PELENŲ DIENA ARBA PELENŲ TREČIADIENIS

 

PELENŲ DIENA

ARBA PELENŲ TREČIADIENIS

(PELENĖ)

2019 m. kovo 6 d.

Šv. Rašto žodžiai:

 „Atsiverskite ir tikėkite Evangelija“ (Mk 1,15)

 

Pelenų diena – tai gavėnios pradžia. Ši diena pažymėta ypatingos atgailos dvasios, kai išreiškiamas asmeninis žmogaus troškimas atsiversti ir sugrįžti pas Dievą. Svarbiausias Pelenų dienos akcentas yra pelenų barstymas, simbolizuojantis ne tik gavėnios, kaip atgailos, laikotarpio pradžią, bet ir nusižeminimą bei nuoširdų siekį atsiversti ir tikėti Evangelija.

 

Šv. Mišios aukojamos 10.30 ir 17.00 val.

Šiandien Šv. Mišiose po homilijos bus šventinami pelenai, kurie pabirs ant  žmonių galvų.

Pelenų dieną pasninkaujama. Pasninko laikytis kviečiami sveiki žmonės nuo 18 iki 60 metų. Beje, Gavėnios pasninko metu susilaikoma nuo mėsos, taip pat ir kiekvieną penktadienį. Pasninko dienos Visuotinėje Bažnyčioje yra dar dvi – Pelenų trečiadienis ir Didysis penktadienis.

Pasninkas ar susilaikymas, nors prasideda nuo materialių dalykų, krikščionybėje visuomet turi dvasinę prasmę, nes padeda valdyti kūno instinktus ir pasiekti širdies laisvę.

Susilaikoma nuo mėsiškų valgių visais metų penktadieniais, išskyrus tuos penktadienius, kai švenčiamos iškilmės. Pagal tradiciją Lietuvoje susilaikoma nuo mėsiškų valgių ir Kūčių dieną.

Pasninkas yra daugiau negu susilaikymas. Praktikuotinas senas krikščioniškas paprotys pasninko dienomis gyvybines organizmo funkcijas palaikyti duona ir vandeniu.

Tradicijas sergintys katalikai, žvelgdami į naujai pristatytus Bažnyčios įsakymus, pasiges seniau girdėto priesako – „nesilinksmink draudžiamu laiku“, kuris buvo taikomas ypač gavėniai, taip pat ir adventui. Krikščionys savo egzistencinėje gelmėje visuomet yra pripildyti džiaugsmo dėl to, kad Dievas gelbėja. Jei pasilinksminimai yra nemoralūs – su jais krikščionims nepakeliui ne tik per gavėnią ar adventą. Tačiau kultūringi renginiai ar net koncertai niekaip negali sudrumsti advento ar gavėnios rimties. Adventas yra suprantamas kaip džiaugsmingas Kristaus laukimas, bet tas džiaugsmas nėra koks nors paviršutiniškas ar lėkštas, tai – santūrus džiaugsmas. Gavėniai Bažnyčia suteikia visų pirma Krikšto priminimo (arba pasirengimo jam) bei atgailos pobūdį, todėl krikščioniško džiaugsmo santūrumas gavėnioje ypač pageidautinas.

Kaip matome, susilaikymas ir pasninkas gali būti taikomas ne tik maistui, bet ir triukšmingiems pasilinksminimams, apsipirkimui, televizijos žiūrėjimui, naudojimuisi internetu ir kitiems dalykams, prie kurių taip prisirišusi mūsų širdis…

 

Šventoji Dvasia mums padeda suprasti Kristaus prisikėlimo slėpinį.

 

2018 m. vasario 14 d.

Pelenė, trečiadienis, Šv. Mišios buvo aukojamos 10.30 val. ir 17.00 val. Tą dieną buvo ne tik barstomi ant galvų pelenai, bet 10.30 val. Šv. Mišiose buvo meldžiamasi  už mirusįjį. Buvo atnešta urna. Urna su pelenais priminė plg. Per.3,19:

 

                            ,,Atmink, žmogau, jog dulkė esi ir dulkėmis virsi“.

 

         Šiose Šv. Mišiose giesme padėjo šlovinti Sumos choras.

 

         Vakarinių Šv. Mišių išvakarėse, kaip ir kiekvieną trečiadienį, buvo einamas Kryžiaus kelias už parapijos mirusiuosius.

 

Akimirkos iš šios Šventės:

 

 

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt