ATEIK PAS MANE IR AŠ TAVE ATGAIVINSIU!

 

ATEIK PAS MANE  IR AŠ TAVE ATGAIVINSIU!

(plg. Mt 11,28)

(Giesmė „Būk ramus„)

 

Anuo metu Jėzus bylojo:
„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu! Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs ‘rasite savo sieloms atgaivą’. Mano jungas švelnus, mano našta lengva“.

„Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs“. Koks yra tas Jėzaus jungas? Jungas yra medinis skersinis, uždėtas ant dviejų gyvulių sprandų, laikantis juos kartu ir padedantis jiems sutelkti jėgas, traukiant krovinį. Kur Jėzus šiame vaizdinyje? Ar Jis eina mūsų priešakyje? Už mūsų?

Ar sėdi vežime, kurį mes traukiame? Ne. Jis greta mūsų traukia kartu. Kitaip tariant, Jėzus siūlo atsisakyti pasitikėjimo savimi ir suvienyti Jo jėgas su savo jėgomis. Jis siūlo savo galias, kad mes viską galėtume daryti per Jį ir su Juo. Jėzus yra visų malonių ir jėgų šaltinis. Jis žino, ko mums reikia, ir pasirūpina tuo. Jėzus jaučia mūsų žaizdas, seka kiekvieną mūsų žingsnį, siūlo savo paguodą ir pagalbą. Koks džiaugsmas būti šalia Jėzaus, turėti Jį kaip mūsų gyvenimo bendradarbį!

„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti; aš jus atgaivinsiu“. Koks nuostabus kvietimas! Atsiliepkime į tą kvietimą. Praleiskime minutę tyloje, surinkime savo vargus ir problemas savo vaizduotėje, prisiartinkime prie Jėzaus su visais savo vargais. Sakykime Jam: „Viešpatie, Tu kvietei mane ateiti. Aš išgirdau Tavo kvietimą ir ateinu. Dėkoju Tau, Jėzau, kad mane myli, nori paguosti ir palengvinti visas mano naštas. Palieku jas prie Tavo kojų, prie Tavo kryžiaus. Tikiu ir pasitikiu Tavo pažadais.  Dėkoju Tau, Viešpatie Jėzau“!

 

BIRŽELIS  –  ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES MĖNUO

,,Sutverk širdį man tyrą, o Dieve, ir atnaujink manyje ištikimą dvasią “.

Birželio mėnuo skiriamas pagerbti Švč. Jėzaus Širdį.

 Šį mėnesį birželio 23 d., penktadienį po Devintinių, minima Švč. Jėzaus Širdies iškilmė, taip pat kasdien atliekamos šiam tikslui skirtos pamaldos. Giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija (LM, 255) (Žiūrėti skaitoma…), kalbamas Žmonijos pasiaukojimo aktas (LM, 258) ir giedama ,,Jėzaus Širdie Švenčiausia” (LM, 588).

„Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs,

nes aš romus ir nuolankios širdies“. (Mt 11, 28 – 30)

 

Pamaldų laikas mūsų bažnyčioje:

pirmadieniais – šeštadieniais 17.45 val., o sekmadieniais 10.10 val. prieš Sumos Šv. Mišias.

Švč. Jėzaus Širdies litanija (Žiūrėti skaitoma…)

 

 

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Atliepas po kiekvieno kreipinio:

pasigailėk mūsų!
Tėve, dangaus Dieve,
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,
Šventoji Dvasia, Dieve,
Šventoji Trejybe, vienas Dieve,
Jėzaus Širdie, Sūnaus amžinojo Tėvo,
Jėzaus Širdie, Mergelėje Motinoje Šventosios
Dvasios sutvertoji,
Jėzaus Širdie, su Dievo žodžiu esmingai sujungtoji,
Jėzaus Širdie, begalinės didybės,
Jėzaus Širdie, šventoji Dievo bažnyčia,
Jėzaus Širdie, Aukščiausiojo padangte,
Jėzaus Širdie, Dievo namai ir dangaus vartai,
Jėzaus Širdie, liepsnojantis meilės židiny,
Jėzaus Širdie, teisingumo ir meilės buveine,
Jėzaus Širdie, gerumo ir meilės pilnoji,
Jėzaus Širdie, visų dorybių gelme,
Jėzaus Širdie, visokios pagarbos vertoji,
Jėzaus Širdie, visų širdžių valdove,
Jėzaus Širdie, išminties ir žinojimo lobyne,
Jėzaus Širdie, dievybės pilnatve,
Jėzaus Širdie, Tėvo mylimiausioji,
Jėzaus Širdie, visiems malonių teikiančioji,
Jėzaus Širdie, visos žmonijos išsiilgtoji,
Jėzaus Širdie, kantrioji ir gailestingoji,
Jėzaus Širdie, dosni Tavęs besišaukiantiems,
Jėzaus Širdie, gyvybės ir šventumo šaltini,
Jėzaus Širdie, permaldavime už mūsų nuodėmes,
Jėzaus Širdie, baisiai išniekintoji,
Jėzaus Širdie, mūsų nedorybių įskaudintoji,
Jėzaus Širdie, ligi mirties paklusnioji,
Jėzaus Širdie, ietimi pervertoji,
Jėzaus Širdie, paguodos šaltini,
Jėzaus Širdie, mūsų gyvenime ir prisikėlime,
Jėzaus Širdie, taikos ir ramybės davėja,
Jėzaus Širdie, nuodėmių auka,
Jėzaus Širdie, Tavimi pasitikinčiųjų išganyme,
Jėzaus Širdie, mirštančiųjų viltie,
Jėzaus Širdie, visų šventųjų džiaugsme,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi,
padaryk mūsų širdį panašią į savo Širdį!

Melskimės.
Visagali amžinasis Dieve, pažvelk į savo mylimojo Sūnaus Širdį ir į tai, kaip ji Tave pagarbino bei kuo Tau už nusidėjėlius atsilygino. Mūsų prašomas pasigailėti, maloniai mums atleisk vardan savo Sūnaus Jėzaus Kristaus, kuris su Tavimi gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.

 

Žmonijos pasiaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai

aktas

 

Mielasis Jėzau, žmonijos Atpirkėjau, pažvelk į mus, nuolankiai suklaupusius prieš Tavo altorių. Mes Tavo esame ir norime Tavo būti. Kad dar tvirčiau galėtume su Tavimi susijungti, šiandien visi ir kiekvienas pasiaukojame Švenčiausiajai Tavo Širdžiai.

Gerasis Jėzau! Daugelis Tavęs visiškai nepažįsta; daugelis, paniekinę Tavo įsakymus, nuo Tavęs nusigręžė. Pasigailėk jų ir visus patrauk prie savo Švenčiausios Širdies. Būk, Viešpatie, Valdovas ne vien ištikimųjų, kurie niekada nuo Tavęs nepasitraukia, bet ir sūnų palaidūnų, kurie Tave paliko. Padėki jiems greitai sugrįžti į Tėvo namus, kad nežūtų dvasios skurde.

Būki Valdovas tų brolių, kurie yra nuo mūsų atsiskyrę dėl klaidų ar nesantaikos. Pašauk juos į tiesos pilnatvę ir tikėjimo vienybę, kad būtų viena kaimenė ir vienas ganytojas. Taip pat visus Tavęs dar nepažįstančius atvesk į savo tikinčiųjų šeimą.

Suteik, Viešpatie, savo Bažnyčiai tikrą klestėjimą, duok visoms tautoms taiką ir ramybę. Padaryk, kad visoje žemėje skambėtų vienas balsas: „Garbė ir šlovė mūsų Išganytojo dieviškajai Širdžiai per amžius!“ Amen.

Giesmė

 

Jėzaus Širdie Švenčiausia, dėl mūsų atverta,
Širdie, kuri liepsnoji mums meile amžina.
Tu vargstančiai žmonijai šviesi viltis esi,
Tu sielą nelaimingą paguodi gaivini.
Pasaulyje tiek vargo, nėr laimės pastovios;
Dažnai nyku ir šalta, ir daug, oi daug kančios!
Į Tavo Širdį, Jėzau, mus nuveda viltis,
Kad prašymus išgirsi, nuskaidrinsi mintis.
Tu supranti mūs maldą, Tu mūs kančias matai,
Net ko Tau nepasakom, ir šitai Tu žinai.
Tavos Širdies Švenčiausios gerumas nuostabus,
Gailestingumas Tavo mums daro stebuklus.
Kelionėje šios žemės leisk mums mylėt Tave,
Kai žemę šią apleisim, pašauki pas save;
Ten su dangaus šventaisiais giedosim amžinai:
„Garbė Švenčiausiai Širdžiai, mums meile degančiai!”

 

 

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt