ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS-SEKMINĖS

    EVANGELIJA  Jn 14

 

 

 

15 Jei mane mylite, –

jūs laikysitės mano įsakymų;

16 aš paprašysiu Tėvą,

ir jis duos jums kitą Globėją,[i2]

kuris liktų su jumis per amžius, –

23 Jėzus jam atsakė:

„Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio,

ir mano Tėvas jį mylės;

mes pas jį ateisime ir apsigyvensime.

24 Kas manęs nemyli, mano žodžių nelaiko.

O žodis, kurį girdite, ne mano,

bet Tėvo, kuris yra mane siuntęs.

25 Aš jums tai pasakiau, būdamas pas jus,

26 o Globėjas – Šventoji Dvasia,

kurį mano vardu Tėvas atsiųs, –

jis išmokys jus visko ir viską primins,

ką esu jums pasakęs.

 

 

ŠVENTOSIOS  DVASIOS  ATSIUNTIMAS

SEKMINĖS

IŠKILMĖS

2022 m. gegužės 5 d., VIII Velykų Sekmadienis

 

 

Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi kilus smarkiam vėjui. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis

kalbomis, kaip Dvasia jiems davė prabilti. Jeruzalėje gyveno maldingų žmonių iš įvairių tautų. Pasigirdus tam ūžesiui, subėgo daugybė žmonių. Jie didžiai nustebo, kiekvienas girdėdamas savo kalba juos kalbant. Lyg nesavi ir nustėrę, jie klausinėjo: „Argi va šitie kalbantys nėra galilėjiečiai? Tai kaipgi mes kiekvienas juos girdime savo gimtąja kalba? Mes, partai, medai, elamiečiai, Mezopotamijos, Judėjos ir Kapadokijos, Ponto ir Azijos, Frigijos ir Pamfilijos, Egipto bei Libijos pakraščio ties Kirėne gyventojai, ateiviai romėnai, žydai ir prozelitai, kretiečiai ir ­arabai, – mes visi girdime juos skelbiant įstabius Dievo darbus mūsų kalbomis

 

ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMO iškilmės švenčiamos 50-tąją dieną po Velykų – sekmadienį, praėjus septynioms savaitėms po Velykų, t. y. VIII Velykų sekmadienis. Šia iškilme baigiasi Velykų laikas. Primename tikintiesiems, kad katalikams privalomai velykinei išpažinčiai ir Šv. Komunijai nustatytas laikas Lietuvoje pratęstas iki Šv. Petro ir Pauliaus šventės.

 

ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (Sekminės) – viena iš trijų didžiųjų krikščionių švenčių. Apie pirmąsias krikščionių Sekmines pasakoja Šventasis Raštas Apaštalų darbų pirmuosiuose skyriuose.

 

 

Šiais metais Sekminių šventėje minima

TĖVO  DIENA

 

Evangelijoje girdime, kaip Juozapas, turėdamas ypatingą misiją – globoti Jėzų ir Jo motiną Mariją – sugeba išgirsti Dievo balsą, kalbantį jam per angelą, ir tą misiją vykdyti. Kelis kartus Evangelijoje mes girdime, kaip Juozapas atsiliepia į Viešpaties kvietimą. Prieš priimant Juozapui Mariją į savo namus, sužinojus, kad ji laukiasi, Dievas jam prabyla: „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios“  (Mt 1, 20). Tam, kad Juozapas veiktų, jam reikėjo ne tik išgirsti Dievo balsą, bet ir drąsos tą įsakymą vykdyti. Šiandienos Evangelijoje girdėjome, kaip angelas liepia keltis: „…imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą. Pasilik ten, kol tau pasakysiu, nes Erodas ieškos kūdikio, norėdamas jį nužudyti“ (Mt 1, 13). Juozapas, nežinodamas, kaip ilgai jam reikės likti Egipte, klauso Dievo įsakymo ir vyksta, imasi tos misijos. Ir vėl, kai jam sakoma sapne imti kūdikį su motina ir keliauti į Izraelio kraštą, jis nedelsdamas atsiliepia į tą Viešpaties kvietimą, kad galėtų atlikti savo dalį Išganymo plane.

 

 

Mūsų šventovėje Šv. Mišios aukojamos:

 

9.00 val.

Po ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Birželinės pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei. Kalbama Švč. Jėzaus Širdies litanija, kalbamas Žmonijos pasiaukojimo aktas, pabaigoje giedama ,,Jėzaus Širdies Švenčiausia“ ir Sekminių iškilmių proga giedamas himnas ,,O Dvasia, Viešpatie, nuženk“. Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris bažnyčioje ar koplyčioje pamaldžiai dalyvauja pamaldose, kurių metu giedamos šios giesmės.

 

10.30 val. (Suma)

Prieš Sumos Šv. Mišias procesija.

 

Parapijiečiai kviečiami apsilankyti bažnyčioje su beržo šakelę simbolizuojančią Šventosios Dvasios Atsiuntimą.

 

17.00 val.

UŽ MIRUSIUS TĖVUS

 

Himnas:

 

      ,,O Dvasia, Viešpatie, ateik“

 

Dvasia, Viešpatie, ateik, spindulių dangaus mums teik,
žemės klystkelius nušviesk.

Tėve vargstančių, nuženk, savo dovanas dalink,
mūsų dvasią atgaivink.

Sielų Tu ramintojas, svečias atlankytojas,
mielas atgaivintojas.

Darbuose Tu – poilsis, kaitroje Tu – atvėsis,
Tu paguoda liūdesy.

O šviesybe amžina, skaidrink sielos gilumą,
stiprinki tikėjimą.

Be tavųjų dovanų viskas žmoguje skurdu,
viskas – atvira žaizda.

Nuvalyk, kas sutepta, * laistyk, kas išdeginta, *
gydyk tai, kas sužeista.

 

Atitrauk mus nuo klaidų, * dvasios šalty duok jėgų, *
tiesink vingius mūs takų.

 

Duok mums, mylintiems Tave, * tikintiems Tava galia, *
dovanas septynerias.

 

Duok dorybių atpildą, * siųsk laimingą pabaigą, *
kviesk į džiaugsmą amžiną.

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt