MALDOS 9 – DIENIS

NOVENA

RUOŠIANTIS POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS MALDAI

2022 M. KOVO 25-ĄJĄ DIENĄ, PAAUKOJANT RUSIJĄ IR UKRAINĄ NEKALČIAUSIAJAI MARIJOS ŠIRDŽIAI

 

O Nekalčiausioji Marijos Širdie, Šventoji Dievo Motina ir švelniausioji mūsų Motina. Pažvelk į nelaimę, kuri ištiko Bažnyčią ir visą žmoniją dėl bedievystės plitimo, materializmo, katalikų tikėjimo persekiojimo ir dėl klaidų, apie kurias įspėjai Fatimoje.

Tu esi visų malonių Tarpininkė, išmelsk mums malonę, kad kovo 25 d. viso pasaulio vyskupai, vienybėje su Popiežiumi, paaukotų Rusiją ir Ukrainą tavo Nekalčiausiajai Širdžiai.

Tikimės, jog dėl šio Paaukojimo, kaip sakei mums Fatimoje, Dievo nustatytu laiku Rusija atsivers ir žmonijai bus suteikta taikos era.

Tikimės, kad šiuo pašventimu priartės Tavo Nekalčiausios Širdies triumfas ir Bažnyčia bus autentiškai atnaujinta katalikų tikėjimo tyrumo spindesyje, liturgijos sakralume, ir krikščioniškojo gyvenimo šventume.

O Šventojo Rožinio Karaliene ir mūsų švelniausioji Motina, nukreipk savo gailestingąsias akis į Popiežių, vyskupus ir kiekvieną iš mūsų, ir maloningai išgirsk mūsų karštą ir pasitikinčią maldą. Amen“.

 

Iki begaliniai svarbaus dvasinio akto – Rusijos ir Ukrainos Paaukojimo Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai, esame kviečiami jungtis į Apreiškimo Marijai litanijos devyndienį.

Melskime, kad šis Paaukojimas būtų esminis lūžis karo eigoje, taikos atkūrime ir visame žmonijos atsivertime! MARANATHA!

 

APREIŠKIMO ŠVČ. MERGELEI MARIJAI LITANIJA

 

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!

Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

 

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

 

Šventasis Juozapai, melski už mus!

Šventasis arkangele Gabrieliau, melski už mus!

Visi Dievo angelai ir šventieji, melskite už mus!

 

Šventoji Marija, melski už mus!

Šventoji Marija, besilaukianti ir pagimdysianti Sūnų, kurio vardas bus Emanuelis, tai yra Dievas su mumis (Iz 7, 14), melski už mus!

Šventoji Marija, Moterie, apkabinanti Dievo duotą berniuką (Jer 31,22), melski už mus!

Šventoji Marija, uždaros durys, pro kurias įeina Viešpats, Izraelio Dievas ( Jer 31,22), melski už mus!

Šventoji Marija, Mieste, kuriame ilsėjosi Kūrėjas Dievas (Sir 24,11), melski už mus!

Šventoji Marija, aukštasis ir puikusis kedre, nuo kurio Dievas nulaužė patį trapiausią ūglį, kad pasodintų naują medį (Ez 17,22), melski už mus!

Šventoji Marija, išlapojusi rože (Sir 39,13), melski už mus!

Šventoji Marija, Vynuogyne, kuriuo gėrisi Mylimasis (Gg 1,13), melski už mus!

Šventoji Marija, Arka, laikanti tikrąjį Nojų, melski už mus!

Šventoji Marija, pas kurią Dievas pasiuntė arkangelą Gabrielių į Nazareto miestą Galilėjoje (Lk 1, 26), melski už mus!

Šventoji Marija, Mergele iš Dovydo šeimos (Lk 1,27), melski už mus!

Šventoji Marija, Mergele sužadėta su vyru, kurio vardas buvo Juozapas (Lk 1, 27), melski už mus!

Šventoji Marija, Pasveikintoji, malonėmis apdovanotoji (Lk 1,28), melski už mus!

Šventoji Marija, su kuria yra Viešpats (Lk 1,28), melski už mus!

Šventoji Marija, sumišusi pasirodžius angelui (Lk 1,29), melski už mus!

Šventoji Marija, kuriai arkangelas Gabrielius dangišką žinią atnešė (Lk 1, 30), melski už mus!

Šventoji Marija, radusi malonę pas Dievą (Lk 1,30), melski už mus!

Šventoji Marija, apsidžiaugusi ir neišsigandusi Tau skirtos dieviškos žinios (Lk 1,34), melski už mus!

Šventoji Marija, ant kurios nusileido Šventoji Dvasia (Lk 1,35), melski už mus!

Šventoji Marija, kurią Aukščiausiojo galybė pridengė savo šešėliu (Lk 1,35), melski už mus!

Šventoji Marija, iš kurios gims Šventų Švenčiausias, tai yra Dievo Sūnus (Lk 1,26), melski už mus!

Šventoji Marija, nuolankioji Viešpaties tarnaite (Lk 1,38.48), melski už mus!

Šventoji Marija, ištarusi „Tebūnie“ (Lk 1,38), melski už mus!

Šventoji Marija, labiausiai palaiminta tarp visų moterų (Lk 1,42), melski už mus!

Šventoji Marija, kurios įsčių vaisius yra palaimintas (Lk 1,42), melski už mus!

Šventoji Marija, mano Dievo Motina (Lk 1,43), melski už mus!

Šventoji Marija, kurios siela šlovina Viešpatį (Lk 1,46), melski už mus!

Šventoji Marija, kurios dvasia veržiasi į Dievą, mus išgelbėjusį (Lk 1, 46), melski už mus!

Šventoji Marija, į kurią pažvelgė Viešpats (Lk 1,48), melski už mus!

Šventoji Marija, nuo tos dienos visų tautų vadinama palaiminta (Lk 1,48), melski už mus!

Šventoji Marija, kuriai Visagalis yra padaręs didelių dalykų (Lk 1,49), melski už mus!

Šventoji Marija, svarsčiusi savo širdyje apie gautas dovanas ir palaiminimus (Lk 2,19), melski už mus!

Šventoji Marija, šventove, kurioje kūniškai gyveno Dievo pilnatvė (Kol 2,9), melski už mus!

Šventoji Marija, Šventove, į kurią įžengė vienintelis šventasis, Vyriausiasis Kunigas, nekaltas, be dėmės, atskirtas nuo nusidėjėlių ir aukštesnis už dangų (Hbr 9,25-26), melski už mus!

Šventoji Marija, Aukso inde, laikanti maną iš dangaus (Iš 16,33), melski už mus!

Šventoji Marija, kurioje buvo įvykdyta dieviškosios ir žmogiškosios prigimties sąjunga (2Pt 1,4), melski už mus!

Šventoji Marija, Įsikūnijimo Mergele, melski už mus!

Šventoji Marija, galingoji Dievo Motina, melski už mus!

Šventoji Marija, Išganytojo ir Kristaus Motina, melski už mus!

Šventoji Marija, Motina tyriausioji ir skaisčiausioji, melski už mus!

Šventoji Marija, Motina Nesuteptoji ir be jokios dėmės, melski už mus!

Šventoji Marija, Motina puikioji ir malonioji, melski už mus!

Šventoji Marija, savo Kūrėjo Motina, melski už mus!

Šventoji Marija, nepriekaištingoji Šventojo ir Nekaltojo Motina, melski už mus!

Šventoji Marija, savuoju „Taip“ iš dangiškojo Tėvo įsčių į savąsias Amžiną Žodį perėmusi, melski už mus!

Šventoji Marija, kurios šventose įsčiose Dievo Sūnus Kūnu tapęs, melski už mus!

Šventoji Marija, tikrąją pasaulio Šviesą pagimdžiusi, melski už mus!

Šventoji Marija, malonioji mūsų Viešpaties Atpirkėjo Motina, melski už mus!

Šventoji Marija, tuomet ir dabar savo Kūrėją nešiojanti, melski už mus!

Šventoji Marija, tyriausioji Mergele, melski už mus!

Šventoji Marija, tobula ir teisinga sąjunga su Dievu sujungtoji, melski už mus!

Šventoji Marija, neprilygstamas kuklume, melski už mus!

Šventoji Marija, visų mieliausioji, melski už mus!

Šventoji Marija, visų nuoširdžiausioji, melski už mus!

Šventoji Marija, savo darbais pasaulį nustebinusi, melski už mus!

Šventoji Marija, šlovingoji ir palaimintoji Mergele, melski už mus!

Šventoji Marija, tūkstančius kartų pašlovintoji ir pasveikintoji, melski už mus!

Šventoji Marija, Dievo iškelta aukščiau visų angelų chorų, melski už mus!

Šventoji Marija, tikrojo nuolankumo ir angelų tyrumo, melski už mus!

Šventoji Marija, kurios „Taip“ garbingiausias iš visų kitų „Taip“, melski už mus!

Šventoji Marija, palaiminčiausio, galingiausio ir veiksmingiausio „Taip“, melski už mus!

Šventoji Marija, skubanti vykdyti Dievo valią, melski už mus!

Šventoji Marija, atsiliepusi į Švenčiausiosios Trejybės troškimą atpirkti žmogų, melski už mus!

Šventoji Marija, kuria Dangus ir žemė džiaugėsi, kad Amžinasis Žodis tapo Kūnu tapo, melski už mus!

Šventoji Marija, dangaus ir žemės Karaliaus soste, melski už mus!

Šventoji Marija, Dievo Įsikūnijimo bendradarbe, melski už mus!

Šventoji Marija, Karaliene, Dangaus soste sėdinčioji, melski už mus!

Šventoji Marija, Angelų Valdove, melski už mus!

Šventoji Marija, Jesės šaknie, melski už mus!

Šventoji Marija, Rytų vartai, melski už mus!

Šventoji Marija, Naujojo Testamento sandoros skrynia, melski už mus!

Šventoji Marija, Jūrų žvaigžde ir dangaus vartai, melski už mus!

Šventoji Marija, mistine ir nepaliečiamoji lelija, kur dieviškasis Žodis susijungė su mūsų prigimtimi, melski už mus!

Šventoji Marija, nusidėjėlių pagalba, melski už mus!

Šventoji Marija, vilties netekusius drąsinanti, melski už mus!

Šventoji Marija, Tau nusilenkiančių nusidėjėlių pasigailinti, melski už mus!

Šventoji Marija, žmonių širdis į Dievą nukreipianti, melski už mus!

Šventoji Marija, pasauliui Gyvenimo Duoną davusi, melski už mus!

Šventoji Marija, savo paklusnumu žmones su Dievu suvienijusi, melski už mus!

Šventoji Marija, į nuoširdžią atgailą kviečiančioji, melski už mus!

Šventoji Marija, Rojų naujai atidaranti, melski už mus!

Šventoji Marija, Dievą žmonėms atnešanti, melski už mus!

Šventoji Marija, belaisves sielas iš pragaro išvaduojanti, melski už mus!

Šventoji Marija, sielas galingos malonės pripildanti, melski už mus!

Šventoji Marija, visas sielas dangiškais palaiminimais užliejanti, melski už mus!

Šventoji Marija, Kristų mūsų nuodėmes atleisti maldaujanti, melski už mus!

Šventoji Marija, duodanti jėgų nepasiduoti priešams, melski už mus!

Šventoji Marija, visas erezijas visame pasaulyje sunaikinanti, melski už mus!

 

Būk mums maloningas! Pasigailėk mūsų, Viešpatie!

Būk mums maloningas! Išklausyk mus, Viešpatie!

 

Nuo visokio blogio, gelbėk mus, Viešpatie!

Nuo visų pavojų, gelbėk mus, Viešpatie!

Nuo visų šėtono gundymų, gelbėk mus, Viešpatie!

Nuo visų nuodėmingų norų, gelbėk mus, Viešpatie!

Nuo puikybės ir užsispyrimo savo nuomonėje, gelbėk mus, Viešpatie!

Per atsiųstą arkangelą savo skaisčiausiajai Motinai, gelbėk mus, Viešpatie!

Per jo šlovingą pasveikinimą, gelbėk mus, Viešpatie!

Per jo išganymo paskelbimą, gelbėk mus, Viešpatie!

Per Šventosios Dvasios malonės gavimą, gelbėk mus, Viešpatie!

Per Marijos sutikimą ir nuolankumą, gelbėk mus, Viešpatie!

Per Marijos skaisčią motinystę, gelbėk mus, Viešpatie!

Per Gerąją žinią apie išgelbėjimą, kurią Marijai atnešė angelas, gelbėk mus, Viešpatie!

Per Žodžio tapusio kūnu Slėpinį, gelbėk mus, Viešpatie!

Per amžinojo Dievo Sūnaus gimimą, gelbėk mus, Viešpatie!

Per Šlovės Karaliaus parodymą piemenims, gelbėk mus, Viešpatie!

Per Pasaulio Kūrėjo paklusnumą Marijai ir Juozapui iš Nazareto, gelbėk mus, Viešpatie!

Per Dievo Sūnaus krikštą Jordano upėje, gelbėk mus, Viešpatie!

 

Mes, vargšai nusidėjėliai, Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie!

Per arkangelo pasiuntinystę meilę ir paklusnumą mūsų šventajam angelui išugdyti teikis, Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie!

Per arkangelo pasiuntinystę savo valią kiekvienoje gyvenimo situacijoje parodyti teikis, Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie!

Per savo Motinos „Taip“, nepaisant mūsų priešgyniavimo Tau, valios pritarimą tavo valiai suteikti teikis, Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie!

Per savo Motinos „Taip“ nuolankiai sekti Tave išmokyti teikis, Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie!

Per savo Motinos nuopelnus Šventosios Dvasios malone apdovanoti teikis, Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie!

Per savo Motinos nuopelnus tyrumo dorybę į mūsų širdis įdėti teikis, Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie!

 

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

 

  1. Viešpaties angelas apreiškė Marijai.
  2. Tu pradėsi iš Šventosios Dvasios.
  3. Melski už mus, šventoji Mergele Marija!
  4. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

 

Melskimės

Dieve, per šventojo Arkangelo Gabrieliaus žinią Tavo dieviškasis Žodis tapo Kūnu Švč. Mergelėje Marijoje; išklausyk mus, kad Dievo Motinos užtarimas sutaikintų mus su Tavimi. Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Dieve, Arkangelo apreiškimu, leidęs savo Sūnui priimti kūną iš Švč. Mergelės Marijos įsčių, mes, gerbdami ją kaip tikrą Dievo Motiną, jos užtarimu, nuolankiai meldžiame pagalbos. Per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

 

Iš anglų ir prancūzų kalbų vertė kun. Mindaugas Malinauskas SJ

 

KAS YRA MARANATHA?

`Maranatha’ reiškia `Viešpats ateina’. Tai graikiško žodžio μαραναθα (Maranatha) užrašymas, kuris savo ruožtu kilęs iš aramėjų kilmės mâran’athâ žodžio.

Toks išsireiškimas randamas tik vieną kartą Biblijoje. Bet vėliau jį naudoja šv. ap. Paulius iš Tarso. Pirmasis laiškas korintiečiams perspėja: „Jei kas nemyli Viešpaties, tebūnie prakeiktas! Maranata! [Viešpats ateina] “(1 Kor 16:22).

Pats terminas „Maranatha“, skirtingai interpretuojamas. Pavyzdžiui, kontekste, kurį naudoja ap. Paulius, jis gali būti suprantamas kaip pranešimas netikėliams arba kaip vilties patvirtinimas, sugrįžus Kristui.

Biblijoje gausu ištraukų, kur užsimenama apie neišvengiamą Jėzaus sugrįžimą į Žemę. Laiške Filipiečiams ap. Paulius sako: „Ir vėl kartoju: džiaukitės!  Jūsų meilumas tebūna žinomas visiems. Viešpats yra arti! “ (Fil. 4: 5). Net pats Jėzus Kristus tai patvirtina, pažadėjęs sugrįžti Apreiškimo knygoje: „Tas, kuris šitai liudija, sako:

„Taip, aš veikiai ateinu!“ Amen.

Ateik, Viešpatie Jėzau!“ (Apr 22, 20).

Kita vertus, taip pat yra teigiama, kad šis posakis senovėje buvo naudojamas kaip pasisveikinimas tarp brolių krikščionių. Iš tikrųjų kai kurios kongregacijos ir toliau tuo naudojasi šiandien.

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt