SPALIS – ROŽINIO MALDOS BEI MISIJŲ MĖNUO

Atverk, Viešpatie,
mūsų lūpas,
kad garbintume
Tavo šventąjį vardą;
apšviesk mūsų protus,
kad tinkamai mąstytume šventąsias paslaptis;
nuskaidrink mūsų širdis,
kad stropiai ir nuoširdžiai kalbėtume šventąjį rožinį.

Amen. 

2022 m.

Spalio mėnuo – Rožinio maldos mėnuo

Visas mėnuo (nuo spalio 1 iki 31 d. imtinai) skiriamas

Švč. Mergelės Marijos Rožinio maldai.

 

Tikintieji kviečiami kasdien kalbėti Rožinį.

Mūsų parapijos Bažnyčioje Rožinis kalbamas prie Švč. Mergelės Marijos altoriaus:

Pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais

po 10.00 val. Šv. Mišių;

Trečiadieniais prieš vakaro Šv. Mišias –  16.30 val.;

Šeštadieniais ir Sekmadieniais  –  10.00 val.

Misijų mėnuo

 

Nė vienas nėra Misija šiandieniame pasaulyje – visų krikščionių įsipareigojimas.

Taigi kas yra misija? Esama šimtai apibūdinimų. Evangelizacija (tai dar vienas iš misijų pavadinimų) yra labai turininga, įvairių formų turinti veikla. Taigi misiją galime apibrėžti įvairiai, išryškindami vieną ar kitą jos aspektą.

Misija – tai džiugesys tikėti Gerąja naujiena, paskelbta kukliems piemenėliams ir skelbiama toliau: „Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas“ (Lk 2, 10–11).
Misija – tai džiaugsmas pažinti Dievą, kuris yra Tėvas ir kuris yra Meilė, ir skelbti visiems Jėzaus Kristaus, vienatinio Tėvo Sūnaus, asmenį ir veiklą, kaip tai darė apaštalai: „Taigi mes matėme ir liudijame, kad Tėvas atsiuntė Sūnų, pasaulio Gelbėtoją. Kas išpažįsta, jog Jėzus yra Dievo Sūnus, Dievas tame ir tas Dieve pasilieka. Mes pažinome ir įtikėjome meilę, kuria Dievas mus myli. Dievas yra meilė, ir kas pasilieka meilėje, tas pasilieka Dieve, ir Dievas pasilieka jame“ (1 Jn 4, 14–16). Tikėti, kad Dievas mane myli – tai patirti tiesiog užkrečiamą džiaugsmą.
Misija – tai tikėti, kad Jėzus mirė „vienas už visus“ (2 Kor 5, 12), taip pat už tuos, kurie to nežino. Kaip apaštalas Paulius, kuris nepažino Jėzaus jo žemiškojo gyvenimo metu, taip pat aš ir kiekvienas iš mūsų galime asmeniškai tarti: Jis „pamilo mane ir paaukojo save už mane“ (Gal 2, 20). Štai kodėl negaliu nutylėti šio fakto!
Misija – tai sekti Mergelės Marijos pėdomis, kuri, žinodama, jog įsčiose nešioja pasaulio Išganytoją, „skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą“ (Lk 1, 39).
Misija – tai nešti pasauliui ugnį, kurią Jėzus Kristus įžiebė pasaulyje ir trokšta, kad ji jau liepsnotų (plg. Lk 12, 45).
Misija – tai nešti šviesą, kuri yra Jėzus Kristus – tikrąją šviesą, „kuri apšviečia kiekvieną žmogų“ (Jn 1, 9).
Misija – tai nešti pasauliui gyvybės vandenį: „Jei tu pažintum Dievo dovaną ir kas yra tas, kuris tave prašo: ’Duok man gerti’, rasi pati būtum jį prašiusi, ir jis tau būtų gyvojo vandens davęs! (…) kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius, ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą“ (Jn 4, 10.13). Šiuos žodžius išgirdusi samarietė tučtuojau nuskubėjo skelbti Mesiją savo tautiečiams. Išties, kaip teigia Jonas Paulius II savo enciklikoje Redemptoris missio: „Štai kodėl misijų veikla išplaukia ne tik iš formalaus Viešpaties priesako, bet ir iš gilaus Dievo gyvenimo mumyse reikalavimo“ (RM 11).
Misija – tai atiduoti gyvybę „už pasaulio išganymą“ – pro mundi vita, komunikuoti gyvybę, kurią mums suteikė tas, kuris atėjo, „kad žmonės turėtų gyvenimą, – kad apsčiai jo turėtų“ (Jn 10, 10).
Misija – tai būti Prisikėlusiojo liudytojais: „Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais (…) lig pat žemės pakraščių“ (Apd 1, 8).
Misija – tai drąsa, būdinga apaštalui Pauliui: „Nebijok! Kalbėk ir netylėk! Aš esu su tavimi“ (Apd 18, 9–10). Sykiu tai ir malonė: „Man, iš visų šventųjų mažiausiajam, atiteko malonė skelbti pagonims nesuvokiamus Kristaus turtus“ (Ef 3, 8).

Misija atneša išganymą: „Kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Kaipgi žmonės šauksis to, kurio neįtikėjo?! Kaipgi jie įtikės tą, apie kurį negirdėjo?!“ (Rom 10, 13–14).

Misijos keliai – įvairūs: liudijimas, pirmasis skelbimas, atsivertimas, krikštas ir eklezinių bendruomenių formavimas, įkultūrinimas, dialogas, žmogiškųjų išteklių plėtra. Tačiau misijos širdis ir varomoji jėga yra meilė, kuri skatina veikti: Caritas Christi urget nos!

Misiją galime apibūdinti ir vienu apibendrinančiu išraiškingu žodžiu – Asmuo. Jėzus yra kiekvienos gyvybės šaltinis. Misija visų pirmiausia yra skelbimas, tampantis liudijimu. Ir nebūtinai tolimoje šalyje, kur žmonės skurdžiai gyvena. Būti misionieriais galima bet kurioje aplinkoje: tereikia džiugiai liudyti tikėjimą ir kviesti laisvai apsispręsti.

Kun. Alessandro Barelli SDB
Lietuvos nacionalinės misijų tarnybos direktorius    

 

Tegu mus užtaria ir globoja Švenčiausioji Mergelė Marija, Evangelizacijos Žvaigždė ir Nuliūdusiųjų Paguoda, savo Sūnaus Jėzaus mokinė misionierė. 

 

PRANCIŠKUS

2021 m., spalis

Švč. Mergelės Marijos Rožinio pamaldų akimirkos…

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt