SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS – 2022

Sutvirtinimo sakramentas –

tai krikščioniškosios brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal Katalikų Bažnyčios tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia.

 

Himnas „Dvasia, Viešpatie, ateik“ (Veni Sancte Spiritus).

 

„Veni Sancte Spiritus“ yra tradicinė krikščionių malda, viena iš penkių sekvencijų, sutinkamų iškilmingoje liturgijoje. Sekvencija – tai giedamas rimuotas pasakojimas, kuriam pradžią davė 9 a. Prancūzijos vienuolynai. Tokia rimuota forma padėjo vienuoliams geriau įsiminti liturginį tekstą.

 

Viduramžiais sekvencijos labai išpopuliarėjo, jų buvo sukurta tūkstančiai. Šiandien katalikų Bažnyčioje oficialiai išlikusios tik penkios tokio pobūdžio giesmės.

 

Manoma, kad šios sekvencijos Šventajai Dvasiai autorius yra arba Kenterberio arkivyskupas Steponas Langtonas arba abatas Notker Balbulus.

 

DVASIA, VIEŠPATIE, ATEIK, * spindulių dangaus mums teik,*

žemės klystkelius nušviesk.

 

Tėve vargstančių nuženk, * savo dovanas dalink, *
mūsų dvasią atgaivink.

 

Sielų Tu ramintojas, * svečias atlankytojas, *
mielas atgaivintojas.

 

Darbuose Tu – poilsis, * kaitroje Tu – atvėsis, *
Tu – paguoda liūdesy.

 

O šviesybe amžina, * skaidrink sielos gilumą, *
stiprinki tikėjimą.

 

Be Tavųjų dovanų * viskas žmoguje skurdu, *
viskas – atvira žaizda.

 

Nuvalyk, kas sutepta, * laistyk, kas išdeginta, *
gydyk tai, kas sužeista.

 

Atitrauk mus nuo klaidų, * dvasios šalty duok jėgų, *
tiesink vingius mūs takų.

 

Duok mums, mylintiems Tave, * tikintiems Tava galia, *
dovanas septynerias.

 

Duok dorybių atpildą, * siųsk laimingą pabaigą, *
kviesk į džiaugsmą amžiną.

 

KODĖL REIKIA PRIIMTI SUTVIRTINIMO SAKRAMENTĄ?

Sutvirtinimo sakramento reikia tam, kad būtų paskatintas Krikšto malonės augimas. Jį priimantis žmogus labiau išgyvena Dievo vaiko pašaukimą, tvirčiau susivienija su Kristumi ir Katalikų Bažnyčia kaip tikinčiųjų bendruomene. Sutvirtintas krikščionis iš naujo atranda jam suteiktas Šventosios Dvasios dovanas, turi daugiau drąsos liudyti krikščionišką tikėjimą. Taip krikščionio gyvenime atbaigiamas Krikštas, išliejama Šventosios Dvasios malonė ir sieloje įspaudžiama neišdildoma žymė, sustiprinamas tikėjimas.

 

 

Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje,

J.E. Eugenijus Bartulis, Šiaulių vyskupas,

2022 m. birželio 18 d., šeštadienį, 

 15.00  ir  17.00 val.

Šv. Mišių metu, teiks

Sutvirtinimo Sakramentą.

 

 

Sutvirtinimo Sakramentu suteikiamos septynios Šventosios Dvasios dovanos: 

  1. Išmintis. Supratimas.   3. Patarimas.   4. Tvirtumas.
  1. Pažinimas. 6. Maldingumas. 7. Dievo baimė.

 

     Kvieskite į šią šventę visus savo artimuosius!

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt