MOTINOS DIENA

MARIJA, MOTINA BRANGI, * palaiminta dangaus! * Kas mels Tave su viltimi, * gailestingumo gaus.
Maloninga ir skaisti, grožio nuostabaus, * pas save visus kvieti, Motina dangaus!
2 O Motina, užtarki mus! * Neleiski niekados, * kad nepaguostas būt žmogus, * kurio klausei maldos. – Maloninga ir skaisti…
3 Kaip gailestinga ir gera, * o Motin, melsk už mus, * kol vaiko širdimi Tave * pamils kiekviens žmogus. – Maloninga ir skaisti…
4 Ir žemė žino, ir dangus, * kokia galinga Tu, – * išklauso dieviškas Sūnus * maldavimus šventus. – Maloninga ir skaisti…
5 Išmelsk, Marija, prašom mes, * nors esam neverti, * kad Dievo meilė vis labiau * liepsnotų mūs širdy. – Maloninga ir skaisti…

PIRMĄJĮ GEGUŽĖS SEKMADIENĮ ŠVENČIAME 

MOTINOS  DIENĄ

2023 m. gegužės 7 d., V Velykų Sekmadienis.

Šv. Mišios aukojamos   9.00 ir 10.30 val.

Melsime Dievo palaimos gyvoms Motinoms, bei teikiamas palaiminimas.

Taip pat melsimės už mirusias Motinas.

 

Po 9.00 val. Šv. Mišių – ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Litanija  į Dievo Gailestingumą

Švč. M. Marijos litanija ir Šv. Bernardo malda.
Po litanijos giedama giesmė ,,Sveika Marija Motina Dievo“.

16.15 val. einamas Kryžiaus kelias.

17.00 val. – Šv. Mišios už mirusias Motinas.

Mielosios mamos, Motinos dieną su plačia šypsena priimkite savo namiškių sveikinimus bei gėles, ir jautrius vieno sūnaus palaidūno – Šv. Augustino – žodžius: „Pirmiausia mano motinos nuopelnu laikau tai, kad gyvenu… Dieve, Tu ištiesei iš aukštybių savo ranką ir ištraukei mano sielą iš gilios tamsos, kai mano motina, ištikima Tavo tarnaitė, verkė dėl manęs Tavo akivaizdoje labiau, nei motinos apverkia savo mirusius vaikus. Tikėjimo ir dvasios, kurią gavo iš Tavęs, dėka ji matė mano mirtį, ir Tu išgirdai ją, Viešpatie, ir nepaniekinai jos ašarų, kurios liejosi į žemę visur, kur ji meldėsi: Tu išgirdai ją.“

 

Tad būkite sustiprintos ir paguostos tos motinos, kurioms dar tenka ašarotomis akimis lydėti savo paklydusių vaikų žingsnius… Viešpats tikrai girdi jūsų maldas ir priima jūsų aukas, kad jie vieną dieną savuoju pasikeitimu nustebintų jus. Iš tiesų mes greičiau sulauksime Jo pažado išsipildymo (Jn 16, 24), jei savo artimuosius bei kitus dažnai pavesime Dangiškos Motinos Marijos globai.

 

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt