KURŠĖNŲ KANKINIAI – DIEVO TARNAI

Evangelisto Jono užrašytais Kristaus žodžiais:

  „Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti“ (Jn 15,13). 

MALONIAI  KVIEČIAME  

2021 m. spalio 13 d., trečiadienį,

17.00 val. į Šv. Mišias.

Šv. Mišias aukos Šiaulių vyskupas J. E. Eugenijus Bartulis.

DIEVO TARNŲ

VACLOVO DAMBRAUSKO IR ŪKININKO KAZIMIERO PIEŠKAUS BEATIFIKACIJOS PASKELBIMO PRADŽIA.

 

 2017 m. liepos 11-ąją popiežius Pranciškus pasirašė dokumentą Motu proprio „Maiorem hac dilectionem“ kuriuo, dalinai keisdamas lig šiol galiojusią palaimintųjų ir šventųjų skelbimo tvarką, greta įprastinių beatifikacijos ir kanonizacijos bylų pradėjimo motyvų, tai yra herojiškų dorybių ir kankinystės, įveda dar vieną –  „gyvybės paaukojimo“ motyvą.

Popiežiaus dokumentas pradedamas evangelisto Jono užrašytais Kristaus žodžiais: „Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti“ (Jn 15,13). Ypatingo dėmesio ir pagarbos verti tie krikščionys, kurie, sekdami Kristaus pavyzdžiu ir jo mokymu, laisva valia paaukojo savo gyvybę už kitus ir ištvėrė šiame pasiryžime, – rašo Pranciškus. Artimo meilės įkvėpta ir palaikoma herojiška gyvybės auka yra tikras, tobulas ir pavyzdingas Kristaus sekimas. Jis vertas tokio paties pripažinimo ir gėrėjimosi, kokį tikinčiųjų bendruomenės skiria tiems, kurie laisva valia praliejo kraują kaip kankiniai arba herojiškai liudijo krikščioniškas dorybes. Popiežiaus dokumento įvade taip pat pažymėta, kad palaimintųjų ir šventųjų skelbimo tvarkos pakeitimų klausimas buvo apsvarstytas Šventųjų skelbimo kongregacijos 2016 m. spalio 27 d. plenariniame posėdyje ir kad kongregacija siūlomiems pakeitimams pritarė.

Popiežiaus dokumentą sudaro septyni straipsniai. Pirmajame straipsnyje sakoma, kad „gyvybės auka“ yra naujai įvedamas beatifikacijos ir kanonizacijos bylų pradėjimo motyvas, atskiras nuo kankinystės ir dorybių herojiškumo. Antrajame straipsnyje nurodomi šiai naujai bylų rūšiai privalomi kriterijai: a) laisvas herojiškas gyvybės paaukojimas iš meilės artimui, žinant, kad greitai laukia neišvengiama mirtis; b) ryšys tarp gyvybės paaukojimo ir laukiančios mirties; c) gyvenimas pagal krikščioniškas dorybes iki gyvybės paaukojimo ir po pasiryžimo paaukoti gyvybę iki pat mirties; d) šventumo garsas ir ženklai po mirties; e) stebuklas po Dievo tarno mirties, įvykęs jam užtariant.

Toliau popiežiaus Pranciškaus Motu proprio nurodomi konkretūs pakeitimai, įvedami palaimintųjų ir šventųjų skelbimo tvarką apibrėžiančiuose dokumentuose – 1983 m. apaštališkojoje konstitucijoje „Divinus perfectionis Magister“ ir tais pačiais metais paskelbtose beatifikacijos ir kanonizacijos bylų pradėjimo normose, skirtose vietinių Bažnyčių ganytojams. (Vatikano radijas)

2017/07/11 

Šaltinis: http://lt.radiovaticana.va/news/2017/07/11/popie%C5%BEius_pranci%C5%A1kus_papild%C4%97_%C5%A1vent%C5%B3j%C5%B3_skelbimo_normas/1324461

 

 

 

A†A

 

     ,,Kaip nutinka, kad taip brutaliai nužudomi tokie romūs, nekalti ir beginkliai žmonės? Tai didžioji blogio mįslė, dėl kurio sužiaurėja žmogaus širdis. (…) Manau, kad žvelgiant tikėjimo akimis galima šiame siaube pastebėti trumpalaikį neapykantos ir konfliktų sukurto blogio dominavimą virš Dievo karalystės, taikos, teisingumo ir meilės viešpatavimo“, – sako Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kard. Angelo Amato.

      2017 m. spalio mėn., Lietuvos Katalikų Bažnyčios ir Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijos tikintieji, prašė Šiaulių vyskupo J. E. Eugenijaus Bartulio tarpininkauti, kad Šiaulių vyskupijoje (Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijoje) kankiniui kanauninkui Vaclovui Dambrauskui (*1978-10-04, įšventintas į kunigus     1910-06-20, nukankintas †1941-06-24) ir kartu nukankintam ūkininkui Kazimierui Pieškui                     (*1898 – †1941.06.24) beatifikacijos byla.

      Buvo surinkti ir kompetentingai įvertinti visi jų gyvenimo faktai, liudijantys šių kankinių šventumą, rūpestį parapijiečių išganymu, ištikimybę Dievui, Tėvynei ir žmogui. Pažymima, kad parapijos bendruomenė tuo klausimu išsakė savo norą surinkusi aštuonis šimtus dvylika (812) parašų ir 2018 m. sausio mėn, prašymas su parašais buvo perduotas Šiaulių vyskupui J. E Eugenijui Bartuliui.

      2020 m. birželio 9 d. Šventųjų skelbimo kongregacija dekretu Prot. N. 35011-1/19 davė leidimą pradėti Dievo tarnams dieceziniam kunigui Vaclovui Dambrauskui ir pasauliečiui katalikui Kazimierui Pieškui beatifikacijos arba kankinystės pripažinimo bylą.

       2020 m. rugsėjo 1 d.,  vadovaudamasi   Šiaulių vyskupo dekretu PD Nr. 033/20, Šiaulių vyskupui

  1. E. Eugenijui Bartuliui buvo pateiktas Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijos raštas Nr. 07 ,, DĖL KURŠĖNŲ DIEVO TARNŲ KANKINIŲ DIECEZINIO KUNIGO VACLOVO DAMBRAUSKO IR PASAULIEČIO KATALIKO KAZIMIERO PIEŠKAUS BEATIFIKACIJOS IR KANONIZACIJOS BYLOS PRADĖJIMO“.

 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000125852/prisikelimo-liudytojai-kursenu-parapijos-kankiniai-vaclovas-dambrauskas

 

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt