GARBINGŲ JUBILIEJŲ PAMINĖJIMAS

Viešpatie,

Bažnyčios globėjo Šv. Jono Krikštytojo užtarimu padėk, kad Tavo garbei ir žmonių gerovei šioje bažnyčioje tebūna šlovinamas Dievas, o tikintieji tešvenčia savo krikščionišką gyvenimą. Amen.

Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo  parapijos  bažnyčia 2023 m. rugsėjo 17 d., Sekmadienį, paminėjo du svarbius Jubiliejus, tai parapijos įkūrimo 500-tų metų  sukaktį  (1523 – 2023) ir bažnyčiai 90 metų nuo jos  pastatymo.      Tą Sekmadienį buvo aukojamos Šv. Mišios 9.00 val. ir iškilmingos Šv. Mišios 10.30 val.

Į iškilmingas Šv. Mišias švęsti Jubiliejų prisirinko beveik pilna bažnyčia parapijiečių ir svečių. Į šias iškilmes atvyko Šiaulių vyskupijos J. E. vyskupas Eugenijus Bartulis, kurį pasitiko parapijos klebonas mons. Vytautas Kadys su kunigais – svečiais iš kitų parapijų, tai  Gargždų Šv. arkangelo Mykolo klebonas-kun. dek. Jonas Paulauskas (Kuršėnų parapijoje tarnavęs vikaru), Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas-kun. dek. Remigijus Jurevičius (kilęs iš Kuršėnų), Šakynos Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas – kun. Stanislovas Žukauskis, brolis Mykolas iš Paulių kapucinų vienuolyno (aplankantis mūsų bažnyčią jau trečią kartą) ir buriu jaunimo bei parapijiečiais.

Iškilmingas Šv. Mišias aukojo vyskupas J. E. Eugenijus Bartulis su kurijos kancleriu Rimantu Žaromskiu bei kunigais – svečiais. Vyskupas meldėsi už bažnyčios  statytojus, rėmėjus, talkininkus, taip pat ir už parapijiečius, kurie šią bažnyčią lanko, išlaiko, meldžiasi ir pripildo gyvybės.  J. E. vyskupas pasakė gražų ir prasmingą pamokslą ir padėkojo visiems susirinkusiems parapijiečiams…  Šv. Mišių pabaigoje, vyskupas J. E. Eugenijus Bartulis pasveikino su garbingais Jubiliejais ir padėkojo parapijos klebonui už atnaujintą  bei  išpuoštą bažnyčią. Šv. Mišių pabaigoje J. E. vyskupas  suteikė iškilmingą palaiminimą.       

Po Šv. Mišių J. E. vyskupas Eugenijus Bartulis pašventino Jubiliejinę lentą skirtą šiam Jubiliejui  (jubiliejinė lenta pritvirtinta prie kolonos kur yra Šv. Mykolo altorius, nes kaip tik per Šv. Mykolo iškilmes 1933 m. rugsėjo 29 d. buvo konsekruota šį didinga šventovė.).

Toliau vyko padėkos bei sveikinimų ceremonija.  Parapijos klebonas padėkojo Šiaulių vyskupijos J. E. vyskupui Eugenijui Bartuliui, Kurijos kancleriui bei kunigams už aukojamas Šv. Mišias, padėkojo už gražų giedojimą pirmiausia parapijos chorui bei kartu prisijungusiems  Kuršėnų  mišraus choro ,,VENTUS“  dalyviams, geradariams bei pasiaukojantiems parapijiečiams.  Taip pat dėkoju parapijos tikybos mokytojams Rimai Kareivienei, Remigijui Čepui ir kitiems mokytojams už Kristaus Evangelijos sklaidą vaikų ir jaunimo širdyse bei gausų dalyvavimą šioje šventėje.  Buvo įteikti Šiaulių vyskupijos J. E.  vyskupo Eugenijaus Bartulio padėkos ir Popiežiaus Pranciškaus palaiminimai.

Pasveikinti su garbingų Jubiliejumi, atvyko buvęs Šiaulių raj. savivaldybės meras Alfredas Januška kartu su žmona, kaip nuo Kuršėnų parapijiečių bendruomenės, padėkojo  J. E. vyskupui  už dalyvavimą bei Šv. Mišių aukojimą mūsų parapijoje ir įteikė Jam gražią gėlių puokštę. Taip pat mūsų Jubiliejinėje šventėje dalyvavo Seimo narė Rima Baškienė, kuri padėkojus  už iškilmingas aukojamas Šv. Mišias, padovanojo parapijos klebonui gražų paveikslą. Iškilmingose Šv. Mišiose dalyvavo Šiaulių raj. savivaldybės meras Česlovas Greičius, kuris taip pat pasveikino parapijos kleboną su gražiomis sukaktimis įteikdamas puokštę gėlių… Su kvapnia ir šviežia duonele pasveikinti J. E. vyskupą ir parapijos kleboną atvyko ūkininkai Ilona ir Petras  Baristos iš UAB ,,KALNAS“  (Baristų duona). Sveikino taip pat iš Šiaulių raj. savivaldybės atstovai, Šiaulių ,,ROTARY“ klubo atstovai Alfredas Januška ir Darius Jokubauskas  bei bažnyčios maldininkai.

 

Šiose iškilmėse dalyvavo operos solistai Liudas Mikalauskas kartu su Egidijumi Bavikinu.

Į šį koncertą įsijungė ne tik parapijos choras, parapijiečiai, bet ir mūsų vyskupijos J. E. vyskupas Eugenijus Bartulis…

 

Buvo tikrai džiugu ir malonu…  J. E. vyskupas padėkojo Jiems už gražias dainas, už šiltą bendravimą, o parapijos klebonas taip pat  padėkojęs solistams įteikė po puokštę rožių ir pakvietė visus susiburti pabendravimui bažnyčios šventoriuje prie šventiškos košės, kuri  buvo išvirta dėka parapijiečių  Alekso ir Virginijos  Abromavičių, Audriaus  ir Sidonos Špakauskų šeimų paaukotų maisto produktų, o šią skanią košę su aromatinga vaisine arbata padėjo išvirti Šiaulių pasienio apygardos pasieniečiai. Dėkojame mūsų pagrindiniams šios šventės rėmėjams.

Žiūrėti:…  https://www.facebook.com/Kursenuparapija

 

 

Dėkodamas visiems už susibūrimą gražioje parapijos Jubiliejaus šventėje, linkiu gausių Dievo malonių Šiaulių vyskupijos J. E. vyskupui Eugenijui Bartuliui, Kurijos kancleriui Rimantui Žaromskiui, visiems kunigams, svečiams, parapijiečiams bei visiems, kurie prisidėjo prie šios sukakties paminėjimo.

 

Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijos

Klebonas mons. Vytautas Kadys

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt