GEGUŽĖ – ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS MĖNUO

MALDA  Į  DIEVO  MOTINĄ

 

Švenčiausioji Marija, didi Užtarėja, Tavo motiniška meilė priglaudžia visas sielas, atpirktas Tavo Sūnaus Jėzaus Krauju. Liūdesio prisipildo mūsų širdys, kai pagalvojame apie savo mirtį. Tačiau mes visiškai pasitikime Tavo užtarimu ir einame pas Tave, kilnioji Karaliene! Mirtis nutraukia žemiškus ryšius, bet ji neužgesina meilės, kuri mus vienija su visais, gyvenusiais mūsų tikėjime. Marija, daugybė vėlių skaistykloje nekantriai laukia, kad joms padėtume savo malda ir nuopelningais darbais. Dėl Jėzaus Kristaus meilės jų vardu mes keliame savo akis ir širdis į Tave, meilingoji visų tikinčiųjų Motina. Duok, kad mūsų maldos būtų išklausytos. Savo motinišku užtarimu suteik joms galią paliesti mūsų Išganytojo Jėzaus Širdį. Tavo nepasiekiamai didis šventumas tegu stoja mūsų menkumo vieton, Tavo meilė tepakeičia mūsų šaltumą, Tavo jėga – mūsų silpnumą. Dangaus Karaliene, duok, kad greit išsipildytų mirusiųjų vėlių karščiausias troškimas pasiekti palaimingąjį Dievo regėjimą. Geroji Motina, mes ypatingai prašome už vėles mūsų tėvų, močiučių, už kunigų, visų, kurie Tavo garbinimą skatino, tų, kurie kitiems gera darė ir juos užjautė, galiausiai už vėles tų, kurie visų užmiršti. Duok, kad vieną dieną mes visi kartu pasiektume dangų ir galėtume Tavo palaimingoje akivaizdoje kartu su šventaisiais džiaugtis, jog turime Dievą. Tuomet be galo Tau dėkosime, geroji Motina, nuolatine Guodėja, už visas Tavo suteiktas malones. Amen.

 

Gegužės mėnuo skiriamas mūsų dangiškai motinai

 Švč. Mergelei Marijai.

 

Marijos garbei amžių bėgyje buvo paskirta ne vien atskiros dienos-šventės, ne vien tik savaitės diena — šeštadienis, bet ir visas ištisas gegužės mėnuo. Bažnyčia šį gražiausią pavasario mėnesį parinko ypatingam Marijos garbinimui ne atsitiktinai. Tas metų laikas, kai gamta atbunda ir pasipuošia gražiausiais žiedais, negalėjo likti nepašvęstas tai, kurią Bažnyčios liturgija vadina Jeriko rože, Libano kedru, kvapiu cinamono ir balsamo medeliu. Kadangi gamta išsiskleidžia visu savo grožiu ypačiai gegužės mėnesį, tad jis ir yra paskirtas Mistinei Rožei pagarbinti. Kasdieninės šio mėnesio pamaldos Marijos garbei yra vadinamos gegužinėmis pamaldomis. Gegužės mėnesį Bažnyčia kviečia savo vaikus rinktis į Marijos šventoves, prie jos paveikslų ir nešti dvasines maldų puokštes, prigimties ir malonės žiedus Nekalčiausiajai ir skaisčiausiajai Mergelei Marijai. 

 

Tiesa, šis pamaldumas nėra grynai liturginis: jis priklauso prie taip vadinamų pridedamųjų pamaldų, atliekamas kiekvieno krašto kalba. Tačiau, jis būdamas visuotinis, įvestas visoje Bažnyčioje ir sudarąs dalį bažnytinių pamaldų, vadovaujamas bažnyčiose kunigo, savo pobūdžiu priartėja prie liturginių pamaldų.

 

Maloniai kviečiame parapijiečius dalyvauti

GEGUŽINĖSE  PAMALDOSE

 

2022 m. gegužės 1 – 31 d.

Švč. Mergelės Marijos garbei

kurios mūsų šventovėje vyksta:                     

 

Pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais

po 10.00 val. Šv. Mišių;

Trečiadieniais  16. 40 val.;

Šeštadieniais 10.00 val.;

Sekmadieniais po 9.00 val. Šv. Mišių:

 

 ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Litanija  į Dievo Gailestingumą,

Švč. M. Marijos litanija ir Šv. Bernardo malda.
Po litanijos giedama giesmė ,,Sveika Marija Motina Dievo“.

2021 m. Gegužinių pamaldų akimirkos….

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt