaikos. Pašauk juos į tiesos pilnatvę ir tikėjimo vienybę, kad būtų viena kaimenė ir vienas ganytojas. Taip pat visus Tavęs dar nepažįstančius atvesk į savo tikinčiųjų šeimą.

 

Suteik, Viešpatie, savo Bažnyčiai tikrą klestėjimą, duok visoms tautoms taiką ir ramybę. Padaryk, kad visoje žemėje skambėtų vienas balsas:

 

Garbė ir šlovė mūsų Išganytojo dieviškajai Širdžiai per amžius! Amen.

Birželinės pamaldos

     Švč. Jėzaus Širdies garbei

mūsų bažnyčioje

 

pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais ir

  penktadieniais   –  10.00 val.

                                           trečiadieniais     –  17.00 val.

                                           šeštadieniais       –  10.00 val.

  sekmadieniais po 9.00 val. Šv. Mišių:

  ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

   Kalbama litanija į Švč. Jėzaus Širdį,

kalbamas Žmonijos pasiaukojimo aktas,

pabaigoje giedama ,,Jėzaus Širdies Švenčiausia“.

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt