ŠIAULIUOSE IR LIETUVOJE 30 METŲ JUBILIEJUS…

Popiežius JONAS PAULIUS II

Prieš maldą „Viešpaties Angelas“

Vilnius, 1993 m. rugsėjo 5 d. (sekmadienis)

Angelus Domini!
Brangūs Broliai ir Seserys!

  1. Šiandien pirmą kartą Romos vyskupas įprastinei „Viešpaties Angelo“ maldai kviečia iš vieno Baltijos šalies miesto – Lietuvos sostinės Vilniaus. Čia atvyko į savo apaštalinę kelionę – aplankyti kilnių ir senų tautų, išgyvenusių sunkų savo istorijos tarpsnį.

Po pusę amžiaus trukusios politinės ir kultūrinės priespaudos, kai skaudžiai buvo laužoma netgi svarbiausia žmogaus teisė pažinti Dievą ir viešai išpažinti savo tikėjimą, Lietuva, Latvija ir Estija įžengė į naują kelią – laisvės kelią. Šis kelias nėra lengvas, – mat laisvė iš kiekvieno pareikalauja gyvo atsakomybės jausmo ir nuoširdžios savitarpio pagarbos.

Religinė laisvė kaip tik užtikrina šitokio užmojo sėkmę. Iš tikrųjų, tenai, kur tikintieji ir geros valios žmonės savo gyvenimą derina pagal Tiesą ir jos etinius reikalavimus, viltis išsivaduoja iš utopijos kerų ir veda į tikrą pažangą.

Mano brangieji, kreipkime mūsų protus ir širdis į Mariją, garbinamą Aušros Vartų šventovėje kaip Gailestingumo Motiną. Vakar vakare kartu su vyskupais ir gausiai susirinkusiais tikinčiaisiais šioje šventovėje su džiaugsmu kalbėjau Rožinį, kurį Vatikano radijas transliavo visam pasauliui. Šiandien dar kartą kviečiu visus maldai už Baltijos tautines ir bažnytines bendruomenes ir už jų svarbiausius poreikius. Ypač kviečiu melstis, kad jose įsiviešpatautų santarvė ir broliškumas, kad labiau už grupių interesus, nors ir pagrįstus, būtų vertinamas visos visuomenės gėris, o visų pirma silpniausių ir vargingiausių.

Su pasitikėjimu prašykite visų tautų Motiną, kad vestų Lietuvą, Latviją ir Estiją taikos keliais. Tegul užtariant Tai, kurią tikintieji vadina Stella Orientalis, santykiai tarp Baltijos valstijų ir kaimyninių kraštų vis labiau būtų grindžiami laisvės ir solidarumo dvasia. Tegul Ji išmeldžia, kad šiame Europos regione augtų tikėjimas, tvirtėtų teisingumas ir taika.

Dabar kreipkimės į Švenčiausiąją Mergelę Mariją „Viešpaties Angelo“ malda.

(Pasigirsta Vatikano radijo signalas. Šv. Tėvas lotyniškai kalba „Viešpaties Angelą“.)

,,Viešpaties angelas – Angelus Domini“

Viešpaties angelas apreiškė Marijai:
Tu pradėsi iš Šventosios Dvasios.
    Sveika, Marija…

Štai aš Viešpaties tarnaitė,
teesie man pagal tavo žodį.
    Sveika, Marija…

Ir Žodis tapo kūnu,
ir gyveno tarp mūsų.
    Sveika, Marija…

Melski už mus, šventoji Dievo Gimdytoja!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės.
Meldžiame tave, Viešpatie,
įlieti į mūsų širdis savo malonės,
kad, angelui apreiškus,
pažinę tavo Sūnaus įsikūnijimą,
būtume per jo kančią ir kryžių
nuvesti į prisikėlimo garbę.
Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.
Amen.

Garbė Dievui…

 

 

 

2023 m. rugsėjo 6 d. minime Šv. Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Kryžių kalne, Šiauliuose ir Lietuvoje 30 metų jubiliejų.

 

Skaityti:    https://siauliuvyskupija.lt/44662-2/

 

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt