KRISTAUS APSIREIŠKIMAS (TRYS KARALIAI)

Evangelija     Mt 2, 1–12

Atvykome iš Rytų šalies pagarbinti karaliaus
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.
Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš Rytų šalies ir klausinėjo: „Kur yra gimusis Žydų karalius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti“. Tai išgirdęs, karalius Erodas apstulbo, o su juo ir visa Jeruzalė. Jis susikvietė visus tautos aukštuosius kunigus bei Rašto aiškintojus ir teiravosi, kur turėjęs gimti Mesijas. Tie jam atsakė: „Judėjos Betliejuje, nes pranašas yra parašęs: ‘Ir tu, Judo žemės Betliejau, anaiptol nesi menkiausias tarp garsiųjų Judo miestų, nes iš tavęs išeis valdovas, kuris ganys mano tautą – Izraelį’“. Tuomet Erodas, slapčia pasikvietęs išminčius, smulkiai juos išklausinėjo apie žvaigždės pasirodymo metą ir, siųsdamas į Betliejų, tarė: „Keliaukite ir viską sužinokite apie kūdikį. Radę praneškite man, kad ir aš nuvykęs jį pagarbinčiau“. Išklausę karaliaus, išminčiai leidosi kelionėn.
Ir štai žvaigždė, kurią jie buvo matę užtekant, traukė pirma, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo kūdikis. Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugėsi. Įžengę į namus, pamatė kūdikį su motina Marija ir, parpuolę ant ­žemės, jį pagarbino. Paskui jie atidarė savo brangenybių dėžutes ir davė jam dovanų: aukso, smilkalų ir miros. Sapne įspėti nebegrįžti pas Erodą, jie kitu keliu pasuko į savo kraštą.

KRISTAUS APSIREIŠKIMAS

TRYS KARALIAI, iškilmė

 

2023 m. sausio 6 d., penktadienis

Šv. Mišios aukojamos 10.00 val.

Laiminama kreida ir smilkalai.

 

Sausio 6 – ąją laiminama kreida.  Su palaiminta kreida užrašoma ant savo namų durų  Trijų Karalių simbolius: †K†M†B. Prie vardų rašomas ne pliusas, o kryželis, kuris pabrėžia išminčių šventumą. Dažnai nurodoma  ir metus, taip tarsi atnaujindami apsisprendimą viešai skelbti savo tikėjimą.
 „Christus Mansionem Benedicat”  –  „Tegul Kristus laimina šiuos namus”.

Sausio 6 – ąją bažnyčios liturgijoje švenčiame Trijų Karalių šventę. Kaip pripažinimo ir pagarbinimo ženklas Šventajai Šeimynai Trys Karaliai Kasparas, Merkelis ir Baltazaras  atnešė aukso, smilkalų ir miros. Auksas skirtas Jėzui, kaip Karaliui, mira – kaip mirtingam žmogui, o smilkalai – Jo dieviškumo pripažinimo ženklas.

 

***

Visada ir visur, Viešpatie, dangaus šviesa mums tešviečia, kad tyru protu suvoktume ir kilniais jausmais priimtume paslaptį, kurioje leidi mums dalyvauti.

 

Iškilmingas palaiminimas

Dievas, pašaukęs jus iš tamsybių į savo nuostabią šviesą, tesuteikia jums savo palaimą ir testiprina jūsų širdyse tikėjimą, viltį ir meilę.
Amen.
Tepadeda jums ryžtingai sekti Kristumi, kuris šiandien pasauliui yra apsireiškęs kaip tamsoje spindinti šviesa, idant ir jūs šviestumėte savo broliams.
Amen.
Pabaigusius šios žemės kelionę tepasišaukia jus per tikrąją šviesą – Viešpatį Kristų, kurio ieškojo ir džiūgavo radę žvaigždės vedami išminčiai.
Amen.
Tepalaimina jus visagalis Dievas – Tėvas, ir Sūnus, † ir Šventoji Dvasia.
Amen.

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt