2018 m. gruodis… ADVENTAS – VILTIES IR PASIRUOŠIMO METAS

2018 m. gruodis…

ADVENTAS –

VILTIES IR PASIRUOŠIMO METAS.

,,…Dievo Sūnaus atėjimas į žmonių istoriją žmogaus būklėje yra vienas iš pagrindinių krikščioniško įsitikinimų, be kurio maža prasmės liktų kitiems: tai Įsikūnijimo slėpinys. Savaime kilo poreikis skirti laiko tokio didaus slėpinio apmąstymui ir priėmimui, panašiai kaip ir Viešpaties Velykų – mirties, prisikėlimo ir atpirkimo slėpiniui tuo laiku, kurį vadiname Gavėnia. Tokiu būdu ir Adventas tapo pasiruošimo laikotarpiu Kalėdų iškilmei. Gavėnios praktikos jau buvo įgijusios konkretesnį pavidalą ir, rodos, jos įtakojo asketinio ir atgailos matmens tapimą Advento dalimi: kaip ir prieš Velykas, taip ir prieš Kalėdas Bažnyčia prašo ir rekomenduoja pasninkauti, pasirinkti vienokią ar kitokią susivaldymo formą, atlikti sąžinės patikrą, tokiu būdu tarsi padarant savyje „daugiau vietos“ Dievui. Tuo tarpu laukimo matmuo labai  susijęs su pranašystėmis apie Mesijo atėjimą, kurio ilgimasi, laukiama. Todėl Advento liturgijoje daug vietos pranašams, ypač Izaijui ir Jonui Krikštytojui.

       Nuo VI amžiaus antros pusės liudijimų, pavyzdžiui, liturginiuose manuskriptuose arba išlikusiose homilijose, apie Advento tradicijas ir praktikas krikščionių bendruomenėse vis labiau daugėja, matoma ir jų įvairovė, pavyzdžiui, trukmėje: kai kur Adventas trukdavo ir šešias, ir penkias savaites, kol nusistovėjo keturių savaičių trukmė. Tačiau  Milano arkivyskupijoje, kurioje laikomasi vadinamojo Ambraziejaus rito, Advento laikotarpis ir šiandien apima šešis sekmadienius.“  (Vatikano radijas) 

 

 

Adventas – laukimo, rimties, vilties, maldos ir susikaupimo metas prieš Šv. Kalėdas.
    Adventu prasideda naujieji liturginiai (bažnytiniai) metai, per kuriuos Bažnyčia peržvelgia visus Kristaus gyvenimo, veiklos ir atpirkimo slėpinius. Nuostabus ir sklidinas giliausios prasmės laikas, kuriame įprasminame savo kasdienybę Kristaus gimimo laukimu.

     

Visus, Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijos bendruomenės narius,

kviečiame kartu švęsti Adventinį laikotarpį  ir  išgyventi dvasinį atsinaujinimą, bei sulaukti džiaugsmingų Šv. Kalėdų.

 

Gruodžio 2 d.

I ADVENTO SEKMADIENIS.

Sumos Šv. Mišiose po homilijos šventinami kalėdaičiai (Ap I, 176).

 

Gruodžio 8 d.

 

ŠVČ.  MERGELĖS MARIJOS NEKALTASIS PRASIDĖJIMAS.

(Šiaulių vyskupijos globėja).

Iškilmės.

 

Dievo pasiuntinys arkangelas Gabrielius, apsireiškęs Švč. Mergelei Marijai ir sveikindamas ją, pasakė, kad ji yra pilna Dievo malonės. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo dogmą paskelbė pop. Pijus IX 1854 m. gruodžio 8 d. Ketveriems metams praėjus, Lurde apsireiškusi Marija, paklausta Bernadetos, koks jos vardas, atsakė:

 

,,Aš – Nekaltasis Prasidėjimas“

 

Ji tikrai pilna malonės ir labiausiai išaukštinta tarp moterų. Dėl numatyto Dievo Sūnaus gimimo ir Jo išganymą teikiančios mirties, specialia Dievo privilegija Marija jau pačiame pradėjimo momente buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės, kaip tai liudija sena tradicija, o 1854 m. gruodžio 8 d. popiežius Pijus IX tai iškilmingai paskelbė dogma.

 

 Švč. Mergelės Marijos litanija ir Pasiaukojimo malda 10.00 val.

Šv. Mišios aukojamos 10.30 val.

 

Gruodžio 9 d.

II ADVENTO SEKMADIENIS.

 

Šv. Rekolekcijos

 

Šv. Mišios aukojamos sekmadienio tvarka:   9.00,  10.30  ir  12.00 val.

Gruodžio 16 d.                                                                                                                                                      III ADVENTO SEKMADIENIS (Gaudete).

 

Minios klausinėjo Joną Krikštytoją: „Tai ką gi mums daryti?!“ Jis joms sakydavo: „Kas turi dvejus marškinius, tepasidalija su neturinčiu, ir kas turi ko valgyti, tegul taip pat daro“. Ėjo ir muitininkai krikštytis ir klausė: „Mokytojau, o ką mums daryti?“ Jis aiškino jiems: „Nereikalaukite daugiau, negu jums nustatyta“. Taip pat ir kariai klausinėjo: „O ką mums daryti?“ Jis jiems sakė: „Nieko neskriauskite, melagingai neskųskite, tenkinkitės savo alga“. Stiprėjant žmonių lūkesčiams ir daugeliui pradėjus spėlioti, ar čia kartais ne Mesijas, Jonas visiems bylojo: „Aš, tiesa, krikštiju jus vandeniu, bet ateis už mane galingesnis, kuriam aš nevertas atrišti kurpių dirželio. Jisai krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi. Jo rankoje vėtyklė; jis išvalys savo kluoną ir surinks kviečius į klėtį, o pelus sudegins neužgesinama ugnimi“. Dar daug kitų paraginimų jis davė tautai ir skelbė gerąją naujieną.  Lk 3, 10-18

 

Trečiąjį advento sekmadienį Bažnyčia kviečia į džiaugsmą: tai džiaugsmo sekmadienis, pagal lotyniškąją tradiciją vadinamas Gaudete. Apie džiaugsmą kalbama pirmuose dviejuose Šv. Rašto skaitiniuose. Evangelija akcentuoja širdies atsivertimą, be kurio neįmanomas džiaugsmingas Išganytojo laukimas.

 

Šiandien leidžiama groti vargonais ir kitais muzikos instrumentais. Šios iškilmės liturginiai rūbai gali būti violetinės arba rožinės spalvos. Tai pusiau atgailos, pusiau šventės simbolika.

Gruodžio 23 d.

IV ADVENTO SEKMADIENIS

Šv. Mišios aukojamos sekmadienio tvarka:   9.00,  10.30  ir  12.00 val.

 

Mt 1, 18–24

„Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis“, o tai reiškia:

„Dievas su mumis“.

 

Gruodžio 24 d. 

ŠV. KŪČIOS

 

Šiandien pasninkas, vakare krikščioniškose šeimose valgoma Kūčių vakarienė, kuri pradedama bendra malda.

     Šv. Kalėdų Mišios – tai Kūčių vakaro (aukojamos ne visur), Kalėdų nakties (liaudiškai vadinamos      Piemenėlių), Kalėdų ryto ir Kalėdų dienos Mišios.

 

Mūsų parapijos šventovėje Piemenėlių Šv. Mišios aukojamos 21.00 val.

 

Kalėdų išvakarėse į Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo šventovę, skautų bus atnešta iš Betliejaus į įvairias pasaulio šalis gabenama Betliejaus taikos ugnis, nuo kurios bus uždegamos žvakes bažnyčioje. Bus galima įsigyti žvakučių su Betliejaus ugnimi.

 

Visiems – prasmingo ir palaiminto Advento!

 

 

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt