VIEŠPATIES KANČIOS SEKMADIENIS – VERBOS

Evangelija (Lk 19, 28–40)

Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu!
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką.
Jėzus visų priekyje leidosi į Jeruzalę. Prisiartinęs prie Betfagės ir Betanijos, ties vadinamuoju Alyvų kalnu, jis pasiuntė du mokinius ir jiems pasakė: „Eikite į kaimą, kurį štai matote, ir, vos įėję, rasite pririštą asilaitį, kuriuo dar joks žmogus nėra jojęs. Atriškite jį ir atveskite. O jeigu kas paklaustų: ‘Kam jį atrišate?’, atsakykite: ‘Jo reikia Viešpačiui’“. Pasiųstieji nuėjo ir rado, kaip jiems buvo nurodyta. Atrišant asilaitį, savininkas klausė: „Kam atrišate asilaitį?“ Mokiniai atsakė: „Jo reikia Viešpačiui“. Jie atvedė asilaitį pas Jėzų, apdengė savo apsiaustais ir užsodino Jėzų ant viršaus. Jam jojant, žmonės tiesė ant kelio drabužius. Besiartinant prie Alyvų kalno šlaito, visas mokinių būrys pradėjo džiaugsmingai šlovinti Dievą už visus stebuklus, kuriuos jie buvo regėję. Jie šaukė: „Garbė karaliui, kuris ateina Viešpaties vardu! Ramybė danguje, šlovė aukštybėse!“ Kai kurie fariziejai iš minios jam šaukė: „Mokytojau, sudrausk savo mokinius!“ Jis jiems atsakė: „Sakau jums, jei šitie tylės – akmenys šauks!“
Girdėjote Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.

 

 

VIEŠPATIES  KANČIOS  SEKMADIENIS

VERBŲ SEKMADIENIS

 2022 m. balandžio 10 d.

 

Tai sekmadienis prieš Šv. Velykas, kuriame paminimas iškilmingas Kristaus įžengimas į Jeruzalę, kada gausiai susirinkusi į šventes minia sužinojo, kad Jėzus ateinąs į Jeruzalę. Žmonės pasiėmė palmių šakas ir išėjo jo pasitikti, garsiai šaukdami:

Osana! Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu – Izraelio karaliui! (Jn 12, 12).

Šiam įvykiui prisiminti per Verbas šventinamos palmių, alyvmedžių ar kitų medžių šakelės, vadinamos verbomis.

Verbų sekmadienį prasideda Didžioji savaitė.

 

Šv. Mišios aukojamos  9.00  ir  10.30 val.

Verbos bus šventinamos prieš kiekvienas Šv. Mišias.

Prieš Sumos Šv. Mišias procesija.

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt