KRISTAUS PAAUKOJIMAS GRABNYČIOS

KRISTAUS  PAAUKOJIMAS

 GRABNYČIOS

 

Viešpaties Paaukojimo šventė, graikų vadinta Hypapante, nes keturiasdešimtą dieną po gimimo Jėzus buvo Juozapo  ir Marijos  nuneštas  į šventyklą, vykdant Mozės Įstatymą.  Tikinti ir džiūgaujanti tauta pasitinka Išganytoją – ,,šviesą pagonims apšviesti ir Izraelio tautos garbę“.

 

Vasario 2 d., Bažnyčia švenčia Kristaus paaukojimo šventę. Jau du dešimtmečius kasmet vasario 2-ąją švenčiama ir Dievui pašvęstojo gyvenimo diena, meldžiamasi už vyrus ir moteris, davusius klusnumo, neturto ir skaistumo įžadus, pasirinkusius įvairias kontempliatyvaus ir apaštališkojo gyvenimo formas.

Vienuolinis gyvenimas Bažnyčioje žinomas nuo pat pirmųjų amžių. Žinome, kad ir prieš krikščionybės pradžią, Šventojoje Žemėje gyveno atsiskyrėlių bendruomenės, atsidėjusios asketiškam gyvenimui, maldai ir Šv. Rašto studijoms. Taip pat ir Kristus, prieš pat savo viešos veiklos pradžią, keturiasdešimčiai dienų buvo pasitraukęs į dykumą melstis ir pasninkauti. Krikščionybės pradžioje pirmieji vienuoliai buvo atsiskyrėliai asketai. Vėliau vienuolystė įgavo labiau sunormintas formas. Dar vėliau, greta asketinių kontempliatyvių vienuolijų, atsirado naujos, Kristaus sekimo ir evangelinių klusnumo, neturto ir skaistumo dorybių vykdymą derinančios su krikščioniška socialine, karitatyvine ir švietėjiška veikla.

Kasmetinė Dievui pašvęstojo gyvenimo dieną į Bažnyčios minėjimų kalendorių įtraukta palyginti neseniai. Pirmoji pasaulinė vienuolių diena buvo minėta 1997 m. Šis kasmetinis minėjimas yra 1994 m. Vatikane vykusios vyskupų sinodo asamblėjos, skirtos pašvęstajam gyvenimui, rezultatas. Maždaug po dvejų metų nuo Sinodo uždarymo, 1996-aisiais, popiežius Jonas Paulius II paskelbė apaštališkąjį paraginimą „Vita Consecrata“ apie pašvęstąjį gyvenimą ir jo misiją Bažnyčioje ir pasaulyje. Tų pačių metų pabaigoje Popiežius pranešė apie įvedamą Dievui pašvęsto gyvenimo dienos minėjimą ir nurodė, kad ši diena būtų kasmet minima vasario 2-ąją, kai Bažnyčia švenčia Kristaus paaukojimo šventę.

 

 

Vasario 2 d. (Penktadienį) Šv. Mišios aukojamos  10.30 val.

 

Prieš Šv. Mišias šventinamos žvakės ir daroma procesija.

Pašvęstojo gyvenimo diena, meldžiamės už vienuolius, vienuoles ir naujus

pašaukimus į vienuolijas.

 

Akimirkos  iš  2017 m.  Grabnyčių šventės:

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt