KRISTUS, VISATOS VALDOVAS

Broliai ir seserys, maldaukime Dievą, kuris yra pirma visos kūrinijos ir valdo visas regimąsias ir neregimąsias būtybes.
•    Melskime už šventąją Bažnyčią, Kūną, kurio galva yra Kristus, ir už visą žmoniją, kurios jis yra Karalius.
Išklausyk mus!

  • Melskime už mūsų šventąjį Tėvą, Dovydo Sūnaus vietininką naujajam Izraeliui. Išklausyk mus!
  • Tegu Kristus, visatos Valdovas, savo kryžiaus Krauju įtvirtina žemėje tikrąją taiką. Išklausyk mus!
  • Teprisimena Jėzus atgailaujančius nusidėjėlius; tepaliečia jis ir užkietėjusių nusidėjėlių širdis, kad visiems atvertų savo rojų. Išklausyk mus!
  • Maldaukime mūsų Karalių už visus kenčiančius siela ir kūnu; melskime už dalijančius gailestingumo vaisius. Išklausyk mus!
  • Tegu visi mūsų mirusieji broliai ir seserys dalyvauja mirusiųjų tarpe – Kristaus – šlovėje. Išklausyk mus!
  • Tegu Dievas, išvedęs mus iš tamsybių valdžios į savo Sūnaus karalystę, leidžia mums paveldėti šventųjų dalį šviesoje. Išklausyk mus!

Dieve, pasaulio Kūrėjau, tavo visagalė valia valdo amžių tėkmę; būk dėmesingas mūsų šauksmui ir suteik mūsų laikams taiką ir ramybę: tada mes nuolat džiaugsimės šlovindami tavo gailestingumą. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.

 

2022 m. lapkričio 20 d., XXXIV EILINIS SEKMADIENIS

IŠKILMĖS

KRISTUS, VISATOS VALDOVAS

KRISTUS KARALIUS

Švenčiama paskutinį liturginių metų sekmadienį (paskutinį sekmadienį prieš adventą).

 

1925 m. enciklika Quas primas popiežius Pijus XI, kaip atsaką į įsivyraujantį nacionalizmą ir sekuliarizmą, paskutinį spalio sekmadienį įvedė šventę Mūsų Viešpats Jėzus Kristus, Karalius. 1969 m. popiežius Paulius VI motu proprio Mysterii Paschalis šventę perkelė į paskutinį liturginių metų sekmadienį, pakeitė jos rangą į iškilmę ir pavadinimą į Mūsų Viešpats Jėzus Kristus, Visatos Valdovas.

Šv. Mišios aukojamos Sekmadienio tvarka:

9.00 val.  ir  10.30 val.

Įvykdžius įprastas sąlygas, suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris viešai kalba Žmonijos paaukojimo Jėzui Kristui Karaliui aktą „Mielasis Jėzau, žmonijos Atpirkėjau“ (EI, conc. 2).

 

MIELASIS JĖZAU, žmonijos Atpirkėjau, pažvelk į mus, nuolankiai suklaupusius prieš Tavo altorių (paveikslą). Mes Tavo esame ir norime tavo būti. Kad dar tvirčiau galėtume su Tavimi susijungti, šiandien visi ir kiekvienas pasiaukojame Švenčiausiajai Tavo Širdžiai.

 

Gerasis Jėzau! Daugelis Tavęs visiškai nepažįsta, daugelis, paniekinę Tavo įsakymus nuo Tavęs nusigręžė. Pasigailėk jų ir visus patrauk prie savo Švenčiausios Širdies. Būk, Viešpatie, Valdovas ne vien ištikimųjų, kurie niekada nuo Tavęs nepasitraukia, bet ir sūnų palaidūnų, kurie Tave paliko. Padėk jiems greitai sugrįžti į Tėvo namus, kad nežūtų dvasios skurde.

 

Būki Valdovas tų brolių, kurie yra nuo mūsų atsiskyrę dėl klaidų ar nesantaikos. Pašauk juos į tiesos pilnatvę ir tikėjimo vienybę, kad būtų viena kaimenė ir vienas ganytojas. Taip pat visus Tavęs dar nepažįstančius atvesk į savo tikinčiųjų šeimą.

 

Suteik, Viešpatie, savo Bažnyčiai tikrą klestėjimą, duok visoms tautoms taiką ir ramybę. Padaryk, kad visoje žemėje skambėtų vienas balsas: Garbė ir šlovė mūsų Išganytojo dieviškajai Širdžiai per amžius! Amen.

 

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt