ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS – SEKMINĖS

,,O Dvasia, Viešpatie, ateik“

 

Dvasia, Viešpatie, ateik, spindulių dangaus mums teik,
žemės klystkelius nušviesk.

Tėve vargstančių, nuženk, savo dovanas dalink,
mūsų dvasią atgaivink.

Sielų Tu ramintojas, svečias atlankytojas,
mielas atgaivintojas.

Darbuose Tu – poilsis, kaitroje Tu – atvėsis,
Tu paguoda liūdesy.

O šviesybe amžina, skaidrink sielos gilumą,
stiprinki tikėjimą.

Be tavųjų dovanų viskas žmoguje skurdu,
viskas – atvira žaizda.

Nuvalyk, kas sutepta, * laistyk, kas išdeginta, *
gydyk tai, kas sužeista.

 

Atitrauk mus nuo klaidų, * dvasios šalty duok jėgų, *
tiesink vingius mūs takų.

 

Duok mums, mylintiems Tave, * tikintiems Tava galia, *
dovanas septynerias.

 

Duok dorybių atpildą, * siųsk laimingą pabaigą, *
kviesk į džiaugsmą amžiną.

 

Kun.: Atsiųsk savo dvasią ir visa bus sukurta, aleliuja.

Visi: Ir atnaujinsi žemės veidą, aleliuja.

Kun.: Melskimės. Dieve, Tu tikinčiųjų širdis apšvieti Šventosios Dvasios šviesa; leisk mums tos Dvasios dėka visa, kas gera, mylėti ir jos paguoda visada džiaugtis. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.

Visi: Amen.

 

Pabaigoje sukalbama TĖVE MŪSŲ, SVEIKA MARIJA, GARBĖ DIEVUI.

 

2024 m. gegužės 19 d., VIII Velykų Sekmadienis

 

ŠVENTOSIOS  DVASIOS  ATSIUNTIMAS

SEKMINĖS

IŠKILMĖS

Šv. Mišios aukojamos: 9.00 val. ir 10.30 val.

Prieš Sumos Šv. Mišias daroma procesija.

Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris bažnyčioje ar koplyčioje pamaldžiai dalyvauja pamaldose, kurių metu giedamas himnas

,,O Dvasia, Viešpatie, nuženk“.

Novena Šventajai Dvasiai – devyndienis.

 

Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi kilus smarkiam vėjui. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip Dvasia jiems davė prabilti. Jeruzalėje gyveno maldingų žmonių iš įvairių tautų. Pasigirdus tam ūžesiui, subėgo daugybė žmonių. Jie didžiai nustebo, kiekvienas girdėdamas savo kalba juos kalbant. Lyg nesavi ir nustėrę, jie klausinėjo: „Argi va šitie kalbantys nėra galilėjiečiai? Tai kaipgi mes kiekvienas juos girdime savo gimtąja kalba? Mes, partai, medai, elamiečiai, Mezopotamijos, Judėjos ir Kapadokijos, Ponto ir Azijos, Frigijos ir Pamfilijos, Egipto bei Libijos pakraščio ties Kirėne gyventojai, ateiviai romėnai, žydai ir prozelitai, kretiečiai ir ­arabai, – mes visi girdime juos skelbiant įstabius Dievo darbus mūsų kalbomis.

ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMO iškilmės švenčiamos 50-tąją dieną po Šv. Velykų – Sekmadienį. Šia iškilme baigiasi Šv. Velykų laikas. Primename tikintiesiems, kad katalikams privalomai velykinei išpažinčiai ir Šv. Komunijai nustatytas laikas Lietuvoje pratęstas iki Šv. Petro ir Pauliaus šventės.

 

ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (Sekminės) – viena iš trijų didžiųjų krikščionių švenčių. Apie pirmąsias krikščionių Sekmines pasakoja Šventasis Raštas Apaštalų darbų pirmuosiuose skyriuose.

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt