KRISTUS, VISATOS VALDOVAS

Evangelija    Mt 25, 31–46

Jis atsisės savo garbės soste ir perskirs juos
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.
Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Kai ateis Žmogaus Sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste. Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės, ir jis perskirs juos, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. Avis jis pastatys dešinėje; ožius – kairėje.
Ir tars karalius, stovintiems dešinėje: ‘Ateikite, mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę! Nes aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte, buvau keleivis, ir mane priglaudėte, buvau nuogas – mane aprengėte, ligonis – mane aplankėte, kalinys – atėjote pas mane’. Tuomet teisieji klaus: ‘Viešpatie, kada gi mes tave matėme alkaną ir pavalgydinome, trokštantį ir pagirdėme? Kada gi mes matėme tave keliaujantį ir priglaudėme ar nuogą ir aprengėme? Kada gi matėme tave sergantį ar kalinį ir aplankėme?’ Ir atsakys jiems karalius: ‘Iš tiesų sakau jums: kiek kartų tai padarėte vienam iš mažiausiųjų mano brolių, man padarėte’.
Paskui prabils į stovinčius kairėje: ‘Eikite šalin nuo manęs, prakeiktieji, į amžinąją ugnį, kuri prirengta velniui ir jo angelams! Nes aš buvau išalkęs, ir jūs manęs nepavalgydinote, buvau ištroškęs, ir manęs nepagirdėte, buvau keleivis, ir manęs nepriglaudėte, nuogas – neaprengėte, ligonis ir kalinys – ir jūs manęs neaplankėte’. Tuomet jie atsakys: ‘Viešpatie, kada gi mes tave matėme alkaną, ar ištroškusį, ar keleivį, ar nuogą, ar ligonį, ar kalinį ir tau nepatarnavome?’ Tuomet jis pasakys jiems: ‘Iš tiesų sakau jums: kiek kartų taip nepadarėte vienam iš šitų mažiausiųjų, nė man nepadarėte’. Ir eis šitie į amžinąjį kentėjimą, o teisieji į amžinąjį gyvenimą“.

 

2023 m. lapkričio 26 d., XXXIV EILINIS SEKMADIENIS

IŠKILMĖ

KRISTUS, VISATOS VALDOVAS

KRISTUS KARALIUS

Šv. Mišios aukojamos Sekmadienio tvarka:

9.00 val.  ir  10.30 val.

 

 

VIEŠPATIE KARALIAU, VISOS ŽEMĖS DIEVE, SUTEIKI MUMS RAMYBĘ

O KARUS ATITOLINK, KAD ŽINOTŲ TAVO ŽMONĖS, JOG TU ESI DIEVAS VALDOVAS.

 

1925 m. enciklika Quas primas popiežius Pijus XI, kaip atsaką į įsivyraujantį nacionalizmą ir sekuliarizmą, paskutinį spalio Sekmadienį įvedė šventę Mūsų Viešpats Jėzus Kristus, Karalius.

1969 m. popiežius Paulius VI motu proprio Mysterii Paschalis šventę perkelė į paskutinį liturginių metų Sekmadienį, pakeitė jos rangą į iškilmę ir pavadinimą į Mūsų Viešpats Jėzus Kristus, Visatos Valdovas.

 

Įvykdžius įprastas sąlygas, suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris viešai kalba Žmonijos paaukojimo Jėzui Kristui Karaliui aktą „Mielasis Jėzau, žmonijos Atpirkėjau“ (EI, conc. 2).

Šią dieną baigiame liturginius metus ir pagal seną tradiciją visų Šv. Mišių rinkliava yra skiriama KUNIGŲ SEMINARIJOS IŠLAIKYMUI.

Dėkojame visiems, kurie malda ir auka prisidedate prie kunigų seminarijos išlaikymo.

 

Šiandien PASAULIO JAUNIMO DIENA.

Malda 

Dieve, apstus gailestingumo,
paskyręs popiežių Joną Paulių II
Pasaulio jaunimo dienų įkūrėju,
duok, kad pamokyti didžio Bažnyčios ganytojo
galėtume drąsiai atverti savo širdis
Kristaus, vienintelio pasaulio Gelbėtojo, išganingajai malonei,
kuris gyvena ir viešpatauja per amžius.
Amen.

Gruodžio 2 d. Šiaulių vyskupijos jaunimo centras kviečia jaunimą į Šiaulių vyskupijos jaunimo dieną.  Žiūrėti: https://siauliuvyskupija.lt/44749-2/

 

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt