ŠV. MYKOLAS, GABRIELIUS IR RAPOLAS

Šv. arkangele Mykolai, padėki mums kovoje; kiekvienas mūsų žino kokią kovą šiandien gyvenime kovoja. Kiekvienas iš mūsų žinome kokia yra pagrindinė kova, kurioje rizikuojame išganymu.

Padėki mums Šv. arkangele  Gabrieliau, atneški mums žinias, atneški Gerąją išganymo žinią, kad Jėzus yra su mumis, kad Jėzus mus išgelbėjo ir suteikė viltį.

Šv. arkangele Rapolai, paėmęs už rankos palydėki mus, kad nepamestume kelio, kad neliktume vietoje. Kad visuomet eitume, tavo padedami.

 

 

Romos martyrologe, liturginėje knygoje, į kurią įtraukiami kankinių ir šventųjų vardai, šventieji arkangelai Mykolas, Gabrielius ir Rafaelis minimi kartu.

Biblijoje jiems priskiriamos konkrečios misijos: Mykolas – Šėtono priešininkas, Gabrielius – pranašas, o Rafaelis – gelbėtojas.

 

Pranašas Danielius vadina Mykolą „galinguoju didžiūnu“, žydų tautos sargu. Apokalipsė jį vadina angelų kareivijos, kovojusios su šėtonu, vadu (plg. Apr 12, 7–9).

 

Gabrielius apreiškė Marijai, kad ji taps Dievo Sūnaus Motina (Lk 1, 26–38).

 

Rapolas apie save sako: „Aš esu Rafaelis, vienas iš septynių angelų, kuriems leista tarnauti Viešpaties Šlovės akivaizdoje“ (Tob 12, 15).

 

Iki 1969 m. liturginės reformos buvo minimas tik arkangelas Mykolas, prisimenant garsiosios jam skirtos bazilikos, senovėje pastatytos Romoje, šeštojoje Via Salaria kelio mylioje, pašventinimą.

Arkangelo titulas kildinamas iš dangiškojo dvaro idėjos: angelams čia priskiriami skirtingi laipsniai ir rangai. Arkangelai Mykolas, Gabrielius ir Rafaelis užima aukščiausias angelų hierarchijos sferas. Jų užduotis – saugoti Dievo transcendenciją ir slėpinį, o kartu ir priartinti ir padaryti apčiuopiamą Jo gelbstintį artumą.

Šventajame Rašte šie trys arkangelai dieną ir naktį tarnauja Dievui ir, kontempliuodami Jo veidą, nepaliaujamai Jį šlovina.

 

2022 m. rugsėjo 29 d., ketvirtadienis

Šv. Mišios aukojamos 10.00 val., šventė

 

Liaudyje ši diena vadinama  Mykolinėmis – tai viena gražiausių rudens švenčių.

Minimas Mykolas arkangelas, Dievo pasiuntinys ir visų angelų galingiausias kovoje su Liuciferio piktosiomis dvasiomis.

Šv. arkangelo Mykolo altorius mūsų šventovėje:

 

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt