MOTINOS DIENA

2024 m. gegužės 5 d., VI VELYKŲ SEKMADIENIS

 

PIRMĄJĮ  GEGUŽĖS  SEKMADIENĮ ŠVENČIAME

 

MOTINOS  DIENĄ

 

Kiekvienam iš mūsų iškyla motinos didybė, kaip artimiausio žmogus pasaulyje, suteikusio gyvybę ir gyvenimo pradmenis, kurioje susijungia kančia ir meilė, nerimas ir pasiaukojimas. Mūsų gi pareiga yra visa tai suvokti ir įvertinti. Tad pagarba motinystei yra pagarba žmonijai, pagarba Kūrėjui, pagarba ir sau patiems, nes visi esame motinų vaikai ir joms daug kuo skolingi.

 

ŠV. MIŠIOS AUKOJAMOS UŽ GYVĄSIAS IR MIRUSIAS MOTINAS

 

9.00 val. ir 10.30 val.

Po 9.00 val. Šv. Mišių ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Litanija  į Dievo Gailestingumą

Švč. M. Marijos litanija ir Šv. Bernardo malda.
Po litanijos giedama giesmė ,,Sveika Marija Motina Dievo“.

Melsime Dievo palaimos gyvoms ir mirusioms motinoms.                                                          Po Šv. Mišių laiminamos pamaldose dalyvaujančias motinas.

 

16.15 val. einamas Kryžiaus kelias.

16.45 val. litanija už mirusius…

17.00 val.

ŠV. MIŠIOS AUKOJAMOS UŽ MIRUSIAS MOTINAS 

 

Mielosios mamos, Motinos dieną su plačia šypsena priimkite savo namiškių sveikinimus bei gėles, ir jautrūs vieno buvusio sūnaus palaidūno – Šv. Augustino – žodžiai tebus jums dovana. Jis rašė: „Pirmiausia mano motinos nuopelnu laikau tai, kad gyvenu… Dieve, Tu ištiesei iš aukštybių savo ranką ir ištraukei mano sielą iš gilios tamsos, kai mano motina, ištikima Tavo tarnaitė, verkė dėl manęs Tavo akivaizdoje labiau, nei motinos apverkia savo mirusius vaikus. Tikėjimo ir dvasios, kurią gavo iš Tavęs, dėka ji matė mano mirtį, ir Tu išgirdai ją, Viešpatie, ir nepaniekinai jos ašarų, kurios liejosi į žemę visur, kur ji meldėsi: Tu išgirdai ją.“

 

Tad būkite sustiprintos tos mamos, kurioms dar tenka ašarotomis akimis lydėti savo paklydusių vaikų žingsnius… Viešpats tikrai girdi jūsų maldas ir priima jūsų aukas, kad jie vieną dieną savuoju pasikeitimu nustebintų jus. Iš tiesų mes greičiau sulauksime Jo pažado išsipildymo (Jn 16, 24), jei savo artimuosius bei kitus dažnai pavesime Motinos – mūsų sielų Rūpintojėlės – globai.         

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt