DIDŽIOJI SAVAITĖ

Šv. Velykos – tai mūsų Viešpaties Jėzaus kančia, mirtis ir prisikėlimas. Todėl Šv. Velykų švenčiamos nuo Didžiojo Ketvirtadienio iki Sekmadienio ryto. Taip pat  Šv. Velykų įvykį švenčiame kiekvienose Šv. Mišiose, kurios yra šio Didžiojo Tridienio – Šv. Velykų atkartojimas. Velykiniame šventime tikintieji kviečiami apmąstyti Jėzaus įvykį, suprasti, priimti Jo kančią ir mirtį, ir kartu triumfuojamai, džiaugsmingai švęsti Prisikėlimą. Juk Kristaus įvykis,  Šv. Velykų slėpinys, yra mūsų tikėjimo, mūsų buvimo krikščionimis versmė, esmė ir pagrindas, kurį verta priimti, švęsti atvira širdimi.

 

 

 

DIDŽIOSIOS  SAVAITĖS

PAMALDŲ  TVARKA

Balandžio 11 d.  –  DIDYSIS  PIRMADIENIS
Šv. Mišios aukojamos  10.00 val.
 Balandžio 12 d.  –  DIDYSIS  ANTRADIENIS
Šv. Mišios aukojamos  10.00 val.
   Balandžio 13 d.  –  DIDYSIS  TREČIADIENIS
Šv. Mišios aukojamos  17.00 val.

DIDYSIS  VELYKINIS  TRIDIENIS

 

,,Kristus atpirko žmones ir tobulai pagarbino Dievą labiausiai savo Velykine paslaptimi, mirtimi sunaikindamas mūsų mirtį ir prisikėlimu grąžindamas mums gyvenimą. Todėl Velykinis Kristaus Kančios ir Prisikėlimo tridienis yra visų liturginių metų vainikas. Kas yra sekmadienis savaitėje, tas Velykų iškilmė liturginiuose metuose. Velykinis Viešpaties Kančios ir Prisikėlimo tridienis prasideda vakarinėmis Didžiojo ketvirtadienio Šv. Mišiomis ir baigiasi Velykų sekmadienio Vakarine. Jo centras – Velyknaktis. Didįjį penktadienį ir, jei įprasta, Didįjį šeštadienį iki Velyknakčio pamaldų visur laikomasi šventojo prieš Velykinio pasninko. Velykų vigilija (Velyknaktis) – ta šventa naktis, kurią Viešpats Prisikėlė, – yra ,,visų šventųjų vigilijų motina“. Joje Bažnyčia budėdama laukia Kristaus Prisikėlimo ir sakramentiniu būdu jį jau švenčia.

Balandžio 14 d.  –  DIDYSIS  KETVIRTADIENIS

11.00 val.

Šiaulių Vyskupas  J. E. Eugenijus Bartulis su Šiaulių vyskupijos kunigais

Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje aukos Krizmos  Šv. Mišias,

kurių  metų  pašventinami Ligonių,  Katechumenų  ir Krizmos aliejai.

Kunigai paminės kunigystės įsteigimo dieną.

Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje 

PASKUTINĖS VAKARIENĖS

ŠV. MIŠIOS

aukojamos  17.00 val.

 

Po Paskutinės Vakarienės  Šv. Mišių Švč. Sakramentas nešamas į garbinimo altorių, prie kurio vyksta Švč. Sakramento adoracija. Kadaise vyravo požiūris, jog Švč. Sakramentas – Jėzus,  uždaromas į tabernakulį –

į ,,kalėjimą“.

 

Balandžio 15 d.  –  DIDYSIS  PENKTADIENIS

 KRISTAUS  KANČIOS  PAMALDOS   17.00 val.

 

Šią dieną prisimenama Kristaus Kančia ir Mirtis ant kryžiaus.

Katalikai  yra  įpareigoti  laikytis  sauso  pasninko  ir  visiškos  rimties.

Šią dieną  neaukojamos  Šv. Mišios, tačiau atliekamos Kristaus  Kančios  pamaldos. Kunigas puola kniūbsčias ir gulasi kryžiumi prieš altorių, melsdamas Dievą atleidimo savo bendruomenei ir visam  pasauliui, atsiprašydamas  už  visų  nuodėmes. Dalyvaujantys  pamaldose  tuo  metu  atsiklaupia ir jungiasi su kunigu savo malda ir atgaila už asmeninės, šeimos  ir visuomenės nuodėmes. Po pamaldų einamas Kryžiaus kelias. Po Kryžiaus kelio priklaupimu ir pabučiavimu pagarbinamas kryžius. Kryžiaus pagarbinimu įprastinėmis sąlygomis pelnomi visuotiniai atlaidai.

Visame pasaulyje daroma rinkliava Šventosios Žemės bažnyčioms išlaikyti.

 

Balandžio 16 d.  –  DIDYSIS  ŠEŠTADIENIS

 

8.00  –  17.00 val.

Maldos budėjimas prie Kristaus kapo, apmąstant Jo kančią ir mirtį.

VELYKNAKČIO LITURGIJA PRASIDĖS  17.00 val.

 

Šventinama ugnis, vanduo, atnaujinami Krikšto įžadai.

Krikšto pažadų atnaujinimui atsineškime žvakes.

Šventintą vandenį bus galima pasiimti tik pasibaigus pamaldoms.

Šią dieną už Krikšto įžadų atnaujinimą įprastinėmis sąlygomis

pelnomi visuotiniai atlaidai.

Yra senas paprotys šventinti Velykinio stalo valgius.

Mūsų bažnyčioje Velykiniai  valgiai  šventinami po  Velyknakčio Šv. Mišių.

Šv. Velykų dienoje – po Prisikėlimo  Šv. Mišių.

 

Sveiki sulaukę Šv. Velykų!

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt